ทรงพระเจริญ

ขัตติยาอัด คอป แต่งนิทานโยนความผิดเสธ แดง 18 9 55

สถาบันกษัตริย์อยู่ได้ด้วยความจริง

ธงชัย วินิจจะกูล: Truth on Trial

สถาบันกษัตริย์ถึงเวลาต้องปรับตัว

ตุลาการผิดเลน !


ฟังกันให้ชัด! "นิติราษฎร์" ไขข้อข้องใจ ทุกคำถามกรณีลบล้างผลพวงรัฐประหาร

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

VOICE NEWS

Fish
เพื่อไทย

เพื่อไทย
เพื่อ ประชาธิปไตย ขับไล่ เผด็จการ

Saturday, September 22, 2012

ศัพท์อังกฤษคำละวัน: Incapacitated , Stroke

ที่มา Thai E-News

 Incapable(ADJ) : ซึ่งไม่สามารถพอ ; Syn: unapt, unsuited ; Ant: apt, capable
  1. คนเสมือนไร้ความสามารถ(N) :  quasi-incapable ; Related: incompetent person ; Def: บุคคลที่ไม่สามารถจัดการงานของตนเองได้ เพราะกายพิการ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ประพฤติสุรุ่ยสุร่าย เสเพลเป็นอาจิณ หรือติดสุรายาเมา และศาลได้สั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ ; Notes: (กฎหมาย) ; Num: คน 
  2. มือไม่ถึง(V) : be incapable ; Related: be not skilled enough, be inadequate, be unqulified ; Samp: คุณยังมือไม่ถึงที่จะทำงานระดับนี้ ; Def: มีความสามารถไม่พอ 
  3. ไม่ทัน(ADV) : unable to catch ; Related: incapable of catching ; Ant: ทัน ; Samp: วีดีทัศน์เรื่องนี้ฉายเร็วมากจนพวกเราดูไม่ทัน ; Def: ไม่มีความสามารถที่จะตามเรื่องได้ทัน ไร้ความสามารถ(ADJ) : incompetent ; Related: incapable, incapacitated ; Syn: ไม่มีความสามารถ ; Ant: มีความสามารถ ; Samp: ศาลมีสิทธิสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถถ้ามีผู้ร้องขอ 
  4. ไร้ความสามารถ(V) : be incompetent ; Related: be incapable, be incapacitated ; Syn: ไม่มีความสามารถ ; Ant: มีความสามารถ ; Samp: คนไทยด่าว่ารัฐบาลไร้ความสามารถที่จะทำให้ค่าเงินบาทมีเสถียรภาพ 
  5. ไร้สมรรถภาพ(ADJ) : disabled ; Related: incapable, incompetent ; Samp: ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองทหารจำนวน 43% ถูกปลดจากกองทัพ เนื่องจากไร้สมรรถภาพ 
  6. อ่อนปวกเปียก(ADJ) : weak ; Related: incapable ; Syn: ปวกเปียก, อ่อนเปียก ; Samp: ภาวะกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกแสดงถึงสภาพโภชนาการไม่ดี ; Def: อ่อนกำลังจนทำอะไรไม่ไหว 
  7. อ่อนเปียก(ADJ) : weak ; Related: incapable ; Syn: อ่อนปวกเปียก, ปวกเปียก ; Def: อ่อนกำลังจนทำอะไรไม่ไหว 

++++++++++++++++++++++
Stroke โรคหลอดเลือดสมอง
โรคลมปัจจุบัน หรือ โรคลมเหตุหลอดเลือดสมอง หรือ โรคหลอดเลือดสมอง (อังกฤษ: stroke) เป็นการหยุดการทำงานของสมองอย่างฉับพลันโดยมีสาเหตุจากการรบกวนหลอดเลือดที่ เลี้ยงสมอง โรคนี้อาจเกิดจากการขาดเลือดเฉพาะที่ของสมอง (ischemia) ซึ่งมีสาเหตุจากภาวะหลอดเลือดมีลิ่มเลือด (thrombosis) หรือภาวะมีสิ่งหลุดอุดหลอดเลือด (embolism) หรืออาจเกิดจากการตกเลือด (hemorrhage) ในสมอง ผลจากภาวะดังกล่าวทำให้สมองส่วนที่ขาดเลือดหรือตกเลือดทำงานไม่ได้ และอาจส่งผลทำให้อัมพาตครึ่งซีก (hemiplegia; ไม่สามารถขยับแขนขาส่วนใดส่วนหนึ่งหรือซีกใดซีกหนึ่ง) ไม่สามารถที่จะทำความเข้าใจหรือพูดได้ หรือตาบอดครึ่งซีก (hemianopsia; ไม่สามารถมองเห็นครึ่งซีกหนึ่งของลานสายตา) [1] ทั้งนี้ถ้ามีความรุนแรงมาก อาจทำให้ถึงตายได้
โรคลมปัจจุบันเป็นภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ซึ่งสามารถทำให้เสียการทำงานของ ระบบประสาทอย่างถาวร อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนมากมายทำให้พิการและเสียชีวิตได้ นับเป็นสาเหตุหลักของความพิการในสหรัฐอเมริกาและยุโรป และเป็นสาเหตุการตายอันดับที่สองของทั่วโลก และกำลังจะขึ้นเป็นสาเหตุการตายอันดับแรกในไม่ช้า[2]