WeLoveOurKing
How to insert weloveking to you website

ทรงพระเจริญ

ขัตติยาอัด คอป แต่งนิทานโยนความผิดเสธ แดง 18 9 55

สถาบันกษัตริย์อยู่ได้ด้วยความจริง

ธงชัย วินิจจะกูล: Truth on Trial

สถาบันกษัตริย์ถึงเวลาต้องปรับตัว

ตุลาการผิดเลน !


ฟังกันให้ชัด! "นิติราษฎร์" ไขข้อข้องใจ ทุกคำถามกรณีลบล้างผลพวงรัฐประหาร

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

VOICE NEWS

Fish
เพื่อไทย

เพื่อไทย
เพื่อ ประชาธิปไตย ขับไล่ เผด็จการ

Sunday, August 21, 2011

รายชื่อนักวิชาการทั้ง 303 คน {โหลดมาจาก IF}

ที่มา thaifreenews

โดย ป้าพลอย

:screaming: ราย ชื่อตัวแทนนักวิชาการจำนวน 303 คน ที่ลงรายชื่อที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อเดือนเมษายน 2553 แสดงจุดยืน เรียกร้องให้สังคมประณามการชุมนุมของคนเสื้อแดง อ้างว่าการชุมนุมของคนเสื้อแดงเป็นการชุมนุมที่ผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อที่สาธารณะ และสร้างความหวาดกลัวแก่ประชาชน

พร้อม ระบุว่า การยุบสภาเป็นข้อเรียกร้องที่ปราศจากเหตุผลอันควร รัฐบาลไม่จำเป็นต้องรับฟังและเจรจาแต่อย่างใด โดยเห็นว่า สิ่งที่รัฐบาลควรทำคือการปฏิรูปทางการเมืองและสังคม ระดมความเห็นจากทุกภาคส่วน มองปัญหาที่เกิดขึ้น และร่วมกันออกแบบกลไกเพื่อการปฏิรูปการเมืองและสังคม

ขณะเดียวกัน การประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินนั้น รัฐบาลควรหยิบเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ด้วยความรอบคอบ เพื่อคืนความปกติสุขสู่สังคม แต่ทั้งนี้ ต้องไม่ให้เกิดความรุนแรงที่จะทำให้สถานการณ์บานปลาย

โดยทั้งหมดขอประกาศจุดยืนในสถานการณ์การเมืองที่วิกฤตของสังคมไทยในขณะนั้นว่า

1.การ ชุมนุมทางการเมืองเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญ แต่การกระทำผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อสาธารณะ การใช้ความรุนแรงข่มขู่ และสร้างความรู้สึกหวาดกลัวแก่ประชาชน เป็นสิ่งที่สังคมสมควรประณาม

2.ข้อ เรียกร้องเพื่อให้เกิดการยุบสภา เป็นข้อเรียกร้องที่ปราศจากเหตุผลอันควร การกล่าวอ้างถึงสังคมที่ไม่สงบ จนเป็นเหตุต้องยุบสภา เป็นการส่งเสริมให้เกิดแบบอย่างในการใช้กำลังรุนแรง และการกะเกณฑ์คนมาสร้างความเสียหาย เพื่อหวังผลในเชิงการเมือง จึงเป็นเรื่องรัฐบาลไม่จำเป็นต้องรับฟัง หรือต้องเจรจาด้วยแต่อย่างใด

3.การรักษากฎหมายและสร้างสังคมให้คืนสู่ปกติสุขโดยเร็ว เป็นหน้าที่ที่รัฐต้องเร่งรีบดำเนินการ ก่อนที่บ้านเมืองจะเสียหายไปมากกว่านี้

4.การ ปฏิรูปทางการเมืองและสังคม โดยระดมความเห็นจากทุกภาคส่วนมามองปัญหาที่เกิดขึ้น และร่วมกันออกแบบกลไกเพื่อการปฏิรูปการเมืองและสังคม ถือเป็นภารกิจที่มีความสำคัญสูงสุดของรัฐบาลชุดปัจจุบัน และต้องทำด้วยความจริงใจ เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่า รัฐบาลตั้งใจจะแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน

โดยรายชื่อนักวิชาการทั้ง 303 คน ประกอบด้วย

1.ศาสตราจารย์ ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิช ราชบัณฑิต
2.ศาสตราจารย์ นพ.ประมวล วีรุตมเสน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3.ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
4.ศาสตราจารย์ ดร.จรัส สุวรรณมาลา คณบดีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5.ศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ นาครทรรพ นักวิชาการอิสระ
6.ศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย ศิริไกร คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7.ศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
8.ศาสตราจารย์ นพ.ยง ภู่วรวรรณ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9.ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สังข์ศรี สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10.ศาตราจารย์ ศักดา ศิริพันธ์ อดีตคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11.ศาสตราจารย์ นพ.ประสิทธิ์ ฟูตระกูล ภาควิชากุมาร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12.ศาสตราจารย์ พญ.นริสา ฟูตระกูล ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13.ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต เพียรชอบ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14.ศาสตราจารย์ ดร.วรศักดิ์ เพียรชอบ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15.ศาสตราจารย์ นพ.วสันต์ สุเมธกุล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
16.ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนาถ บุนนาค คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
17.ศาสตราจารย์ ดร.อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
18.รองศาสตราจารย์ สมชัย ศรีสุทธิยากร คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
19.รองศาสตราจารย์ ไว จามรมาน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
20.รองศาสตราจารย์ หริรักษ์ สูตะบุตร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
21.รองศาสตราจารย์ นพ. เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
22.รองศาสตราจารย์ ยืน ภู่วรวรรณ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
23.รองศาสตราจารย์ สุรัตน์ โหราชัยกุล คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
24.รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ กังสนันท์ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
25.รองศาสตราจารย์ พวงแก้ว ปุณยกนก คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
26.รองศาสตราจารย์ นพ.บรรยง ภักดีกิจเจริญ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
27.รองศาสตราจารย์ นพ.ชาครีย์ กิติยากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
28.รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยาณี คูณมี คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
29.รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย อุตสาหจิต คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
30.รองศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
31.รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
32.รองศาสตราจารย์ นพ.สุพจน์ ศรีมหาโชตะ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
33.รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อตระกูล ยมนาค นักวิชาการอิสระ
34.รองศาสตราจารย์ ทญ.พนมพร วานิชชานนท์ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
35.รองศาสตราจารย์ ทญ.สุขนิภา วงศ์ทองศรี คณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
36.รองศาสตราจารย์ ทญ.อารีย์ เจนกิตติวงศ์ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
37.รองศาสตราจารย์ ดร.รัตน์ เสรีนิราศ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
38.รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ถิ่นเคารพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
39.รองศาสตราจารย์ ปัญญารักษ์ งามศรีตระกูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
40.รองศาสตราจารย์ ทพ.ดร.วีระ เลิศจิราการ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
41.รองศาสตราจารย์ สุรีย์ สมประดีกุล คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
42.รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา แก้วเทพ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
43.รองศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ สถาปิตานนท์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
44.รองศาสตราจารย์ ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
45.รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ อนันตชาติ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
46.รองศาสตราจารย์ กรรณิการ์ อัศวดรเดชา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
47.รองศาสตราจารย์ พัชนี เชยจรรยา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
48.รองศาสตราจารย์ รุ่งนภา พิตรปรีชา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
49.รองศาสตราจารย์ พรรณี ชิโนรส คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
50.รองศาสตราจารย์ สุชาดา ศิริพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
51.รองศาสตราจารย์ บุศบรรณ ณ สงขลา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
52.รองศาสตราจารย์ ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
53.รองศาสตราจารย์ เมตตา วิวัฒนานุกูล คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
54.รองศาสตราจารย์ อวยชัย พานิช คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
55.รองศาสตราจารย์ ปัทมวดี จารุวร คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
56.รองศาสตราจารย์ รักศานต์ วิวัฒน์สินอุดม คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
57.รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
58.รองศาสตราจารย์ ดร.จีระ ประทีป สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
59.รองศาสตราจารย์ สุขุมาลย์ ชำนิจ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
60.รองศาสตราจารย์ ดร.รสคนธ์ รัตนเสริมพงษ์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
61.รองศาสตราจารย์ ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
62.รองศาสตราจารย์ ปิยะนุช โปตะวณิช สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
63.รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
64.รองศาสตราจารย์ พูนสุข เวชวิฐาน สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
65.รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
66.รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ คงสม สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
67.รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา จิตตลดากร สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
68.รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
69.รองศาสตราจารย์ ดร.ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
70.รองศาสตราจารย์ ธิดา โมสิกรัตน์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
71.รองศาสตราจารย์ สมัครสมร ภักดีเทวา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
72.รองศาสตราจารย์ เรือเอกหญิงปรียา หิรัญประดิษฐ์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
73.รองศาสตราจารย์ ดร.สาคร บุญดาว สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
74.รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรา วีรบุรีนนท์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
75.รองศาสตราจารย์ สุณี ภู่สีม่วง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
76.รองศาสตราจารย์ ณัฏฐพร พิมพายน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
77.รองศาสตราจารย์ ดร.นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
78.รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
79.รองศาสตราจารย์ นพพร โทณะวณิก สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
80.รองศาสตราจารย์ วราภรณ์ อุปลาคม สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
81.รองศาสตราจารย์ วิศิษฐ์ศักดิ์ แป้นสัมฤทธิ์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
82.รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
83.รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิกาญจน์ ทวิสุวรรณ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
84.รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาพรรณ เอี่ยมสุภาษิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
85.รองศาสตราจารย์ ดร.ประจวบจิตร คำจัตุรัส สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
86.รองศาสตราจารย์ อุษาวดี จันทรสนธิ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
87.รองศาสตราจารย์ ดร.หฤษฎี ภัทรดิลก สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
88.รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา โพธิ์ดี สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
89.รองศาสตราจารย์ ลัดดา พิศาลบุตร สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
90.รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
91.รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์พันธุ์ เธียรหิรัญ สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
92.รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ วงส์พิเชษฐ สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
93.รองศาสตราจารย์ สมเกียรติ จันทร์ไพแสง สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
94.รองศาสตราจารย์ มาลี สุรเชษฐ สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
95.รองศาสตราจารย์ ดร.วาริณี เอี่ยมสวัสดิกุล สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
96.รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีนวล สถิตวิทยานันท์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
97.รองศาสตราจารย์ บุญทิพย์ สิริธรังศรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
98.รองศาสตราจารย์ กรองกาญจน์ ศิริภักดี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
99.รองศาสตราจารย์ อนัญญา สิทธิอำนวย สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
100.รองศาสตราจารย์ มาลี ล้ำสกุล สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
101.รองศาสตราจารย์ ดร.น้ำทิพย์ วิภาวิน สาขาวิชาศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
102.รองศาสตราจารย์ ชำนาญ เชาวกีรติพงศ์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
103.รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา เพ็ญศิรินภา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
104.รองศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ เกยุรานนท์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
105.รองศาสตราจารย์ สุรเดช ประดิษฐบาทุกา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
106.รองศาสตราจารย์ สราวุธ สุธรรมาสา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
107.รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริศักดิ์ สุนทรไชย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
108.รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
109.รองศาสตราจารย์ ศิริศักดิ์ ศุภมนตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
110.รองศาสตราจารย์ ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
111.รองศาสตราจารย์ ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ สำนักทะเบียนและวัดผล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
112.รองศาสตราจารย์ ชนินาฏ ลีดส์ สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
113.รองศาสตราจารย์ ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
114.รองศาสตราจารย์ จุฑาทิพย์ อุมะวิชนี ภาควิชาปรัชญา คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
115.รองศาสตราจารย์ เกศรา อัศดามงคล มหาวิทยาลัย ศรีนครินทร์วิโรฒ
116.รองศาสตราจารย์ ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทร์วิโรฒ
117.รองศาสตราจารย์ พรรณจิตต์ นิลกำแหง คณะสัตวแพทย์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
118.รองศาสตราจารย์ พรรัตน์ดำรุง คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
119.Associate Prof. Dr. Ariya Aruninta จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
120.Assocciate Prof. Sorawit Narupiti คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
121.รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ สัจกุล คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
122.รองศาสตราจารย์ ม.ล. ไขสิริ ปราโมช คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
123.รองศาสตราจารย์ ดร.จรูญศรี มาดิลกโกวิท คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
124.รองศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
125.รองศาสตราจารย์ ดร.สำลี ทองธิว คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
126.รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
127.รองศาสตราจารย์ ดร.วีระ สัจกุล อาศรมศิลป์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
128.รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศิริ เจริญพจน์ ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส คณะอักษรศาสตร์ ม.
ศิลปากร
129.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
130.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ตุลย์ สิทธิสมวงศ์ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

131.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รจิต วัฒนสินธุ์ อดีตอาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
132.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทวี สุรฤทธิกุล สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
133.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เมธาวุฒิ พีรพรวิทูร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ม. ธรรมศาสตร์
134.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา ผลประเสริฐ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
135.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดจิต เจนนพกาญจน์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
136.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอมอร จารุรังษี สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
137.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณฉัตร หมอยาดี สาขาวิชาศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
138. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กาญจนา ใจกว้าง สาขาวิชาศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
139.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาสมา สุทธิพงศ์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
140.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภวัต เจียมจิณณวัตร สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
141.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. ภากร จันทนมัฏฐะ อายุรแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ม. มหิดล
142.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โอฬาร พรหมาลิขิต มหาวิทยาลัย ศรีนครินทร์วิโรฒ
143.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชิต ลีละศิธร มหาวิทยาลัย ศรีนครินทร์วิโรฒ
144.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทย์ วราวิทย์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทร์วิโรฒ
145.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมัญญา ทิศาวิภาต มหาวิทยาลัย ศรีนครินทร์วิโรฒ
146.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา มหาวิทยาลัย ศรีนครินทร์วิโรฒ
147.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.กอปรชุษณ์ ตยัคคานนท์ คณะแพทย์ศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
148.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.กำธร มาลาธรรม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
149.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
150.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กุสุมาวลี คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
151.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณาณัฏฐ์ธัญ วงศ์บ้านดู่ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
152.ผู้ช่วยศาตราจารย์ เมธา เสรีธนาวงศ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
153.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ม.ล.วิฏาราธร จิรประวัติ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
154.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนม คลี่ฉายา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
155.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นภวรรณ ตันติเวชกุล คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
156.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุทธยา สมสุข คณะบริหารธุรกิจ ม.เทคโนโลยีราชมงคล พระนคร
157.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทญ.ดร. อรนาฏ อัมพรอร่ามเวทย์ คณะทันตแพทย์ศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
158.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทญ.พัชรา พิพัฒนโกวิท คณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
159.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.ดร.กิตต ต.รุ่งเรือง คณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
160.ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ทญ.ดร.รัชนี อัมพรอร่ามเวทย์ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
161.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จตุรงค์ จงสถิตย์ไพบูลย์ คณะแพทยศาสตร์ ม. สงขลานครินทร์
162.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวงเดือน รัตนะมงคลกุล คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
163.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิรังรอง รามสูต คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
164.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณรงค์ ขำวิจิตร คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
165.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นราธิป ศรีราม สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
166.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ส่งเสริม หอมกลิ่น สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
167.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรณพ จีนะวัฒน์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
168.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารี ชีวเกษมสุข สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
169.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤติกา จิวาลักษณ์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
170.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรสา ปานขาว สาขาวิชานิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
171.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปองสิน วิเศษศิริ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
172.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัลยา ปริปัญญาพร คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
173.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ทรงกลด คชเสนี คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
174.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชื่นชนก โควินท์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
175.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
176.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำไพ ตีรณสาร คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
177.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันทิพา หลาบบุญเลิศ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
178.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอมอร นิรัญราช ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร
179.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เยาวดี พัฒโนทัย ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส คณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร
180.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติ ศิริวัฒน์ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ
181.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. สินี ดิษฐบรรจง คณะแพทย์ศาสตร์ ม.มหิดล
182.DR. Simant Prakoonwit University of Reading, UK.
183.ดร.จิณดิษฐ์ ละออปักษิณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
184.ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
185.ดร.ฤดีรัตน์ ชุษณะโชติ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
186.ดร.เฟื่องอรุณ ปรีดีดิลก คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
187.ดร.พรสิริ ปุณเกษม คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
188.ดร.ถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
189.ดร.อนุชิต ล้ำยอดมรรคผล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
190.ดร.ญาติ กฤษณังกูร อดีตอาจารย์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
191.ดร.สุทธิลักษณ์ หวังสันติธรรม คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
192.ดร.จิรยุทธ์ สินธุพันธุ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
193.ดร.จิรบุณย์ ทัศนบรรจง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
194.ดร.โสภาวรรณ บุญนิมิตร คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
195.ดร.ศรเนตร อารีโสภณพิเชษฐ์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
196.ดร.อุบลวรรณ หงษ์วิทยากร คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
197.ดร.ม.ร.ว. รุจยา อาภากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
198.ดร.พรรณี ชีวินศิริวัฒน์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
199.ดร.พูลทรัพย์ วิรุฬหกุล อดีตนักวิชาการประมงทรงคุณวุฒิ กรมประมง
200.ดร.ไกร ตั้งสง่า นักวิชาการอิสระ
201.นพ.วิชช์ เกษมทรัพย์ คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
202.นพ.อาคม นงนุช คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
203.นพ.ชาครีย์ จักรพันธุ์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
204.นพ. ธนพจน์ จันทร์นุ่ม คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
205.นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
206.พญ.แสงศุลี ธรรมไกรสร คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
207.พญ.มนฑรัตน์ จินดา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
208.พญ.วรรณี เกศมาลาศิริ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
209.พญ.พรพรรณ ศรีพรสวรรค์ คณะแพทย์ศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
210.พญ.กนิษฐา กิจสมบัติ รพ.ชลประทาน มศว.
211.พญ.กชพร วงษ์สุวรรณ รพ.ชลประทาน มศว.
212.Dr. Panpim Cheaupalakit International College มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ
213.Ajarn Malin Dejtisak International College มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ
214.Ajarn Theerapong Subsupanwong International College มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ
215.อาจารย์ คมสันต์ โพธิ์คง สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
216.อาจารย์ ณัฏศิษฏ์ ใจสะอาด สาขาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
217.อาจารย์ อนันต์ เหล่าเลิศวรกุล คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
218.อาจารย์ ยอดชาย ชูศรี นักวิชาการอิสระ
219.อาจารย์ รจเรข รุจนเวช คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
220.อาจารย์ ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์
221.อาจารย์ อรทัย วารีสอาด คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
222.อาจารย์ ดังกมล ณ ป้อมเพชร
223.อาจารย์ นายแพทย์ ชัชชัย ปรีชาไว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
224.อาจารย์ พญ. สุภวรรณ เลาหศิริวงศ์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
225.อาจารย์ บุณฑรี วานิชวัฒนรำลึก มหาวิทยาลัย ศรีนครินทร์วิโรฒ
226.อาจารย์ วรรณพร อิศวิลานนท์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทร์วิโรฒ
227.อาจารย์ อรศิริ อมรวิทยาชาญ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทร์วิโรฒ
228.อาจารย์ ชัยพฤกษ์ กุสุมาพรรณโญ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทร์วิโรฒ
229.อาจารย์ พัชนี ภาษิตชาคริต มหาวิทยาลัย ศรีนครินทร์วิโรฒ
230.อาจารย์ สุธีร์ รัตนะมงคลกุล มหาวิทยาลัย ศรีนครินทร์วิโรฒ
231.อาจารย์ อรพิน ธนพันธุ์พาณิชย์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทร์วิโรฒ
232.อาจารย์ ไพโรจน์ ฉัตรานุกูลชัย มหาวิทยาลัย ศรีนครินทร์วิโรฒ
233.อาจารย์ กฤช วีรกุล คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กำแพงแสน
234.อาจารย์ พรชัย อั้นขาว ม.เทคโนโลยีราชมงคล พระนคร
235.อาจารย์ ดนุวัส สาคริก วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต
236.อาจารย์ จารุวรรณ เอกวัลลภ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล
237.อาจารย์ ใจชนก ภาคอัต คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
238.อาจารย์ ภัทรกิติ์ โกมลกิติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
239.อาจารย์ จิราภรณ์ ภัทราภานุภัทร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
240.อาจารย์ วิเชียร กระภูฤทธิ์ นักวิชาการอิสระ
241.อาจารย์ นฤภัทร ตั้งมั่นคงวรกูล นวัตกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
242.อาจารย์ จิตต์ภิญญา ชุมสาย ณ อยุธยา นวัตกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ม.ศรีนครินทรวิ
โรฒ
243.อาจารย์ บุณฑริกา สุวรรณวิบูลย์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
244.อาจารย์ พัชรินทร์ ปิงเมืองแก้ว มหาวิทยาลัยนเรศวร
245.อาจารย์ ศิริลักษณ์ สุตันไชยนันท์ Media Production Department จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
246.อาจารย์ พรรษาสิริ กุหลาบ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
247.อาจารย์ มานพ แย้มอุทัย คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
248.อาจารย์ มรรยาท อัครจันทโชติ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
249.อาจารย์ พักตร์พิไล คุปตะวาทิน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
250.อาจารย์ วิไลรักษ์ สันติกุล คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
251.อาจารย์ สมิทธิ์ บุญชุติมา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
252.อาจารย์ ธีรดา จงกลรัตนาภรณ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
253.อาจารย์ ปรีดา อัครจันทโชติ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
254.อาจารย์ สุกัญญา สมไพบูลย์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
255.อาจารย์ ประภัสสร จันทร์สถิตย์พร คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
256.อาจารย์ เต็มสิทธิ์ ศิริพานิช คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
257.อาจารย์ วราภัสสร์ รังสิยวัฒน์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
258.อาจารย์ ไศลทิพย์ จารุภูมิ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
259.Mr. James Haft หลักสูตรนานาชาติ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
260.อาจารย์ สิริพิชญ์ วรรณภาส สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
261.อาจารย์ จรีพร โชติวิบูลย์ทรัพย์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
262.อาจารย์ ดร.สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล สาขาวิชาศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
263.อาจารย์ วสันต์ รัตนโภคา สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
264.อาจารย์ ดร.นรินทร์ทิพย์ ทองศรี สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
265.อาจารย์ อิงอร ไชยเยศ สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
266.อาจารย์ วิลาวัลย์ ศิลปศร สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
267.อาจารย์ บุณฑริกา นันทา สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
268.อาจารย์ ปิลันธนา แป้นปลื้ม สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
269.อาจารย์ กิตติ ลี้สยาม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
270.อาจารย์ อดิศักดิ์ สุมาลี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
271.อาจารย์ กุลธิดา บรรจงศิริ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
272.อาจารย์ ดร.ช่อทิพย์ บรมธนรัตน์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
273.อาจารย์ อรวรรณ น้อยวัฒน์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
274.อาจารย์ วุฒิ วุฒิธรรมเวช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
275.อาจารย์ พวงพกา กิจจานนท์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
276.อาจารย์ กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
277.อาจารย์ วนิดา ลิวนานนท์ชัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
278.อาจารย์ รณชิต จินะดิษฐ์ อาจารย์พิเศษ คณะดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
279.อาจารย์ ศาสตรา โตอ่อน คณะนิติศาสตร์ ม.รังสิต
280.อาจารย์ ศรันยา เสี่ยงอารมณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
281.อาจารย์ สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
282.นางปาณัสกร นวลวัฒน์ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
283.KANYA PITTAYAWAT คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
284.นายเทพมนตรี ลิมปพยอม นักวิชาการอิสระด้านประวัติศาสตร์
285.นายภราเดช พยัฆวิเชียร นักวิชาการอิสระ เลขาธิการมูลนิธิใบไม้เขียว
286.พลตรีหญิง อุษณีย์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา นักวิชาการอิสระ
287.นายอาทิตย์ กระภูฤทธิ์ นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สงขลา
288.นางรัตติกร เอกษมานนท์ ข้าราชการบำนาญ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
289.นางพรทิพย์ โภไคยอุดม สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
290.นายณรงค์ ช่อนาม วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาฯ
291.นางสาว สิณะตา ศรีสวาท ฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
292.Chusak Kongmanee หัวหน้าฝ่ายประมวลข้อมูล สำนักทะเบียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
293.นายวรชัย สิงหฤกษ์ นักวิชาการอิสระ
294.นายชรัตน์ สินธุสอาด นักวิชาการอิสระ
295.นายจุมพล หมอยาดี นักวิชาการอิสระ
296.นายสาธิต มัลลิกะมาส นักวิชาการอิสระ
297.นางอัญญมณี มัลลิกะมาส นักวิชาการอิสระ
298.นางรัชนีวลัย ภัทรกมล นักวิชาการอิสระ
299.นางวรรณวิไล เชาว์ธาดาพงศ์ นักวิชาการอิสระ
300.นางสาวบุษราคัม เพชรคล้าย นักวิชาการอิสระ
301.นางปองศิริ ยูวะเวส นักวิชาการอิสระ
302.นายสุชาติ เกตุนุติ นักวิชาการอิสระ
303.นายวรศักดิ์ เหลืองสุวรรณ นักวิชาการอิสระ

Re: "ทบทวนความจำ"รายชื่อ 303 นักวิชาการ"ตัวเหี้ย"ที่มีส่วนส่งเสริมให้ปราบ"คนเสื้อแดง"เมื่อเดือน เมษายน 2553
ก่อนแผ่นดินสิ้นสลาย

Re:

โห...รายชื่อแต่ละคนก็คนระดับการศึกษาสูงทั้งสิ้น ป้าพลอยเคยเขียนกระทู้นับจำนวนไม่ได้ที่เน้นเรื่อง
ที่ว่าคนมีการศึกษาสูงแต่การกระทำมันตรงกันข้าม นี่แสดงออกมาอย่างชัดๆให้ประชาชนเราเดินดินที่

มีการศึกษาต่ำที่ถูกพวกการศึกษาสูงดูถูกดูแคลนว่าไร้การศึกษา เป็นไพร่สถุน เห็นรายชื่อระดับปริญญา
ของแต่คนแล้วโอ้...ประเทศไทยถึงได้เจริญที่สุดในโลกเลย5555 มีปริญญากันเต็มพิกัดแต่ไหงปล่อยให้
ประเทศจมปรักลุกไม่ขึ้นอย่างนี้เละเป็นโจ๊ก ไม่เห็นพวกปริญญาดีกรีสูงออกมาช่วยฉุดให้ฟื้นเลยเนี่ย แต่

กลับสนับสนุนให้ทำร้ายประชาชนที่เรียกร้องหาประชาธิปไตย ร้องเรียกหาความยุติธรรม ให้เกิดขึ้นในชาติ
โห...อ่านข้อมูลแล้วถึงได้ร้องถึงบางอ้อ เหตุเพราะพวกดีกรีสูงนี่เองสนับสนุนกันเป็นแถว ชาติไทยจึงไม่
ไปไม่ถึงใหน เชิญจมปรักกอดใบดีกรีของแต่ละคนดมอุจาระที่รัฐบาล ปชป ถ่ายใว้ต่อไปเถอะนะเซ็งหวะ