ทรงพระเจริญ

ขัตติยาอัด คอป แต่งนิทานโยนความผิดเสธ แดง 18 9 55

สถาบันกษัตริย์อยู่ได้ด้วยความจริง

ธงชัย วินิจจะกูล: Truth on Trial

สถาบันกษัตริย์ถึงเวลาต้องปรับตัว

ตุลาการผิดเลน !


ฟังกันให้ชัด! "นิติราษฎร์" ไขข้อข้องใจ ทุกคำถามกรณีลบล้างผลพวงรัฐประหาร

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

VOICE NEWS

Fish
เพื่อไทย

เพื่อไทย
เพื่อ ประชาธิปไตย ขับไล่ เผด็จการ

Saturday, June 25, 2011

เสวนา 79 ปี อภิวัฒน์ไทย "3 ก.ค. 54" วันที่การเมืองไทยไม่สิ้นหวัง เสียงข้างมากจะกลายเป็น"ความถูกต้อง"

ที่มา มติชนนื่องในโอกาสครบรอบ 79 ปี การอภิวัฒน์ไทย 24 มิถุนายน 2475 และครบรอบ 16 ปี สถาบันปรีดี พนมยงค์ สถาบันปรีดี พนมยงค์ ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต, สถานีวิทยุ FM. 96.5 ได้จัดให้มีการการแสดงปาฐกถาปรีดี พนมยงค์ ประจำปี 2554 เมื่อวันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน ณ หอประชุมพูนศุข พนมยงค์

ทั้งนี้ สถาบันฯจัดให้มีการอภิปรายเรื่อง "ประเทศไทยหลังการเลือกตั้ง ?" โดย ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ กรรมการฝ่ายวิชาการ สถาบันปรีดี พนมยงค์ และคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และดร.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติร่วมอภิปราย
ดร.อนุสรณ์ กล่าวว่า ประเทศไทยเคยมีความขัดแย้งค่อนข้างรุนแรงมาแล้ว ซึ่งไม่ใช่เรื่องของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเท่านั้น แต่เป็นความขัดแย้งในเชิงโครงสร้าง และเกิดขึ้นในทุกพื้นที่ของประเทศ ทั้งพื้นที่ในด้านวิชาชีพ เช่นในมหาวิทยาลัย แวดวงสื่อมวลชน หรือกลุ่มข้าราชการ กลุ่มนักธุรกิจ

ในขณะที่เราแทบไม่ต้องกล่าวถึง นักการเมืองซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความขัดแย้งค่อนข้างสูงอยู่แล้วในช่วงก่อนการ เลือกตั้งพรรคการเมืองหลายพรรคได้เสนอแนวทางการปรองดองสมานฉันท์ซึ่งขาดราย ละเอียดที่ชัดเจนว่าเราจะสามารถเดินไปถึงจุดนั้นได้อย่างไรเราจึงจำเป็นต้อง มีโรดแมปซึ่งจำเป็นต้องมีรายละเอียดว่าเราควรจะทำอย่างไรบ้าง ซึ่งจะต้องสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มคน ชนชั้น และความขัดแย้งในเชิงโครงสร้าง

ดร.อนุสรณ์ระบุว่า ก่อนที่จะไปถึงจุดนั้น ในเบื้องต้น เงื่อนไขสำคัญที่สุดซึ่งก็คือการเลือกตั้ง ซึ่งจะต้องแสดงให้ผู้คนในสังคมเห็นว่ามีการจัดการเลือกตั้งอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรมและเป็นกลาง ไม่มีการใช้อำนาจเงินซื้อเสียงมากๆ ไม่มีการใช้อำนาจรัฐแทรกแซงการเลือกตั้งในการเข้าสู่อำนาจทางการเมืองอย่าง ผิดกฎหมาย ซึ่งผิดครรลองของระบอบประชาธิปไตย โดยการปล่อยให้การเลือกตั้งเป็นไปตามกลไกและเป็นไปตามเจตจำนงของประชาชน อย่างเสรีและเป็นธรรม โดยหลังจัดการ เลือกตั้งอย่างเสรีและเป็นธรรมแล้ว ต้องให้ผลการเลือกตั้งสะท้อนความเห็นของประชาชน ซึ่งก็คือพรรคที่ได้เสียงข้างมากควรได้รับสิทธิในการจัดตั้งรัฐบาลโดยไม่มี การแทรกแซงจากอำนาจนอกระบบ

เมื่อตั้งรัฐบาลแล้ว ต้องลดเงื่อนไขที่จะก่อให้เกิดวิกฤติการณ์ทางการเมืองหรือความขัดแย้งรุนแรง ขึ้นมาอีก และเสริมสร้างบรรยากาศและดำเนินการเพื่อนำไปสู่ความสามัคคีปรองดองของคนใน ชาติขึ้น

การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งต้องแก้ทั้งความขัดแย้งของกลุ่มคน และความขัดแย้งเชิงโครงสร้างอันเป็นผลมาจากความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและ ความไม่เป็นธรรมทางสังคมรวมทั้งปรับเปลี่ยนดุลอำนาจและความสัมพันธ์ของ สถาบันหลักให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในศตวรรษที่21

รัฐบาล ใหม่ควรปฏิรูประบบตลาดและกลไกตลาดให้ทำงานอย่างเป็นอิสระทำให้การแข่งขันทาง เศรษฐกิจเกิดขึ้นอย่างเสรีและเป็นธรรม ปราศจากการแทรกแซงจากหน่วยนอกระบบ รัฐบาลมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะแทรกแซงตลาดได้ก็เฉพาะกรณีเพื่อเข้าไป แก้ไขปัญหาภาวะตลาดล้มเหลวหรือส่งเสริมการทำงานของกลไกตลาดเท่านั้น

การ ปฏิรูปประเทศไทยจำเป็นต้องอาศัยทุกองคาพยพของสังคมไทย ซึ่งจำเป็นต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในประเด็นที่ไม่เป็นประชาธิปไตย และประเด็นที่เป็นอุปสรรคต่อแนวทางการปฏิรูปประเทศไทยในทุกด้าน โดยเสนอให้มีองค์กรที่เป็นตัวแทนของประชาชนและเชื่อมโยงกับอำนาจของประชาชน โดยแท้จริง ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง หรือวัฒนธรรม ไม่ใช่แค่การแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศไทย โดยมีสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน และการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนจากวิชาชีพต่างๆเข้าร่วมผลักดันการปรับ เปลี่ยนประเทศไทยให้เกิดขึ้น

ดร.อนุสรณ์ได้ให้ข้อเสนอเพื่อ การปฏิรูปประเทศไทยเพื่อประเทศไทยที่ดีกว่าหลังการเลือกตั้งที่อาจเริ่มต้น ด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญในประเด็นที่ไม่เป็นประชาธิปไตยและเป็นอุปสรรคต่อการ ปฏิรูปประเทศแก้ไขกฎหมายที่จำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนและเป็นอุปสรรคต่อ การปฏิรูปประเทศนอกจากนั้นยังอาจมีการปฏิรูปโครงสร้างอำนาจ ด้วยการกระจายอำนาจ เช่นกระจายอำนาจเพิ่มเติมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการเลือกตั้งผู้ว่าราชการในจังหวัดขนาดใหญ่ เป็นต้น อีกทั้งยังจำเป็นต้องมีการปฏิรูประบบศาลยุติธรรมให้มีความยึดโยงกับประชาชน เพิ่มขึ้น ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให้ประชาชนมีส่วนร่วมเพิ่มขึ้น พร้อมกับกลไกตรวจสอบถ่วงดุล

ต่อมาคือการ ปฏิรูปกองทัพให้มุ่งเน้นภารกิจหลักเรื่องความมั่นคงและการป้องกันประเทศ ลดบทบาททางการเมืองของกองทัพ พัฒนากองทัพให้ประกอบไปด้วยทหารอาชีพ ทหารประชาธิปไตย และทหารของประชาชน นอกจากนั้นยังต้องพัฒนาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ด้วยการทำให้"สถาบันกษัตริย์" อยู่เหนือการเมืองอย่างแท้จริง อีกทั้งที่มาขององค์กรภายใต้รัฐธรรมนูญ และที่มาของวสุฒิสภาต้องมาด้วยระบบคุณธรรมและยึดถือหลักการประชาธิปไตย ไม่ใช่ระบบพรรคพวกหรือเห็นว่าพรรคพวกของตนมีคุณธรรมมากกว่าคนอื่นๆ

ใน ด้านเศรษฐกิจ เราควรทำลายอำนาจการผูกขาดลงด้วยการเปิดเสรีให้มีการแข่งขันมากขึ้น ปัญหาที่รัฐบาลนำเสนอนโยบายที่เอื้อประโยชน์ต่อคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจะเกิด ยากขึ้น ควรมีการปฏิรูปการคลังด้วยการปฏิรูปภาษี รายได้ภาครัฐ และโครงสร้างงบประมาณ ปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ อีกทั้งการปฏิรูปภาคการเงินและตลาดทุน ระบบแรงงานและระบบตลาด ค่าแรงขั้นต่ำต้องขึ้นในอัตราก้าวหน้า ปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ อาทิ ระบบการขนส่ง ระบบชลประทาน และระบบโทรคมนาคม อีกทั้งการปฏิรูปการศึกษาและวัฒนธรรม และท้ายสุดคือการปรับปรุงคุณภาพชีวิตและการดูแลสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติดร. พิชญ์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันนักรัฐศาสตร์คงไม่สามารถมีความฝันได้ว่าระบบการเมืองของไทยจะดีขึ้น เรื่อยๆ แต่เชื่อว่าอย่างน้อยความฝันที่น้อยที่สุดก็คือ ถ้ามันไม่ได้เป็นเช่นนี้ เราจะนำสิ่งนั้นกลับมาได้เร็วที่สุดเมื่อใด เราจะช่วยกันออกแบบอย่างไรไม่ให้ทุกอย่างไปไกลกว่านี้ และต้องพยายามทำความเข้าใจและพยายามที่จะเอาประชาธิปไตยกลับมาให้เร็วที่สุด ให้บ่อยที่สุด เพราะเชื่อว่าที่สุดมันก็จะเป็นสิ่งที่ยั่งยืน และไม่ฟูมฟายว่าประชาธิปไตยจะไม่กลับมาอีก

ดร.ปรีดี พนมยงค์เคยให้คำนิยามใหม่กับสังคมไทย โดยเรียกระบบการปกครองของไทยว่า ระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตย ซึ่งอธิบายได้ว่า เรามีสถาบันพระมหากษัตริย์แต่เราต้องมีรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตย และเรามีทั้งราชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตย และมีประชาธิปไตยที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตย ซึ่งเป็นคำกล่าวที่ชัดเจนและไม่จำเป็นต้องอธิบายสิ่งใดเพิ่มเติมอีก

ชน ชั้นกลางในยุคปัจจุบันขาดจุดยืนในการปกป้องการเลือกตั้งชนชั้นกลางจำนวน มากรังเกียจการเลือกตั้งมานานหลายปีและมองว่าการเลือกตั้งเป็นเรื่องของไพร่ หรือคนเสื้อแดงพลังของคนในสังคมในปัจจุบันที่พยายามจะออกมาปกป้องการเลือก ตั้งอย่างมีจุดยืนเริ่มลดลงเรื่อยๆ โดยมองว่าถ้าโยนให้ไปอยู่ในมือของนักการเมืองก็อาจไปตกอยู่ในมือของบุคคลที่ พวกเขาไม่ต้องการ

จริงอยู่ที่ การ เลือกตั้งอาจไม่ได้เป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมเสมอไป แต่มองไม่เห็นความรู้สึกของชนชั้นกลางที่คิดว่าการเลือกตั้งคือการแสดงอำนาจ ของชนชั้นกลาง แสดงความรู้สึกและเรียกร้องในสิ่งที่ตนเองเห็นว่าไม่เหมาะสมถูกต้องตาม กระบวนการ ชนชั้นกลางควรมองว่าการเลือกตั้งเป็นสิ่งมีค่า

หลัง การเลือกตั้ง แม้ว่าพรรคเพื่อไทยจะเป็นผู้ชนะ สิ่งซึ่งท้าทายที่สุดคือ "เสียงข้างมากไม่ใช่ความถูกต้อง" แต่ภารกิจของพลังทางประชาธิปไตยคือจะทำอย่างไรให้เสียงข้างมากกลายเป็นความ ถูกต้อง เสียงข้างมาก"ไม่ใช่ความถูกต้องโดยอัตโนมัติ" หากมีเสียงข้างมากที่เห็นแก่ตัว ประชาธิปไตยก็ไม่สามารถเดินหน้าได้เช่นกัน ดังนั้นภารกิจของพลังประชาธิปไตยที่เชื่อในเสียงข้างมาก คือทำอย่างไรให้เสียงข้างมากนั้นกลายเป็นความถูกต้อง มิใช่ใช้เสียงข้างมาก"เพื่อการตัดสิน"แต่เพียงอย่างเดียว

หลัก rule of law ไม่ได้หมายความว่าการใช้เสียงข้างมากจะชนะทุกเรื่อง เสียงข้างมากต้องมีที่มาที่ไป และต้องคำนึงถึงเนื่อหาสาระและเสียงส่วนน้อยรวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ซึ่งไม่ได้ตัดสินที่การเลือกตั้งแต่เพียงอย่างเดียว แต่ตัดสินด้วยความรู้สึก ความรู้ทุกข์สุขของคนอื่น "คนรวยต้องเข้าใจถึงความรู้สึกของคนจน ขณะเดียวกัน คนจนก็ต้องรับรู้และเห็นอกเห็นใจคนรวยด้วยเช่นกัน" นอกจากนั้น การคอร์รัปชันยังควรถูกตั้งคำถามด้วยเสียงข้างมากเช่นกัน ไม่ใช่ปล่อยให้กลายเป็นเรื่องรอง

ในอดีตเรามองตัวแสดงทางการเมืองว่า มีทหาร นักการเมือง นักศึกษา และประชาชนเท่านั้น ในอนาคต สิ่งที่เราต้องเจอคือพลังสามด้านของประชาธิปไตย ที่ประกอบด้วย พลังประชาธิปไตยประชาชนที่มาจากการเลือกตั้ง พลังประชาธิปไตยต้านการทุจริต และพลังประชาธิปไตยปฏิรูป ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยการยึดโยงจากประชาชนเป็นหลัก และจำเป็นอย่างยิ่งที่ทั้งสามประการต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน

เอกสารลับ ยุทธการกระชับวงล้อม 14-19 พ.ค.53 ( ตอน 2)กระสุนจริงและสไนเปอร์

ที่มา มติชน

หมายเหตุ : บทความชิ้นนี้ตีพิมพ์ในวารสารเสนาธิปัตย์ กรมยุทธศึกษาทหารบก ปีที่ 59 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2553 เป็นบทความที่เขียนขึ้นเพื่อประกอบการจัดทำ”เอกสารแนวทางในการปฏิบัติทาง ทหาร: กรณีศึกษาการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในเมือง” จากความริเริ่มของพล.ท.สิงห์ศึก สิงห์ไพร เพื่อกำหนดบทบาทของกองทัพบกในการแก้ปัญหาการก่อความไม่สงบในเมืองรูปแบบใหม่


(ตอน2)

ความสำเร็จทางยุทธการ : การกระชับวงล้อมพื้นที่ราชประสงค์


1.แผนยุทธการมีพื้นฐานและสอดรับกับความสำเร็จทางยุทธศาสตร์ทางทหารและนโยบายของรัฐบาล

2.แผนยุทธการมีการวางแผนเป็นขั้นตอนรัดกุมมีเสรีในการปฏิบัติตามกรอบเวลามีการวางแผนและปฏิบัติโดยปราศจากแรงกดดันด้วยเวลา

3.การ ปฏิบัติการข่าวสารนับว่าเป็นผลในระดับยุทธการ ทั้งในส่วนการสร้างขวัญและกำลังใจของฝ่ายปฏิบัติการ และลดขวัญกำลังใจของกองกำลังไม่ทราบฝ่าย

4.ความสำเร็จของการ ปฏิบัติงานด้านการข่าวในพื้นที่กลุ่ม นปช.ทำให้สามารถใช้หน่วยได้ตรงกับขีดความสามารถและถูกต้องเหมาะสมกับภารกิจ ยกตัวอย่าง การใช้หน่วยสไนเปอร์ของทุกกรม โดยเฉพาะกับพื้นที่ตึกสูงตามเส้นทางถนนวิทยุและสายสารสิน

5.ความ สำเร็จในการจู่โจม แม้ว่าแผนยุทธการครั้งนี้ไม่สามารถจู่โจมด้วยเวลาได้ ก็มีการแก้เกมด้วยการจู่โจมด้วยความเร็วโดยการส่งล่วงหน้าเข้ารักษาความ ปลอดภัยบนพื้นที่อาคารสูง การเข้ายึดพื้นที่สวนลุมพินีเป็นส่วนใหญ่ได้ก่อนสว่าง และการรุกเข้าพร้อมกัน 3 ทิศทาง

6.การปฏิบัติตามแผนยุทธการ กระทำด้วยการรุกคืบด้วยความระมัดระวังของแต่ละพื้นที่โดยการประเมินศักยภาพ ของกำลังการ์ดนปช.ให้สูงกว่าเมื่อครั้ง10 เมษายน เพื่อให้มีระบบป้องกันตัวทหารที่มากขึ้น ดังนั้นการปฏิบัติการทางทหารที่ใช้กำลังทหารประมาณ 2 หมื่นนาย มีการสูญเสียทหาร 1 นาย กับบาดเจ็บจำนวนหนึ่ง ก็ถือว่าเป็นความสูญเสียที่ยอมรับได้

7.กองกำลังการ์ด นปช.มีการตั้งรับแบบกองโจรวางกำลังเต็มพื้นที่ ขาดผู้เชี่ยวชาญการวางกำลังตั้งรับและร่นถอยแบบทหารที่แท้จริง เนื่องจากการเสียชีวิตของ พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล ทำให้จุดศูนย์ดุลของ นปช.กลายมาเป็นจุดแข็งของการปฏิบัติของกองทัพ

8.แผนยุทธการเป็น การวางแผนการปฏิบัติรบเต็มรูปแบบเสมือนการทำสงครามรบใน เมือง ใช้กำลังขนาดใหญ่ถึง 3 กองพล วางแผนเข้าปฏิบัติการ ซึ่งมีอำนาจกำลังรบเปรียบเทียบสูงกว่ามาก ยิ่งมีการสั่งการให้ใช้กระสุนจริงกับกลุ่มกลุ่มก่อการร้ายผู้ถืออาวุธ และเพื่อป้องกันตัวเองได้ ทำให้ทหารที่เคยสูญเสียความเชื่อมั่นจากเหตุการณ์ 10 เมษายน ก็มีจิตใจรุกรบมากขึ้น

9.แผนยุทธการในการรุกผ่าน ฝ่ายเดียวกันจากถนนสาทร ถนนสีลม ถนนสุรวงศ์ และถนนวิทยุ ทำให้กองกำลังทหารสามารถรักษาโมเมนตัมในการปฏิบัติการได้อย่างตอ่เนื่อง และสามารถพิทักษ์ป้องกันพื้นที่ส่วนหลัง (พื้นที่สีลม) ได้อย่างปลอดภัย

10.ความ มีเอกภาพในการปฏิบัติ จากการสั่งการของแม่ทัพภาคที่ 1 กับกองกำลัง 3 กองพลให้ปฏิบัติการได้ถูกจังหวะการรุกและการหยุดหน่วย เพื่อผลการรุกของหน่วยอื่นหรือรอเวลาสำหรับการปฏิบัติชั้นสุดท้าย ยกตัวอย่างหน่วยรุกแตกหัก ได้แก่ พล ม.2 รอ.จากทิศทางสีลมมุ่งสู่สี่แยกศาลาแดง ส่วนที่ 2 กองพลที่เหลือคือ พล.ร.9 รับผิดชอบพื้นที่แยกอโศก เพลินจิต ชิดลม และ พล.1 รอ.รับผิดชอบพื้นที่ดินแดง พญาไท ราชปรารภ กำลังส่วนนี้ต้องตรึงกำลัง ปิดเส้นทางหลบหนี ขณะเดียวกันก็เปิดพื้นที่ให้ผู้ชุมนุม นปช.ได้ทยอยออกจากพื้นที่ราชประสงค์ผ่านถนนพระราม 1 ไปแยกปทุมวัน หรือเข้าไปในวัดปทุมวนาราม

ความสำเร็จทางยุทธวิธี : การกระชับวงล้อมพื้นที่ราชประสงค์

ยุทธการ กระชับวงล้อมเมื่อ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2553 เป็นการปฏิบัติทางทหารเต็มรูปแบบ จึงเห็นได้ว่าภารกิจชัดเจน คือการกระชับวงล้อมด้วยกระสุนจริง จากกำลังหน่วยรบหลักของเหล่าทหารราบ เหล่าทหารม้า และหน่วยส่งกำลังทางอากาศ อย่างเช่น ร.31 รอ.ในภารกิจปฏิบัติการพิเศษ อาจเรียกได้ว่าเป็นการรบในเมืองที่ใช้อาวุธยุทธโธปกรณ์ทางทหารเต็มอัตราศึก ทั้งกำลัง อาวุธประจำกายที่ทันสมัย ชุดสไนปอร์ หน่วยยานเกราะ ซึ่งการปรับกำลังและการเปลี่ยนแปลงทางยุทธวิธีที่สำคัญครั้งนี้ก็เป็นผล สะท้อนจากบทเรียนเมื่อ 10 เมษายน พ.ศ.2553 นั่นเอง

การปฏิบัติการทางยุทธวิธีที่ใช้เวลาทำงาน 9 ชั่วโมง (เวลา 03.30-13.30) ถือว่าเป็นบทเรียนที่สำคัญยิ่งทางยุทธวิธีของการรบในเมือง ที่สมควรได้มีการบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของการรบในเมือง ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.การปฏิบัติการทางยุทธวิธีสอดรับ กับแผนยุทธการกระชับวงล้อมของศอฉ.ใน ระดับยุทธการและนโยบายของรัฐบาลที่กล่าวมาข้างต้น เมื่อการเมืองชัดเจนผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของกองทัพชัดเจน ผู้บังคับหน่วยชัดเจนนำมาซึ่งแผนยุทธการและแผนปฏิบัติระดับยุทธวิธีก็มอง เห็นทิศทางที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ


2.ปรับยุทธวิธีการ ปราบจลาจลเป็นยุทธวิธีการรบในเมือง เพื่อการปราบปรามกองกำลังติดอาวุธ หรือผู้ก่อการร้ายที่แอบแฝงในกลุ่ม นปช.ด้วยฐานข่าวของ ศอฉ.ว่ามีกองกำลังติดอาวุธประมาณ 500 คน มีอาวุธปืนซุ่มยิง อาวุธสงคราม เช่น M 79 M 16 AK 47 และ Travo-21

3.ปรับการยิงกระสุนยางจาก ปืนลูกซองเป็นการใช้กระสุนจริงจากอาวุธประจำกาย ทำให้ต้องมีการสร้างวินัยอย่างเข้มงวด ตามกฎการใช้กำลัง จากเบาไปหาหนัก ตามหลักสากลมีการยิงให้กรวยกระสุนตกต่ำกว่าหัวเข่า การยิงเมื่อเห็นเป้าหมายหรือบุคคลถืออาวุธ เป็นการยิงเพื่อป้องกันตัวเอง การยิงขู่จะยิงเมื่อม็อบเคลื่อนที่เข้ามาแล้วสั่งให้หยุด ก็ไม่ยอมหยุด


4.การ จัดระยะห่างระหว่างการวางกำลังของหน่วยทหารกับแนวตั้งรับของม็อบใน ระยะยิงหวังผลปืนM16 ประมาณ 400 หลา ซึ่งต้องมีกำลังพลเข้าเวรตรวจดูความเคลื่อนไหวกลุ่ม นปช.ทั้งกลางวันและกลางคืนตลอดเวลา

5.การปรับการวางกำลังและการ เคลื่อนที่ภายใต้อาคารและทางเดินเท้าไม่มีการ จัดรูปขบวนยืนแถวหน้ากระดานเป็นแผงกลางถนน เพื่อเตรียมตัวผลักดันกับฝูงชนในภารกิจปราบจลาจล เพื่อป้องกันการซุ่มยิงจากด้านหลังผุ้ชุมนุม


6.การดัด แปลงที่วางกำลังเป็นการตั้งรับแบบเร่งด่วนเคลื่อนที่ไปข้างหน้า หรือถอยร่นด้วยกำบังกระสอบทรายสูงระดับครึ่งเข่า เมื่อต้องนอนราบหรือสูงระดับศรีษะเมื่อต้องการยืนปฏิบัติการ และมีการวางแนวทหารตั้งรับเป็นชั้นๆ ตามเส้นทางเคลื่อนที่เข้าหาม็อบ มิใช่เป็นการวางแนวเป็นปึกแผ่นเพียงชั้นเดียว ซึ่งถ้าม็อบมีจำนวนมากกว่า ก็สามารถล้อมทหารและเข้าถึงตัวแย่งปืนได้ง่าย

7.ใช้ลักษณะผู้นำ หน่วยขนาดเล็กสูงมาก เพราะต้องอดทน ใจเย็น รอเวลา ทนต่อการยั่วยุ การรับควันไฟกลิ่นยางรถยนต์ที่เหม็นรุนแรงตลอดทั้งวันทั้งคืน

8.การ ใช้ส่วนสไนเปอร์คุ้มครองการเคลื่อนที่ในการรุกไปข้างหน้าและการ ป้องกันให้หน่วยเมื่อเคลื่อนที่ไปข้างหน้า หรือเมื่อกองกำลังหยุดนิ่งอยู่กับที่เป็นเวลาข้ามวันข้ามคืน อีกทั้งต้องรับภารกิจอารักขาผู้บังคับบัญชาระดับสูงอีกด้วย

9.การ วางกำลังตามแนวทางเดินเท้าสามารถวางกำลังได้ ยิ่งกระจายกำลังออกไปให้ได้มากก็ยิ่งตกเป็นเป้าหมายคุ้มค่าน้อยลง และไม่ตกเป็นเป้าหมายคุ้มค่าน้อยลง และไม่ตกเป็นเป้าหมายขนาดใหญ่ให้กับกระสุน M 79 ของกำลังก่อการร้าย

10.พัฒนา รูปแบบการวางจุดตรวจการณ์ข้างหน้า (Out Post) โดยใช้สะพานลอยข้ามถนนมีการปิดฉากม่านดำเสริมด้วยบังเกอร์และกระสอบทราบ ทำให้ลดการตรวจการณ์ของการ์ด นปช.และเสริมการป้องกันได้อีกทางหนึ่ง ทั้งสามารถปกปิดการถ่ายรูปจากสื่อมวลชน

11.การปรับกำลังและระดม พลแม่นปืนเท่าที่มีอยู่ของกองทัพบกเข้าประจำ พื้นที่เพื่อต่อต้านการซุ่มยิงของกลุ่ม นปช.ทั้งบนอาคารสูงและพื้นที่สูงข่ม

12.การ กำหนดพื้นที่อันตรายเป็นฉนวนกั้นกลางระหว่างแนวระยะยิงหวังผลของ หน่วยทหารกับแนวตั้งรับของกลุ่มนปช.เป็นยุทธวิธีประการหนึ่ง โดยมีการประกาศเขตการยิงด้วยกระสุนจริง (Live Firing Zone)


13.การ กำหนดเขตห้ามบิน เป็นแผนยุทธการที่สนับสนุนงานยุทธวิธี ทำให้มั่นใจว่าการรบเหนือน่านฟ้าพื้นที่ราชประสงค์ ฝ่ายเราสามารถครองความได้เปรียบทางอาศัยอยู่

14.ยุทธวิธียอม เสียพื้นที่ แล้วถอยกลับมาตั้งรับในพื้นที่ที่ปลอดภัยกว่า ห่างจากระยะยิงของพลซุ่มยิงกลุ่ม นปช.เห็นได้จากความล้มเหลวในการกระชับวงล้อมในพื้นที่ 14 พฤษภาคม ถือว่าเป็นยุทธวิธีที่ชาญฉลาด ด้วยการไม่บุกตะลุยเข้าสู่คิลลิ่งโซน (Killing Zone)


15.การถอนกำลัง หรือการวางกำลังกระจายตัวมากขึ้นภายหลังค่ำมืด ก็ถือว่าเป็นยุทธวิธีหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในการไม่ตกเข้าไปในกับดักที่ เป็นเป้าหมายคุ้มค่า

16.การใช้หน่วยรถหุ้มเกราะเมื่อจำเป็นและ ต้องการผลแตกหักในการสลายการ ชุมนุมเท่านั้น จึงทำให้ไม่ปรากฏการเคลื่อนไหวของยานเกราะก่อนวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2553


17.การ ใข้รถหุ้มเกราะกับพลรบเคลื่อนที่ตามกันนั้นเป็นยุทธวิธีหนึ่งที่ ได้แปรเปลี่ยนไปเพื่อเป็นการข่มขวัญการ์ด นปช.เพราะลดการสูญเสียพลรบ จากอาวุธ M79 จรวด RPG หรือระเบิดเคโมร์ตามแนวตั้งรับ นปช.


18.การ สนธิกำลังอย่างลงตัวของชุดรบที่ประกอบด้วยชุดสไนเปอร์ ขบวนรถหุ้มเกราะพลรบหลังรถหุ้มเกราะขุดผจญเพลิง ขุดกู้ระเบิด (EOD) เป็นที่ประสบความสำเร็จที่น่าสนใจ


19.การกำหนดระยะเวลา การปฏิบัติการที่ส่งผลให้มีเสรีในการปฏิบัติทาง ยุทธวิธีเช่น การเริ่มปฏิบัติในตอนเช้าตรู่ ทำให้มีเวลามากพอสำหรับกำลังในการรุกเข้าเคลียร์พื้นที่ แต่การรบในเวลากลางคืนทำให้การมองเห็นจำกัด อาจตกเป็นเป้าหมายของกองกำลังก่อการร้ายที่แอบแฝง และที่สำคัญไม่มียิงฝ่ายเดียวกันหรือยิงประชาชนผู้บริสุทธิ์


20.การใช้หน่วย ปจว.ทางยุทธวิธี เพื่อทำความเข้าใจก่อนการบุกสลายการชุมนุมถือว่าเป็นหลักสากลประการหนึ่ง

21.การ ใช้หน่วยในพื้นที่วางกำลังส่วนล่างหน้าไว้แล้วตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม เพื่อตรึงกำลังป้องกันมิให้มวลชนคนเสื้อแดงยกกำลังเข้าช่วยที่ราชประสงค์ ต่อจากนั้นจึงใช้กำลังหลักเข้าสลายกลุ่มชุมนุม

22.การยอมถอนตัว ของกำลังทหารออกจากพื้นที่ราชประสงค์ภายหลังถูกโจมตีด้วย M79 ในช่วงตอนเย็นตรงพื้นที่แยกสารสิน ถอยกลับไปยังพื้นที่ปลอดภัยถนนสีลมถือว่าเป็นการตัดสินใจในระดับยุทธวิธีที่ ถูกต้อง เพื่อลดการสูญเสียโดยไม่จำเป็น

23.มีการซักซ้อมแผนและ ซักซ้อมการปฏิบัติทั้งหมดทั้งในพื้นที่ตั้งหน่วย และที่ร.11 รอ. เป็นการสร้างหลักประกันความมั่นใจสู่ความสำเร็จ และเป็นการลดเกณฑ์เสี่ยงได้อีกทางหนึ่ง

.................

(ติดตามอ่านตอน3 ตอนจบ) ข้อเสนอแนะจากบทเรียนทางยุทธศาสตร์ ยุทธการ และยุทธวิธี พรุ่งนี้(26มิ.ย.)

คลิกอ่าน เอกสารลับ ยุทธการกระชับวงล้อม 14-19 พ.ค.53 ( ตอน 1) "มาร์ค"สั่งกระชับวงล้อมเพื่อ"ยุติ"ไม่ใช่"เจรจา"

เอกสารลับ ยุทธการกระชับวงล้อม 14-19 พ.ค.53 ( ตอน 1) "มาร์ค"สั่งกระชับวงล้อมเพื่อ"ยุติ"ไม่ใช่"เจรจา"

ที่มา มติชนบท ความชิ้นนี้ตีพิมพ์ในวารสารเสนาธิปัตย์ กรมยุทธศึกษาทหารบก ปีที่ 59 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2553 เป็นบทความที่เขียนขึ้นเพื่อประกอบการจัดทำ”เอกสารแนวทางในการปฏิบัติทาง ทหาร: กรณีศึกษาการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในเมือง” จากความริเริ่มของพล.ท.สิงห์ศึก สิงห์ไพร เพื่อกำหนดบทบาทของกองทัพบกในการแก้ปัญหาการก่อความไม่สงบในเมืองรูปแบบใหม่

ผู้เขียนใช้นามแฝงว่า”หัวหน้าควง” เป็นจปร.32 (เหล่าทหารราบ) เป็นนายทหารปฏิบัติการประจำกรมยุทธศึกษาทหารบก

เนื้อหาในบทความนี้เป็นมุมมองของนายทหารที่ปฏิบัติการณ์สลายการชุมนุมของ”คนเสื้อแดง”ในเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2553 ที่สรุปบทเรียนจาก”ความสำเร็จ”ในการกระชับวงล้อมพื้นที่ราชประสงค์

มีเนื้อหาหลายช่วงตอนที่น่าสนใจ เช่น

1.ใน ขณะที่”สุเทพ เทือกสุบรรณ”รองนายกรัฐมนตรี ปราศรัยบนเวทีราชประสงค์ยืนยันว่านายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ไม่ได้ร่วมสั่งการในการสลายการชุมนุม โดยนายสุเทพประกาศว่าเขาเป็นคนสั่งการเอง

“ผมเรียนกับพี่น้องครับ นายกฯ อภิสิทธิ์ ไม่ได้ร่วมสั่งการใด ๆทั้งสิ้น ผมเป็นผู้อำนวยการ ศอฉ. ผมเป็นคนสั่งการทุกอย่าง แล้วผมรับผิดชอบ เขากล่าวหาว่า ทำให้คนตาย ผมไปมอบตัวแล้ว ผมเรียนกับพี่น้องครับ ผมพร้อมที่จะสู้คดีพิสูจน์ความถูก ความต้อง ผมไม่หนีไปต่างประเทศเหมือนทักษิณ”

แต่ในบทความชิ้นนี้ ระบุชัดว่า”นายกรัฐมนตรีได้สั่งการในที่ประชุม ศอฉ. ในวันที่ 12 พฤษภาคม ให้ฝ่ายทหารเริ่มต้นปฏิบัติการตามแผนยุทธการที่วางไว้”

นอกจากนั้นยังระบุด้วยว่านโยบายรัฐบาลชัดเจนมาตลอดที่จะใช้มาตรการทางทหารกดดันม็อบกลุ่ม นปช. ความชัดเจนก็คือนโยบายกระชับวงล้อมเพื่อ"ยุติการชุมนุม"ไม่ใช้การกระชับวงล้อมเพื่อ"เปิดการเจรจา"

และนั่นอาจเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ข้อเสนอเป็นตัวกลางในการเจรจาของ"วุฒิสมาชิก"ในคืนวันที่ 18 พฤษภาคมถูกปฏิเสธ


ยุทธการ กระชับวงล้อมแบ่งเป็น 3 ช่วง คือ 1. ช่วง 14 พฤษภาคม 2.ช่วง 15-18 พฤษภาคม และ 3 ช่วงวันที่ 19 พฤษภาคม ตั้งแต่เวลา 03.00 จนกระทั่งแกนนำประกาศยุติการชุมนุม 13.20 น.

2.”หัวหน้าควง”สรุปว่า เหตุผลหนึ่งที่ประสบชัยชนะในการกระชับวงล้อมมาจากการถอนตัวของนายวีระ มุสิกพงศ์ ประธานกลุ่มนปช. และการเสียชีวิตของพล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล หรือ เสธ.แดง เพราะทำให้นปช.ไม่มีหัวในระดับยุทธศาสตร์ทางการเมืองและไม่มีหัวเสธ.ระดับ ยุทธศาสตร์ทางทหารในการวางแผนตั้งรับ

ก่อนหน้านี้นายสุเทพ ปราศรัยว่าเขาสงสัยว่าพวกของนายจตุพร พรหมพันธุ์ เป็นฝ่ายยิงเสธ.แดง


3.เอกสาร ชุดนี้บอกชัดเจนถึงแผนยุทธการทั้งหมด และหน่วยทหารที่ใช้ในครั้งนี้ มีการยอมรับในเอกสารถึงการใช้”หน่วยสไนเปอร์” เป็นหน่วยแรกในการเข้าสลาย โดยยึดพื้นที่สูงคืออาคารเคี่ยนหงวน และอาคารบางกอกเคเบิ้ล

และมี หลายช่วงตอนที่พุดถึง”หน่วยสไนเปอร์” ที่ระดมพลแม่นปืนเท่าที่มีอยู่ในกองทัพบกเข้าประจำพื้นที่ เพื่อต่อต้านการซุ่มยิงของกลุ่มนปช.ทั้งบนอาคารสูงและพื้นที่สูงข่ม

4.มี การพูดถึงการสั่งการให้ใช้”กระสุนจริง” และระบุว่า”แผนยุทธการครั้งนี้เป็นการวางแผนการปฏิบัติรบเต็มรูปแบบ เหมือนการทำสงครามรบในเมือง ใช้กำลังขนาดใหญ่ถึง 3 กองพล”และ”ยิ่งมีการสั่งการให้ใช้กระสุนจริงกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายผู้ถือ อาวุธและเพื่อป้องกันตัวเองได้ ทำให้ทหารที่สูญเสียความเชื่อมั่นจากเหตุการณ์ 10 เมษายน มีจิตใจรุกรบมากขึ้น”

และ”ปรับการยิงกระสุนยางจากปืนลูกซองเป็นการใช้กระสุนจริงจากอาวุธประจำกาย”

5.จาก หน่วยข่าวศอฉ.เชื่อว่ามีผู้ก่อการร้ายที่แอบแฝงในกลุ่มนปช. เป็นกองกำลังติดอาวุธประมาณ 500 คน มีอาวุธซุ่มยิง อาวุธสงคราม เช่น M 79 M16 AK 47 และ Travo-21

6.ในส่วนของ”ข้อเสนอแนะทางยุทธวิธี” มีข้อหนึ่งที่ระบุว่า “ผู้บังคับบัญชาหน่วยระดับยุทธวิธีควรปฏิบัติภายใต้การรักษาชีวิตของประชาชน ผู้บริสุทธ์เป็นที่สำคัญที่สุด และต้องควบคุมการลั่นไกกระสุนจริงโดยมีสติ และมีเจตนารมณ์ อย่าให้กำลังพลปฏิบัติด้วยความโมโห หรือการแก้แค้นเป็นอันขาด”

และ”ควรมีการศึกษาค้นหาตัวแบบที่เหมาะ สมในการกำหนดพื้นที่ที่ใช้กระสุนจริง เพราะปัจจุบันยังไม่ทราบว่ามีประเทศใดในระดับนานาชาติที่ได้นำมาปฏิบัติใน การสลายการชุมนุมที่ได้รับการยอมรับ”

และนี่คือรายละเอียดของบทความชิ้นนี้โดย"มติชนออนไลนื"แบ่งเนื้อหาดังกล่าวเป็น 2 ตอน

.......................................................................
บทเรียนยุทธการกระชับวงล้อม พื้นที่ราชประสงค์ 14-19 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ( ตอน 1 )


ความ สำเร็จทางยุทธศาสตร์การกระชับวงล้อมพื้นที่ราชประสงค์ครั้งนี้ สืบเนื่องมาจาก ความสำเร็จทางยุทธศาสตร์ทางการเมือง ตั้งแต่ระดับนโยบาย คือคณะรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง กระทรวง ทบวง กรม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความมีเอกภาพของรัฐบาลกับ

กองทัพ

กล่าวนำ

สืบ เนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อ ต้านเผด็จการแห่งชาติ แดงทั้งแผ่นดิน (นปช.) กับรัฐบาล โดยกลุ่ม นปช.ได้มีการชุมนุมเกินขอบเขตของกฎหมายอย่างต่อเนื่อง มาตั้งแต่ 12 มีนาคม จนถึง 18 พฤษภาคม 2553 และกลุ่ม นปช.ได้เคลื่อนย้ายมวลชนมาปักหลักตั้งเวทีปราศรัยถาวรที่บริเวณพื้นที่สี่ แยกราชประสงค์สร้างความเดือดร้อนต่อประชาชนในกรุงเทพฯ ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเมืองของรัฐบาล และได้สร้างผลเสียหายต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างร้ายแรงอย่างที่ไม่เคยปรากฏ มาก่อน

รัฐบาลนาย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ ศอฉ.เพื่อการแก้ไขปัญหาการชุมนุมของกลุ่ม นปช. ตามพระราชบัญญัติการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 โดยมีกองทัพบกเป็นกลไกหลักในการแก้ไขปัญหา และกองทัพบกได้นำ กำลังพลเข้าแก้ไขปัญหาในเหตุการณ์สำคัญ ๆ 3 เหตุการณ์ คือ เหตุการณ์ 10 เมษายน พื้นที่สี่แยกคอกวัว เหตุการณ์การรักษาพื้นที่สีลม เหตุการณ์

สลายการเคลื่อนไหวกลุ่ม นปช. พื้นที่อนุสรณ์สถาน ดอนเมือง

บท ความฉบับนี้เขียนขึ้นเพื่อประกอบการจัดทำ "เอกสารแนวทางในการปฏิบัติทางทหาร : กรณีศึกษาการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในเมือง" ตามดำริของเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก พล.ท.สิงห์ศึก สิงห์ไพร เพื่อกำหนดบทบาทของกองทัพบกในการแก้ปัญหาการก่อความไม่สงบใน

เมืองรูปแบบใหม่

เมื่อรัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนในการกระชับวงล้อมพื้นที่ชุมนุมราชประสงค์ ศอฉ. ผ่านการสั่งการมายังกองทัพบกก็ได้จัดกำลังเปิด

ยุทธการ กระชับวงล้อม โดยแบ่งการปฏิบัติออกเป็น 3 ห้วงเวลา กล่าวคือ ห้วงแรก เป็นการกระชับวงล้อมขั้นต้น ในวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ห้วงที่ 2 เป็นการถอยร่นเพื่อสถาปนาแนวตั้งรับเร่งด่วนในวันที่ 15-18 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 และห้วงสุดท้ายการกระทบวงล้อมขั้นสุดท้ายในวันที่ 19 พฤษภาคม ตั้งแต่เวลา 03.00 น. จนกระทั่งแกนนำประกาศยุติการชุมนุมบนเวทีราชประสงค์ เมื่อเวลา 13.20 น.

บทความนี้จะได้นำเสนอบทเรียนแบบความสำเร็จของยุทธการกระชับวงล้อมพื้นที่ราชประสงค์ในระดับยุทธ์ศาสตร์ ยุทธการ และยุทธวิธี

พร้อมด้วยข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล ศอฉ. กองทัพบก และหน่วยปฏิบัติระดับยุทธวิธีเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป

ความสำเร็จทางยุทธศาสตร์ : การกระชับวงล้อมพื้นที่ราชประสงค์

การ แถลงผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ เมื่อเวลา 22.00 น. วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ภายหลังทหารประสบความสำเร็จในการปฏิบัติการ "ยุทธการกระชับวงล้อม" ในเวลา 10 ชั่วโมงก่อนหน้านั้น

นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงความพอใจผลงานยุติม็อบว่า "...เป้าหมายของ ศอฉ.เพื่อกระทบวงล้อม เพื่อให้เกิดการยุติการชุมนุมโดยเร็วที่สุด

เรา ยึดหลักสากล ทำให้เกิดความพอใจ..." คำพูดไม่กี่คำของนายกรัฐมนตรีภายใต้สถานการณ์วิกฤตครั้งนี้ ทำให้ทหารและกองทัพที่เป็นหมัดสุดท้าย ซึ่งเป็นกลไกบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลที่มีอยู่รู้สึกมั่นใจและเชื่อมั่นถึง ยุทธศาสตร์ทางการเมืองของยุทธการครั้งนี้

ความสำเร็จในยุทธศาสตร์ทางทหาร ยุทธการกระชับวงล้อม เมื่อ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 เป็นผลจากความชัดเจนทางการเมืองสำคัญ ได้แก่

1.นโยบาย รัฐบาลชัดเจนมาตลอดที่จะใช้มาตรการทางทหารกดดันม็อบกลุ่ม นปช. ความชัดเจนก็คือนโยบายกระชับวงล้อม เพื่อการยุติ การชุมนุมไม่ใช้การกระชับวงล้อมเพื่อเปิดการเจรจา ดังนั้นถ้าการเดินทางยุทธศาสตร์ทหารนั้น ถ้าเป้าหมายทางการเมือง (Political will) ชัดเจน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางการทหารก็ไม่ยากและเมื่อนายกรัฐมนตรีได้สั่งการ ในที่ประชุม ศอฉ.ในวันที่ 12 พฤษภาคม ให้ฝ่ายทหารเริ่มต้นปฏิบัติการตามแผนยุทธการที่ได้วางไว้

2.สำหรับ สัญญาณทางการเมืองที่ส่งไปยังสังคมได้ส่งผลของจิตวิทยาระดับยุทธศาสตร์คือ การใช้ภาษาคำว่า "การกระชับวงล้อม" ไม่ใช่ "การสลายม็อบ" คือ "การปราบม็อบ" หรือ "การปิดล้อม" จากภาษาที่สื่อดังกล่าวสังคมรับได้ และรู้สึกผ่อนคลาย ทั้งคาดหวังว่าเหตุการณ์จะสงบโดยเร็ว และอาจมีการสูญเสียชีวิตประชาชนบ้าง แต่ไม่มากมายเหมือนเช่นในอดีต

3.มาตรการตัดน้ำ ตัดไฟ ตัดโทรศัพท์ ตัดระบบการส่งกำลังบำรุง และการตัดการเติมคนเสื้อแดงเข้าไปในราชประสงค์เป็นมาตรการระดับยุทธศาสตร์ ที่รัฐบาลภายใต้การอำนวยการของ ศอฉ.ได้สร้างแรงกดดันให้ม็อบราชประสงค์ ถูกบีบกระชับวงล้อมทั้งทางกายภาพและทางจิตใจ อย่างไรก็ตามมาตรการนี้ได้ส่งผลข้างเคียงต่อชุมนุมผู้อาศัยโดยรอบพื้นที่การ ชุมนุม ถ้าปล่อยไว้นาน อาจส่งผลทำให้เกิดกระแสตีกลับ มาขับไล่รัฐบาลได้

4.ความ มีเอกภาพของ รัฐบาลกับกองทัพ แม้ว่าจะมีกระแสข่าวความไม่ลงรอยกันบ้างในการแก้ปัญหาเนื่องจากการใช้กำลัง ทหารขอคืนพื้นที่ เพราะบทเรียนวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2553 บริเวณสี่แยกคอกวัวจะตามมาหลอกหลอนผู้นำกองทัพอยู่เสมอ ๆ แต่เมื่อได้ประเมินทางยุทธศาสตร์เพื่อมีความคุ้มค่าและมองเห็นความสำเร็จรับ บาลกับกองทัพก็หันมาร่วมมือกันเปิดยุทธการครั้งนี้อย่างมั่นใจ รวมไปถึงความร่วมมือของทุกกองกำลัง

ของทุกเหล่าทัพ ก็เป็นการแสดงถึงความมีเอกภาพ

5.ปัจจัย เวลาในกรอบการปฏิบัติงานก็เป็นเรื่องสำคัญเนื่องจากความล้มเหลวในการรุกเข้า ขอคืนพื้นที่ใน 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ทำให้หน่วยทหารทั้งในส่วนพื้นที่ถนนพระราม 4 บ่อนไก่ และถนนราชปรารภ (สามแยกดินแดง) ต้องตรึงกำลังให้อยู่กับที่ หรือแทบจะเรียกได้ว่าถอยร่นออกมาจากระยะยิงของสไนเปอร์จากการ์ด นปช. แต่เมื่อรัฐบาลเข้าใจว่าต้องให้เสรีในการปฏิบัติเรื่องเวลา รัฐบาลจึงมีมติผ่าน ครม. ประกาศให้พื้นที่ กรุงเทพมหานคร หยุดราชการเป็น 2 ช่วง คือ ช่วง 17-18 พฤษภาคม และ 19-21 พฤาภาคม ทำให้ทหารไม่มีแรงกดดันเรื่องเวลาเหมือนเช่นเหตุการณ์ 10 เมษายนที่ผ่านมา

6.ประสิทธิภาพ ของการทำงานปฏิบัติการข่าวสาร (Information Operations) ได้ผลทางยุทธศาสตร์ ทั้งในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์ ผ่านโทรทัศน์ NBT และการแถลงข่าวของ ศอฉ.โดยโฆษกของ ศอฉ. สามารถตอบโต้กลุ่ม นปช.และตอบข้อสงสัยของสังคม ผู้ชุมนุม ผู้ได้รับการ เดือดร้อนรอบพื้นที่ชุมนุม ประชาชนในส่วนที่เหลือของประเทศ ยกเว้นพื้นที่ภาคอีสานและภาคเหนือที่มีมวลชนเป็นสีแดงเข้มก็ไม่ได้ผล รวมทั้งการสื่อสารกับนานาชาติในระดับโลก ก็ถือว่าได้ผลระดับหนึ่ง ผ่านทางรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ในฐานะโฆษกรัฐบาล และกระทรวงการต่าง

ประเทศ

7.การ ปรากฏตัวทางยุทธศาสตร์ ศอฉ. ได้ใช้ประโยชน์จากการที่สามารถควบคุมสื่อสารโทรทัศน์ในเวลาแถลงข่าวของผู้นำ ทหารในการ แก้ปัญหา ไม่ว่าจะเป็นรองเสนาธิการทหารบก ผช.เสธ.ฝยก. แม่ทัพภาคที่ 1 และ ผบ.พลหน่วยปฏิบัติ ทำให้กำลังพลมีความเชื่อมั่น การปฏิบัติการยุทธการกระชับวงล้อม มีการวางกำลังทางทหารและมีผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นรับผิดชอบอย่างชัดเจน สังคมและประชาชนก็มั่นใจว่า น่าจะมีความสำเร็จสูง

8.การชี้แจงทำ ความเข้าใจของการใช้อาวุธ ตามหลักสากล มีกฎการใช้กำลัง การยิงกระสุนจริง การใช้หน่วยสไนเปอร์ ก็ถือว่ากระทำได้อย่างทันท่วงที เพื่อตอบโต้กับภาพข่าวทั้งในและต่างประเทศ เพราะถ้าไม่มีการแก้ข่าวทุกวัน ข่าวความห่วงใยเหล่านี้ได้ไต่ระดับเลขาธิการสหประชาชาติ เลขาธิการอาเซียน ซึ่งทำให้เกิดความยุ่งยากของปัญหามากยิ่งขึ้น จนกระทั่งรัฐบาลไม่สามารถรับมือกับต่างประเทศได้

9.การควบคุมการ ติดต่อสื่อสารทุกระบบ ก็ถือว่าเป็นงานระดับยุทธศาสตร์ที่สำคัย เมื่อกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสั่งปิดเว็บไซต์ เฟซบุ๊ค และทวิสเตอร์ของเครือข่ายอดีตนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ทำให้ช่องทางสื่อสารถูกตัดขาดลง

10.การทำงานที่สอดคล้องกันระหว่าง มาตรการตัดน้ำตัดไฟ กับมาตรการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในเรื่องการประกาศงดทำธุรกรรมทางการเงินของผู้ต้องสงสัยที่ต่อท่อน้ำเลี้ยง ให้กับกลุ่ม นปช. คือการตัดแหล่งทุนสำคัญของการเคลื่อนไหวลงได้ระดับหนึ่ง

11.การ นำคดีการชุมนุมของกลุ่มเสื้อแดงกับคดีการก่อการร้ายมาเป็นคดีของกรมสอบสวน คดีพิเศษ เป็นผลให้การทำคดีมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดความเข้มข้นในการสืบสวนสอบสวน ตามกระบวนยุติธรรมและมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากถึง 11 หน่วยงาน มาช่วยกันทำคดีการก่อการร้าย ก็ถือว่าเป็นการสร้างความเข้มข้นของการบังคับใช้กฎหมายอย่างมาก

12.จุด อ่อนทางยุทธศาสตร์ของกลุ่ม นปช.ที่กลายเป็นจุดแข็งของรัฐบาล คือ การถอนตัวของนายวีระ มุสิกพงศ์ ประธานกลุ่ม นปช. และการเสียชีวิตของ พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล หรือ เสธ.แดง ผู้มีความเชี่ยวชาญทางทหารที่มีส่วนดูแลและวางแผนการรักษาความปลอดภัยของ การ์ด นปช. ถือว่าเป็นสัญญาณแห่งความพ่ายแพ้ทางยุทธศาสตร์ เพราะกลุ่ม นปช.ไม่มีหัวในระดับยุทธศาสตร์ทางการเมือง คือ นายวีระ มุสิกพงศ์ และไม่มีหัวเสธ.ระดับยุทธศาสตร์ทางทหารในการวางแผนตั้งรัฐ ในกรณีที่ทหารจะเข้าสลายม็อบ นปช.

สรุป ได้ว่า ความสำเร็จทางยุทธการกระชับวงล้อมพื้นที่ราชประสงค์ครั้งนี้ สืบเนื่องมาจาก ความสำเร็จทางยุทธศาสตร์ทางการเมือง ตั้งแต่ระดับนโยบาย คือ คณะรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง กระทรวง ทบวง กรม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ความมีเอกภาพของรัฐบาลกับกองทัพ การที่ทหารสามารถกำหนดยุทธศาสตร์ทางทหารที่ชัดเจนได้ก็เนื่องจากการเมืองของ รัฐบาลที่ชัดเจน และที่สำคัญดังที่ซุนวูกล่าวไว้ว่า "ชัยชนะย่อมเกิดจากฝ่ายตรงข้ามหรือข้าศึกตกอยู่ในสถานการณ์พ่ายแพ้เอง" นั่นคือสภาพการแตกแยกทางความคิดของกลุ่มแกนนำหลัก และการสูญเสียมือวางแผนระดับเสนาธิการ ทำให้สถานการณ์ของกลุ่ม นปช.เริ่มเพลี่ยงพล้ำทางยุทธศาสตร์มาตามลำดับ

แผนยุทธการและหน่วยรับผิดชอบการกระชับวงล้อมพื้นที่ราชประสงค์

แผนยุทธการสลายม็อบราชประสงค์ถูกกำหนดดีเดย์ไว้ตั้งแต่ตี 3 ครึ่งวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 หน่วยแรกที่เข้าปฏิบัติการคือ หน่วยสไนเปอร์ เพื่อยึดพื้นที่สูงข่มของตึกบนถนนวิทยุ (อาคารเคี่ยนหงวน) และสะพานแยกสารสิน(อาคารบางกอกเคเบิล)โดยที่อาคารสูงบนถนนวิทยุถูกยึดได้ก่อนตี 5 ครึ่ง ส่วนตึกสูงด้านถนนสารสินยังเข้าไม่ได้

หลัง จากนั้นทหารจาก พล.ม.2 รอ.ได้แยกกำลังรุกเข้าไป 3 ทิศทาง ตามเส้นทางถนนวิทยุ ถนนสีล้ม และถนนสุรวงศ์ มีการเคลื่อนรถหุ้มเกราะปฏิบัติพร้อมทหารเดินเท้าอาวุธเต็มอัตราศึกเป็นรูป ขบวนการรบที่คุ้นตาสำหรับการปฏิบัติการของยานยนต์รบกับหน่วยของการยุทธรบใน เมือง

แต่กว่าที่ภาพรถ หุ้มเกาะจะค่อย ๆ บดทับและพังทลายป้อมค่ายป้องกันของ นปช. ที่ศาลาแดงได้นั้น ได้มีการวางแผนปรับแผนส่วนหน้ามาแล้วเป็นเดือนโดยใช้บทเรียน 10 เมษายน เป็นสมมติฐาน ดังนั้นแผนยุทธการครั้งนี้จึงมีการวางแผนอย่างรัดกุมและตั้งอยู่บนสถานการณ์ ที่เป็นไปได้มากที่สุด และจะเห็นได้ว่ายุทธการครั้งนี้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทางการทหารและ ยุทธศาสตร์ทางการเมืองที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

ขั้นการปฏิบัติยุทธการกระชับวงล้อม

จากการประมวลภาพการแถลงข่าวของ ศอฉ. และภาพข่าวของสื่อมวลชน แผนยุทธการน่าจะประกอบด้วยขั้นการปฏิบัติ 4 ขั้นตอน ได้แก่

1.ขั้นการกระชับวงล้อมขั้นต้น เพื่อทดสอบกำลังเข้าควบคุมพื้นที่ขั้นต้น ใช้เวลา 1 วัน (14 พฤษภาคม)

2.ขั้น การวางกำลังตรึงพื้นที่รอบนอก เพื่อป้องกันการเติมคนของกลุ่ม นปช. อาจเรียกได้ว่าเป็นการกลับหลังหันรบ 180 องศา มาตั้งรับใย 3 พื้นที่หลัก ได้แก่ บ่อนไก่ ถนนราชปรารภ และสามย่าน ขั้นนี้ต้องใช้ความอดทนอย่างสูวสุด ควบคุมสถานการณ์ให้นิ่งให้ได้ รอฟังคำสั่งต่อไปใช้เวลา 4 วัน (15-18 พฤษภาคม)

3. ขั้นการสลายม้อบภายหลังจากปฏิบัติการในขั้นที่ 2 ที่ต้องใช้เวลา 4 วัน เพื่อเช็คข่าวการวางกำลังและอาวุธสงครามในพื้นที่สวนลุมพินี การวางกำลังหลังแนวด่านตรวจ นปช.โดยรอบพื้นที่ราชประสงค์ การเช็คที่ดั้งจุดใช้อาวุธ M 79 การตรวจสอบกองกำลังกลุ่มอ่กการร้ายจำนวน 500 คนว่าวางกำลังพื้นที่ใด เมื่อทุกหน่วยเข้าที่พร้อม การปฏิบัติการก็เริ่มต้นในเช้าตรู่วันที่ 19 พฤษภาคม โดยให้เสร็จสิ้นภารกิจภายใน 1,800 ของวันเดียวกัน

4. ขั้นการกระชับวงล้อมขั้นสุดท้าย เพื่อตรวจสอบค้นหาหลักฐาน อาวุธสงครามและสิ่งผิดกฎหมาย เริ่มปฏิบัติการในวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2553 สาเหตุที่ไม่สามารถทำได้ในวันบุกสลายการชุมนุมในขั้นที่ตอนที่ 3 เพราะกลุ่ม นปช.ได้วางเต้นท์และที่พักเป็นจำนวนมาก และตั้งแต่บ่ายของวันที่ 19 พฤษภาคม มวลชนเสื้อแดงได้ก่อการจลาจลในพื้นที่ราชประสงคืและทั่วกรุงเทพฯ

หน่วยรับผิดชอบวางกำลังยุทธการกระชัยวงล้อม

เป็น การปฏิบัติการร่วม 3 เหล่าท้พคือ กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ โดยกำลังหลักที่ใช้ปฏิบัติการเป็นกำลังของกองทัพบก จำนวน 3 กองพล ได้แก่

กอง พลที่ 1 รักษาพระองค์ (พล.ร.1รอ.) ใช้กำลัง 3 กรม หลักคือ ร.1 รอ. ร.11 รอ.และ ร.31 รอ.ให้ ร.1 รอ กับ ร.11 รอ. วางกำลังพื้นที่ดินแปลง พญาไทราชปรารภ ร.31 รอ.เป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็ว พร้อมปฏิบัติการพิเศษ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ม.2 รอ.) มีหน้าที่ดูแลพื้นที่ถนนวิทยุ บ่อนไก่ ศาลาแดง ลุมพินี สามย่านกองพลทหารราบที่ 9 (พล.ร.9) มีหน้าที่ดูแลพื้นที่อโศก เพลินจิต ชิดลม

นอกจากนี้ยังมีกอง กำลังพร้อมสนับสนุน คือ พล.ร.2 รอ.กำลังของหน่วยอากาศโยธิน (อย.) ของกองทัพอากาศสแตนด์บายพร้อมออกปฏิบัติหน้าที่ 24 ชั่วโมง และมีหน่วยปฏิบัติการทางอากาศพร้อมขึ้นบินเหนือพื้นที่ราชประสงค์ ขณะที่กองทัพเรือรับภารกิตจพิเศาอารักขาสถานที่สำคัญ โดยเฉพาะบริเวณโรงพยาบาลศิริราชง

ทั้ง นี้ การปฏิบัติภารกิจของกองทัพจะมีสัญญาณบอกฝ่าย เป็นสัญลักษณ์แถบสี ติดหัวไหล่ แขนขวา โดยจะมีการเปลี่ยนสีทุกวัน แต่เมื่อการปฏิบัติภารกิจเต็มขั้นในวันที่ 19 พฤษภาคม กำลังทุกหน่วยจะใช้แถบสีชมพูเป็นสัญลักษณ์บอกฝ่าย ติดไว้บริเวณหลังหมวกเหล็กทุกนาย

( ติดตาม ตอน 2 )

โกอินเตอร์

ที่มา ข่าวสด

คอลัมน์ เหล็กใน
มันฯ มือเสือใคร ยังไม่ได้อ่าน ต้องหาอ่านบทความของ นายแอนดรูว์ สปูนเนอร์ ชื่อ Thailand"s PM Abhisit Vejjajiva: "He"s only good at talking." เผยแพร่ในเว็บไซต์ asiancorrespondent.com

บทความเขียนเป็นภาษาอังกฤษ ถ้าใครอ่านไม่เข้าใจ ก็หาเปิดอ่านฉบับแปลภาษาไทยได้จาก "ข่าวสด" ฉบับ 23 มิ.ย.

หา หนังสือพิมพ์ไม่ได้ก็เปิดเว็บไซต์ www.khaosod. co.th เลือกวันที่ 23 มิ.ย. แล้วคลิกเข้าไปที่พาดหัวข่าว "ดีแต่พูด"ดัง/สื่อนอกชี้/ยี่ห้อมาร์ค

อ่าน แล้วเพิ่งรู้ "ดีแต่พูด" ภาษาอังกฤษใช้คำว่า "He is only good at talking" กำลังดังถึงขนาดมีการจัดกลุ่มคำ หรือแฮชแท็ก บนทวิตเตอร์โดยใช้ตัวย่อ "HIOGAT"

"ดีแต่พูด" จึงเป็นคำฮิตของไทยที่ยกระดับสู่สากลไปเรียบร้อย

คาดการณ์กันเล่นๆ ว่าอีกหน่อย "ดีแต่โพสต์" หรือ "ดีแต่เฟซบุ๊ก" อาจยกระดับตามไปติดๆ

เพราะล่าสุดมีการเขียนบันทึกจากใจผ่านเฟซบุ๊กออกมาเป็นตอนที่ 6 แล้ว ครั้งนี้พูดถึงการนิรโทษกรรม "ทักษิณ" กับ 91 ศพ

เนื้อหาวกไปวนมาอยู่บ้างแต่พอจับใจความได้ว่า

ถ้า พรรคเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลก็จะนิรโทษกรรมให้ทักษิณ ซึ่งจะครอบคลุมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งถูกคนเสื้อแดงกล่าวหาว่าเข่นฆ่า ประชาชน 91 ศพด้วย

เมื่อทักษิณได้เงิน 4.6 หมื่นล้านซึ่งเป็นเงินภาษีประชาชนแต่ถูกศาลฯ สั่งยึดไปกลับคืนมาได� ก็จะนำเงินภาษีของประชาชนส่วนหนึ่งมาจ่ายเยียวยาครอบครัวของ 91 ศพ

ทุกอย่างก็จบ จะไม่มีการทวงถามความยุติธรรมใดๆ อีกต่อไป

เจ้าของเฟซบุ๊กคิดเอง เขียนเอง เออเอง สรุปเองเสร็จสรรพครบวงจร

ว่า ทั้งหลายทั้งปวงที่ยิ่งลักษณ์ พรรคเพื่อไทย และแกนนำเสื้อแดงทำอยู่ จุดหมายปลายทางคือนิรโทษกรรมช่วยเหลือทักษิณ ให้ได้เงิน 4.6 หมื่นล้านคืนมา

นอก จากนี้ยังมีการยุยงให้คนเสื้อแดงไปยกป้ายถามยิ่งลักษณ์และพรรคเพื่อไทยว่า "นิรโทษกรรมจะทำอย่างไรกับ 91 ศพ" "นิรโทษกรรมข้าม 91 ศพ แลกเงิน 46,000 ล้านหรือ"

อ่านเฟซบุ๊กตอน 6 นี้แล้วหลายคนอาจนึกถึงคำถากถางของณัฐวุฒิ ที่บอกว่าสุดยอดจักรวาลชีวิตของประชาธิปัตย์ก็คือทักษิณ

ในช่วงหาเสียงเลือกตั้ง

ถ้าหากสุดยอดจักรวาลชีวิตของพรรคใดก็แล้วแต่ ดันไปอยู่ที่คนเพียงคนเดียว ไม่ว่าคนๆ นั้นจะเป็นนายเก่าหรือเป็นศัตรูคู่แค้นก็ตาม

แทนที่จะอยู่ตรงการนำเสนอนโยบายต่อประชาชน

ก็สมควรที่พรรคนั้นจะถูกประชาชนลงโทษผ่านการกาบัตรเลือกตั้ง

พท.ยังลิ่วทิ้งปชป. 2โพลย้ำ กทม.ชนะ49-37%

ที่มา ข่าวสดอีสานกวาด107จาก126 "ปู"วอนปชป.สร้างสรรค์ มาร์คโชว์ด้วยเมีย-ลูก เทือกปูดแม้วฟอร์มรบ. "เติ้ง"โต้จองกระทรวงมาครบ - ลูกทั้งสามของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ออกหาเสียงช่วยน.ส.อนุตตมา อมร วิวัฒน์ ผู้สมัครเขต 7 กทม. พรรคเพื่อไทย ที่ย่านห้วยขวาง ซึ่งน.ส.พินทองทาขอร้องว่าอย่าเอางานแต่งงานตนไปโยงการเมือง เมื่อ 24 มิ.ย.

เพื่อ ไทยแรงไม่หยุด โพล 2 สำนักย้ำยังนำลิ่ว บ้านสมเด็จโพลระบุคนกทม.เลือกพท. 49% ปชป. 37% ขณะที่ม.มหาสารคามโพลสำรวจคนอีสาน ฟันธงพท.กวาด 107 จากทั้งหมด 126 แถมยกจังหวัด 11 จังหวัด "ยิ่งลักษณ์"ไปงาน ร.ร.ลูกไปค์ก่อนลุยหาเสียงชัยภูมิ เผยเวทีปชป.ราชประสงค์ไม่มีอะไรใหม่ "มาร์ค"เข้าจุฬาฯ เปิดตัวเมียกับลูกสาวช่วยหาเสียง "เทือก" ปูดทักษิณต่อสายถึงพรรคร่วมเพื่อฟอร์มรัฐบาลแล้ว "ทักษิณ"ทวีตขอโทษขออภัยถ้าทำให้ใครไม่พอใจ พร้อมๆกับไม่แก้แค้นล้างแค้นคนที่ทำร้าย ลูกโอ๊ค-เอม-อุ๊งอิ๊งออกเดินสายหาเสียงช่วยผู้สมัครพท.กทม. เอมวอนอย่าเอาเรื่องแต่งงานมาโยงการเมือง

อ่านรายละเอียดทั้งหมดคลิ้ก ข่าวสด

ล้านคำบรรยาย การ์ตูนเซีย วันที่ 25/06/54 กินยู่กับปาก..อยากอยู่กับท้อง

ที่มา blablabla

โดย

ภาพถ่ายของฉัน

เสียงกู่ก้อง ร้องร่ำ คำมุสา
บีบน้ำตา ตอแหล แค่นั้นหรือ
แต่ความจริง คือระยำ สมคำลือ
แม้ดึงดื้อ..แค่ละคร สะท้อนมาร....

ชายชุดดำ ชายชุดดำ มันพร่ำเพ้อ
เสียงละเมอ โหยหวน ชวนสงสาร
อ้อนแม่ยก เฮสนั่น ด้วยสันดาน
ช่างสามานย์ คำสำราก พวกกากเดน....

มันสั่งปราบ สั่งฆ่า ประชาราษฎร์
ยังเติมวาด เฉไฉ แสร้งไม่เห็น
แถมตีหน้า หลบเลี่ยง ทำเบี่ยงเบน
หวังซ่อนเร้น ความระยำ ที่ทำมา....

บอกไม่มี คนตาย ฟาย..เถอะครับ
กี่ศพนับ บ้างไหม ถูกใครฆ่า
ก็อ้างแต่ ชายชุดดำ ที่นำพา
ที่แท้ทะหมา แต่งชุด สุดแสนเลว....

รีบจับมา เร็วไว ไอ้สับปลับ
พูดลี้ลับ สาละวน จนแหลกเหลว
ทั้งป้ายสี สาดใส่ ดั่งไฟเปลว
เลยดิ่งเหว จมมิด พวกจิตทราม....

พูดแต่เรื่อง ตอแหล ไม่แคร์สื่อ
จากหน้ามือ เป็นหลังเท้า เฝ้าเหยียดหยาม
มีแต่คน ชั่วช้า น่าประณาม
ช่างเลวทราม สมพรรคชั่ว มั่วทั้งปี....

๓ บลา / ๒๕ มิ.ย.๕๔

ใจ อึ๊งภากรณ์: โค้งสุดท้ายสู่การเลือกตั้ง

ที่มา ประชาไท

ใน ช่วงโค้งสุดท้ายสู่การเลือกตั้ง คนเสื้อแดงทุกคนคงจะมีคำถามในใจ เช่น “อำมาตย์มันจะโกงด้วย กกต. ศาล หรือ การทำอะไรแปลกๆกับบัตรเลือกตั้งหรือไม่?” “มันจะทำรัฐประหารล้มการเลือกตั้งไหม?” “เพื่อไทยจะได้คะแนนพอที่จะตั้งรัฐบาลได้หรือไม่?” หรือ “ถ้าตั้งรัฐบาลได้ อำมาตย์จะสร้างอุปสรรค์อะไรกับการบริหารงานของเพื่อไทย?”

เราไม่ สามารถตอบได้แน่ชัด แต่เราจะต้องไม่แปลกใจกับเหตุการณ์ในอนาคต “ไม่แปลกใจ” หมายความว่าเราต้องคิดล่วงหน้าว่าถ้าอำมาตย์ทำอะไร เราจะรับมืออย่างไร และจงเข้าใจว่าเราต้องรับมือเอง ไม่มีใครคนอื่นที่จะทำให้

นอกจาก การคิดเรื่องการรับมือ เราต้องไม่ไหลตามกระแสข่าวลือที่มีมากมายในสังคมที่ปกปิดข่าวอย่างไทย ก่อนจะเชื่ออะไรต้องตรวจสอบว่าแหล่งข่าวไว้ใจได้หรือไม่ มาจากใคร ฯลฯ

อย่า ประเมินฝ่ายตรงข้ามต่ำไป ซึ่งหมายความว่า พอเห็นโพลล์เพื่อไทยมาแรง ก็นั่งพัก คิดว่าถ้าไม่ไปเลือกตั้งจะไม่มีผลมากมาย ทำอย่างนี้ไม่ได้ เราต้องเข้าใจว่าแม้อำมาตย์ไม่โกงตอนนี้ มันขยันสร้างปัญหามานาน ตั้งแต่รัฐประหาร 19 กันยา ชัยชนะของพรรคเพื่อไทยไม่ใช่เรื่องอัตโนมัติ เราพักผ่อนไม่ได้

ที่สำคัญคือ ต้องเลี้ยงดูเครือข่ายเสื้อแดง เพราะหลังเลือกตั้งภาระของคนเสื้อแดงจะเพิ่มหลายเท่า ยิ่งต้องขยันมากขึ้นในการปกป้องกระบวนการประชาธิปไตย และรัฐบาลเพื่อไทย

ใน ระบบประชาธิปไตย การเคลื่อนไหวนอกรัฐสภา โดยขบวนการประชาชนอย่างคนเสื้อแดง เพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพ ประชาธิปไตย และความเป็นธรรม เป็นเรื่องสำคัญ และมีความชอบธรรม อย่าไปฟังฝ่ายตรงข้ามที่กล่าวหาคนเสื้อแดงว่า “ใช้กฎหมู่” ในขณะที่ฝ่ายมันใช้ปืน และอำนาจนอกกติกาประชาธิปไตยมาตลอด

ถ้า...ถ้า... พรรคเพื่อไทยได้เสียงข้างมาก มันไม่ได้แปลว่าฝ่ายเรายึดอำนาจรัฐได้ และมันไม่ได้แปลว่าประเทศไทยจะมีประชาธิปไตยกลับมาง่ายๆ พรรคเพื่อไทยในรัฐสภา จะต้องพึ่งพลังคนเสื้อแดงนอกรัฐสภา เราต้องพร้อมจะชุมนุมใหญ่ เพื่อกีดกันการโกง ล้ม หรือทำลายกระบวนการประชาธิปไตย และไม่ใช่ปล่อยให้มันทำแล้วค่อยๆ ออกมา ต้องออกมาทันที ต้องประกาศล่วงหน้าว่าจะออกมาด้วย

แล้วอีกอย่าง.... เราต้องทำใจล่วงหน้า เพราะพรรคเพื่อไทยตามลำพังอาจไม่พร้อม อาจไม่จริงใจ หรืออาจอ่อนแอเกินไป ที่จะปฏิรูปประเทศไทย ถ้าอะไรเกิดขึ้นที่จะทำให้เราผิดหวังอย่าแปลกใจ การประนีประนอมกับอำมาตย์จะไม่นำไปสู่การสร้างประชาธิปไตย ไม่ว่าใครในเพื่อไทยจะแก้ตัวอย่างไร ดังนั้นเราไม่ต้องมองว่าพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำเสื้อแดง

เราต้องไม่ ลืมภาระของคนเสื้อแดงในการรณรงค์ให้ ปล่อยนักโทษการเมือง ยกเลิกกฎหมาย 112 ตัดอำนาจทหาร ปฏิรูปศาล ยกเลิกการเซ็นเซอร์สื่อ สร้างความเท่าเทียมผ่านรัฐสวัสดิการ ฯลฯ ซึ่งตามลำพังพรรคเพื่อไทยอาจไม่ทำ

และ เราต้องกดดันให้มีการลงโทษอภิสิทธิ์ สุเทพ อนุพงษ์ และประยุทธ์ เพราะพวกนี้มือเปื้อนเลือดจากการสั่งฆ่าประชาชน ยิ่งกว่านั้นมันหน้าด้านตบหน้าวีรชน โดยการไปปราศรัยในจุดที่มันฆ่าประชาชน!! ถ้าพวกนี้ไม่ถูกลงโทษ มัน และคนอย่างมันในอนาคต จะมองว่าฆ่าประชาชนได้อีก เพราะทุกคนจะลอยนวลเสมอ ถึงเวลาสร้างมาตรฐานสิทธิมนุษยชนแล้ว

ในโค้งสุดท้ายนี้ เราต้องตั้งใจ คิดอย่างชัดเจน พร้อมจะรับมือกับทุกสถานการณ์ และ

1. ขณะที่กาช่องพรรคเพื่อไทย จงเข้าใจว่านี่เป็นการลงประชามติ “ไม่เอาเผด็จการมือเปื้อนเลือด” มันตบหน้าวีรชนของเรา ดังนั้นเวลาเรากาช่องพรรคเพื่อไทย เราตบหน้ามันกลับไป

2. อย่าตั้งความหวังสูงเกินไปในนักการเมืองพรรคเพื่อไทย จงเข้าใจว่าพลังเพื่อเปลี่ยนสังคม และเลิกฝันร้ายแห่งอำมาตย์ คือคนเสื้อแดง

24 มิถุนาฯ เส้นทางวิบากของประวัติศาสตร์อาภัพ และ (ถูกทำให้) พร่าเลือน

ที่มา ประชาไท

24 มิ.ย.54 - ที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีการจัดงานงานเสวนาเนื่องในวันครบรอบ79 ปี การเปลี่ยนแปลงการปกครอง โดยกลุ่มประชาคมจุฬาฯ เพื่อประชาชนร่วมกับชมรมประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ ภายใต้หัวข้อ “24มิถุนา ประวัติศาสตร์ อำนาจ และความทรงจำ” โดยมีวิทยากร ได้แก่ เกษม เพ็ญพินันท์ และณัฐพล ใจจริง ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมฟังแน่นห้องประชุม

ณัฐพล ใจจริง ได้ พาผู้ร่วมฟังทัศนะไปยังภูมิทัศน์ของการปฎิวัติ 2475 ในประวัติศาสตร์การเมืองไทย ไปจนถึงพรมแดนทางความรู้ตั้งแต่ช่วง 2475 จนถึงปัจจุบัน โดยให้คำจำกัดความของการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของไทยว่าเป็น “อภิมหาสถาปนิกสยามกับการวาดเส้นขอบฟ้าอันดารดาษด้วยเงาปราสาทเวียงวัง” หรือคือการที่ชนชั้นนำพยายามควบคุมพลวัตรการเรียนรู้ของราษฎรที่ให้จำกัด อยู่ภายใต้เรื่องราวอันสวยหรูของชนชั้นนำ โดยเริ่มตั้งแต่ตำราเรียนของกรมพระยาดำรงราชานุภาพ แม้ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง กรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ถูกเนรเทศออกไปยังต่างประเทศ แต่กรมพระยาดำรงราชานุภาพก็ยังไม่หยุดเขียนประวัติศาสตร์ ทรงใช้ชีวิตที่เหลือขัดเงาระบอบเก่าต่อไป งานประวัติศาสตร์ของเขาไม่เคยพูดถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 เลย และทรงพูดแต่เรื่องของกษัตริย์ ซึ่งเป็นวิถีแบบราชาชาตินิยมเพียงอย่างเดียว

ในช่วงปี2470-2480 ได้เกิดความท้าทายของระบอบอนุรักษ์นิยมขึ้น ทำให้เกิดการยอมรับแบบราชาชาตินิยมอีกครั้ง เพราะฝ่ายคณะปฎิวัติมิได้ทำการรื้อถอนการเรียนการสอนแบบระบอบเก่าอย่างหมด สิ้น และเมื่อกลุ่มรอยัลลิสต์กลับมามีอำนาจอีกครั้ง ประวัติศาสตร์การปฎิวัติ2475ก็ถูกทำให้กลายเป็นเรื่องน่ารังเกียจ น่าอุจจาดหรือเรียกได้ว่าอยู่ในฐานะทัศนะอุจาดบนภูมิทัศน์ประวัติศาสตร์แบบ ราชาชาตินิยม มีการสาดโคลนและพยายามฝังกลบการปฎิวัติฯ พร้อมพยายามสร้างภูมิทัศน์ใหม่โดยการบอกว่า รัฐธรรมนูญนั้นมีมาตั้งนานแล้วตั้งแต่สมัยสุโขทัย นั่นคือหลักศิลาจารึก ตัวอย่างของงานเขียนที่ทำหน้าที่นี้ได้ดีงานหนึ่งคือสี่แผ่นดิน ของ มรว. คึกฤทธิ์ ปราโมช สี่แผ่นดินเป็นนิยายฝังกลบ โดยชี้ให้เห็นถึงความทุกข์ทรมานของการปฎิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครอง ผ่านการดำเนินเรื่องโดยแม่พลอย หญิงชนชั้นสูงที่มีชีวิตที่รุ่งเรืองก่อน2475 พอหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ชีวิตของแม่พลอยก็ต้องเจอกับมรสุมหนักมากมาย จนสุดท้ายชีวิตของแม่พลอยก็สิ้นไปพร้อมกับการเปลี่ยนผ่านของรัชกาล

นอก จากนี้ยังมีการร่วมทำลาย2475 โดยสำนักมาร์กซิสม์ในฐานะแนวร่วมมุมกลับของรอยัลลิสต์ ซึ่งจะเน้นการให้ภาพ การถูกคุมคามเอกราชไทยจากจักรวรรดินิยมตะวันตกที่สอดคล้องไปกับจินตภาพใน ประวัติศาสตร์ของสำนักกรมพระยาดำรงฯ นอกจากนี้สำนักมาร์กซิสต์ไทยได้โจมตีการปฎิวัติว่าเป็นการปฎิวัติของกระฎุม พี ปฎิวัติครึ่งๆกลางๆ กลายเป็นสังคมกึ่งเมืองขึ้นกึ่งศักดินา และมองการปฎิวัติ2475 ในฐานะเป็นตัวทำให้เกิดระบอบอำมาตยาธิปไตย ที่รวมพลของการรัฐประหาร และที่มาของปัญหาประชาธิปไตย การให้ภาพแบบมาร์กซิสม์ทำให้การประเมินทางภูมิทัศน์ของ2475 ยิ่งถูกลบเลือนไป

แต่พอหลัง 6 ตุลาคม 2519 ก็เกิดการผลิบานของการขุดแต่งบูรณะ หลังป่าแตก นักศึกษา-ปัญญาชนหันกลับมาโจมตีลัทธิมาร์กซ์ เสกสรรค์ ประเสริฐกุล และชาญวิทย์ เกษตรศิริ เริ่มผลิตงานในเชิงเชิดชูคณะราษฎร การฉลอง50ปีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และการเสียชีวิตของปรีดี เป็นส่วนสำคัญในการฟื้นฟูคณะราษฎร ในช่วงปี 2520-2530 มีการพูดถึงการปฎิวัติมากขึ้นในทางบวก มีการจัดพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับการปฎิวัติเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเน้นหนักที่การตั้งคำถามกับประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะงานของธงชัย วินิจจะกูล และสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล

มาถึงปัจจุบันที่การเปล่ง ประกายของการปฎิวัติ2475 ตั้งอยู่บนภูมิทัศน์ประวัติศาสตร์การเมืองไทยภายหลังรัฐประหาร2549 ที่การปฎิวัติฯกลายเป็นสัญลักษณ์ของกลุ่มทางการเมือง มีการพูดถึงคณะผู้ก่อการในวงกว้าง มีภาพพวกเขาบนเสื้อยืด มีการนำเหตุการณ์นี้ไปตั้งชื่อกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมือง ฯ อย่างไม่เคยมีมาก่อน

เกษม เพ็ญพินันท์ อาจารย์จากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ตั้งข้อสังเกตต่อเว็ปไซต์สถาบันพระปกเกล้าซึ่งเป็นสถาบันที่มีเป้าหมายใน การส่งเสริมประชาธิปไตยว่าทำไมจึงไม่มีข้อมูลของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ ที่สำคัญสองเหตุการณ์คือกบฎบวรเดช และ24มิถุนายน 2475 เลย นี่เป็นส่วนหนึ่งในการพยายามทำให้การรับรู้เกี่ยวกับ2475 จางหายไป รวมไปถึงในแบบเรียนมัธยมที่สร้างการรับรู้และความเข้าใจของเหตุการณ์ในภาพ ที่ใหญ่มาก ตัวละครในการเปลี่ยนแปลงการปกครองไม่ใช่คณะราษฎร แต่ตัวเอกของเรื่องกลายเป็นพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พยายามทำให้ดูเหมือนว่าไม่ใช่เรื่องของประชาชนแต่เป็นเรื่องของพระมหา กษัตริย์ที่ประสงค์อยู่แล้วในการมอบรัฐธรรมนูญ

วันที่24มิถุนายน ถูกทำให้กลายเป็นวันที่ไม่น่าให้ความสำคัญเท่าใดนัก เมื่อเทียบกับวันที่10 ธันวาคม เพราะเกิดการผุกร่อนทางภูมิทัศน์ของประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่อยู่ภายใต้ ความเป็นราชาชาตินิยม

นักประวัติศาสตร์จำนวนมากเห็นตรงกันว่า 24มิถุนาฯ เป็นการเกิดรัฐประชาชาติสมัยใหม่ จากรัฐไทยแต่เดิมที่มีการรวมศูนย์อำนาจ จึงทำให้เกิดกลุ่มสำนึกความรับรู้ความทรงจำ และวาทกรรม”ชิงสุกก่อนห่าม” โดยวาทกรรมนี้มาจากศ.ดร.ชัยอนันต์ สมุทวาณิช ทำไมเรื่องเล่าเหล่านี้จึงมีความสำคัญ ไม่ใช่การนำเสนอว่าเป็นอย่างไร แต่ความทรงจำและสำนึกของความเป็นประชาธิปไตย คิดว่าประชาธิปไตยไม่ได้เกิดจากการต่อสู้เรียกร้องของประชาชนจริงๆ และคิดว่าการปฎิวัติคือการที่รัฐกระทำต่อรัฐเอง

สิ่งที่สำคัญอีก อย่างหนึ่งคือสิ่งที่เกิดบนถนนราชดำเนิน ประเด็นทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นบนถนนราชดำเนิน ไม่ว่าจะเป็นพระราชพิธี หรือสถาปัตยกรรม ถนนราชดำเนินเป็นพื้นที่ในการเฉลิมฉลองการปฏิวัติ แต่ก็มีความพยายามที่พยายามเปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ บรรดาอาคารบ้านเรือนต่างๆ บนถนนราชดำเนิน หลังจากคณะราษฎรเปลี่ยนแปลงการปกครอง มีการสร้างสถาปัตยกรรมจำนวนมากรวมทั้งศาลยุติธรรมและอาคารพาณิชย์โดยรอบ แต่สุดท้ายก็เกิดการปะทะกันในแง่ของความทรงจำและทำให้หลงลืม คือการพยายามลบสถาปัตยกรรม เช่นกรณีรื้อโรงหนังเฉลิมไทย การย้ายกรมโยธาธิการให้เป็นพิพิธพัณฑ์พระปกเกล้า และการพยายามรื้อสร้างเปลี่ยนสถาปัตยกรรมในตึกรายล้อม และประเด็นที่สำคัญคือการรื้อศาลยุติธรรม การพยายามไล่รื้อทำลายสถาปัตยกรรมของคณะราษฎร สิ่งที่น่าสนใจต่อมาคือเรื่องผังเมืองของเกาะรัตนโกสินทร์ ที่จะทำให้ราชดำเนินเป็น ฌอง เอลิเซ่ การปรับเปลี่ยนสถาปัตย์ให้ลบเลือนความเข้าใจของคณะราษฎร การพยายามจะฟื้นลักษณะของสยามในฐานะที่เป็นรอยต่อกลับสู่อดีต

เรื่อง สุดท้ายที่เกษม กล่าวถึงคือเรื่องวันชาติใต้ร่มพระบารมี โดยระบุว่าวันชาติในช่วงแรกของการเปลี่ยนแปลงการปกครองใหม่ๆ คือวันที่ 24 มิถุนายน มีการเฉลิมฉลองวันชาติครั้งแรกที่ราชดำเนิน โดยจอมพล ป. พิบูลสงคราม แต่การเฉลิมฉลองงานวันชาตินี้มีอายุอยู่เพียงแค่21 ปีเท่านั้น พอมาถึงยุคของจอมพลถนอม กิติขจร จอมพลถนอม ได้อ้างสวีเดน อังกฤษ ญี่ปุ่น และประเทศอื่นๆ ที่ปกครองระบอบเดียวกันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ว่าประเทศเหล่านี้ใช้วันชาติเป็นวันเดียวกับวันพระราชสมภพของประมุข การเปลี่ยนวันจึงไม่ใช่เรื่องของชาติ แต่เป็นเรื่องของชนชั้นนำ

ความ เข้าใจต่อคณะราษฎรจึงถูกทำให้เป็นผู้ร้ายในการเมืองไทยตลอดมา ผู้ร้ายที่ทำให้เกิดมรสุม ชิงสุกก่อนห่าม และความทรงจำก็จะถูกทำลายลงไปทีละนิดๆ

6 พรรคการเมือง ลงนามสัญญาประชาคม ร่วม 40 องค์กรประชาชน

ที่มา ประชาไท

วาน นี้ (24 มิ.ย.54) องค์กรเครือข่ายภาคประชาชน ร่วมกันจัดโครงการรณรงค์เลือกตั้ง 2554 “เวทีสัญญาประชาคม ประชาชนพบพรรคการเมือง” ณ ห้องประชุมอาคารนันทนาการ มหาวิทยาลัยรังสิต เผยสภาพปัญหาพร้อมร่วมเสนอนโยบายต่อพรรคการเมือง โดยมีเครือข่ายภาคประชาชนกรณีปัญหาต่างๆ เข้าร่วมกว่า 3,000 คน
กิจกรรม ในช่วงเช้าเป็นการอภิปรายเรื่องการวิพากษ์นโยบายพรรคการเมือง กับการแก้ไขปัญหาของประชาชน จากนั้นในช่วงบ่าย มีการเปิดเวทีให้ภาคประชาชนนำเสนอนโยบายต่อพรรคการเมือง แบ่งเป็น 10 ประเด็นคือ เรื่องภาพรวมข้อเสนอนโยบายภาคประชาชน ปัญหาที่ดิน ที่อยู่อาศัย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญหาของผู้ใช้แรงงานและผู้ประกันตน ปัญหาภาคการเกษตร ความมั่นคงด้านอาหาร ปัญหาหนี้สินเกษตรกรและหนี้สินประชาชน ปัญหาจากผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาของรัฐและทุน ข้อเสนอเรื่องสถานะบุคคลและสัญชาติ ข้อเสนอจากเครือข่ายผู้พิการ รวมถึงข้อเสนอด้านรัฐสวัสดิการและสาธารณสุข และสุดท้ายเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
นอก จากนี้ภายในงานยังมีการปราศรัยเกี่ยวกับนโยบายภาคประชาชนโดยตัวแทน พรรคการเมือง ได้แก่ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์, นายปลอดประสพ สุรัสวดี รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย, นางศุภาธินันท์ (สะอิ้ง) ไถวสินธุ์ ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย, นายสมบัติ เบญจศิริมงคล ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคการเมืองใหม่, พล.ต.วีระศักดิ์ นาทะสิริ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคมาตุภูมิ และนายสนธิญา สวัสดี ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคชาติไทยพัฒนา
จากนั้นตัวแทน พรรคการเมืองทั้ง 6 พรรค ได้ร่วมลงนามลงนามสัญญาประชาคมระหว่างพรรคการเมืองกับตัวแทนภาคประชาชน ว่าด้วยการสนับสนุนแนวทางและข้อเสนอในการปฏิรูปโครงสร้างอำนาจ และแก้ปัญหาความยากจน
ปิดท้ายกิจกรรมในครั้งนี้ โดยเครือข่ายประชาชนร่วมอ่านคำประกาศเจตนารมณ์ต่อการเลือกตั้ง 2554 ซึ่งระบุเนื้อหาดังนี้
คำประกาศเจตนารมณ์
เครือข่ายประชาชน 40 องค์กรต่อการเลือกตั้ง 2554
พวกเราในนามเครือข่ายประชาชน 40 องค์กร ซึ่งได้ร่วมกันจัดโครงการรณรงค์เลือกตั้ง 2554 “เวทีสัญญาประชาคมพบพรรคการเมือง” เพื่อนำเสนอปัญหาข้อเรียกร้องของประชาชนต่อพรรคการเมืองตามวิถีของระบอบ ประชาธิปไตย เพื่อตรวจสอบว่านโยบายของพรรคการเมืองเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาปากท้องของ ประชาชน หรือไม่ อย่างไร และรณรงค์ข้อเสนอเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศให้พรรคการเมืองนำไปปฏิบัติและ สร้างกลไกเชื่อมประสานเครือข่ายองค์กรภาคประชาชน ในการหนุนเสริมให้เกิดการแก้ไขปัญหาประชาชนและผลักดันให้เกิดการปฏิรูป ประเทศที่สร้างความเป็นธรรมและเท่าเทียมทางสังคม ในวันนี้ ณ ห้องประชุมนันทนาการ ม.รังสิต เราขอแถลงการณ์ท่าทีและข้อเรียกร้องต่อกรณีดังกล่าวดังนี้
1.เรา เห็นว่าการเลือกตั้ง 3 กรกฎาคม 2554 นั้น ปัญหาของประเทศ ความเดือดร้อนของประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายของรัฐทั้งหลาย คือสิ่งที่พรรคการเมืองทั้งหมดและรัฐบาลใหม่ที่จะมาหลังจากการเลือกตั้ง จะต้องเผชิญกับความทุกข์ยากของแผ่นดิน และเป็นหน้าที่ในการหาทางออก เพื่อการแก้ไขปัญหาร่วมกับประชาชนอย่างมิอาจหลีกเลี่ยงได้ บทเรียน 79 ปี ของเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตยที่ผ่านมา ย่อมประจักษ์ชัดแล้ว การเลือกตั้งที่ผ่านมาไม่ได้ดำเนินการไปสู่ความมุ่งมาดปรารถนาของคณะราษฎร อันจะนำพามาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนทั้งแผ่นดินอย่างแท้จริง
2.เรา ขอยืนยันว่า ความเหลื่อมล้ำทางโครงสร้างและความไม่ธรรมทางสังคมย่อมแก้ไขได้ หากพรรคการเมืองที่ได้รับฉันทานุมัติให้เข้ามาใช้อำนาจรัฐการปกครอง ยอมรับและเข้าใจในปัญหา มีนโยบายที่จะเอาปัญหาของประชาชนเป็นตัวตั้ง ปรับโครงสร้างกฎหมายนโยบายให้สอดคล้อง ด้วยการกระจายทรัพยากร สิทธิ โอกาสและรายได้ ภายใต้หลักการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้ชุมชนมีอำนาจในการจัดการในทุกระดับ อันจะนำมาซึ่งการพึ่งตนเองได้ในที่สุด
3.เรา เห็นว่า “เวทีสัญญาประชาคมประชาชนพบพรรคการเมือง” ในวันนี้ จะนำมาซึ่งความร่วมมือระหว่างพรรคการเมือง ผู้ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชน กับพวกเราเครือข่ายประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาที่ผ่านมา เพื่อร่วมกันหาทางออกในการแก้ไขปัญหาประเทศ ปฏิรูปโครงสร้างทั้งระดับนโยบายและรูปธรรมรายกรณี อันจะนำมาซึ่งความเป็นธรรมและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในประเทศ

ท้าย ที่สุด เราเห็นว่าการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของคนจน อันเป็นความทุกข์ของแผ่นดิน และภารกิจการปฏิรูปประเทศ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรม ความเท่าเทียมทางสังคมนั้นจะสำเร็จบรรลุเป้าหมายของระบอบประชาธิปไตยของ ประชาชน เพื่อประชาชน โดยประชาชน ได้นั้น ก็ด้วยความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวของพวกเราที่จักต้องร่วมกันต่อสู้จนกว่าชัย ชนะจักเป็นของเราในที่สุด
ด้วยจิตสมานฉันท์และเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตย ประชาชนต้องกำหนดอนาคตตนเอง
ประกาศเครือข่ายองค์กรประชาชน 40 องค์กร
ประกาศ ณ ห้องประชุมนันทนาการ มหาวิทยาลัยรังสิต
วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2554
ร่วมประกาศเจตนารมณ์โดยเครือข่ายองค์กรประชาชน 40 องค์กร
1.คณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป (คสป.) 2.สำนักงานปฏิรูป (สปร.)
3.คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.)
4.สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.)
5.เครือข่ายศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบ
6.สภาเครือข่ายองค์กรเกษตรกรแห่งประเทศไทย (สคปท.)
7.ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (Pmove)
8.เครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย (คปท.)
9.เครือข่ายสลัม 4 ภาค 10.ชมรมปฏิรูปสิทธิลูกหนี้ (ปสล.)
11.เครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง (คป.สม.)
12.สมัชชาคนจน (สคจ.) กรณีปัญหาเขื่อนปากมูล จังหวัดอุบลราชธานี
13.เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก
14.เครือข่ายกลุ่มสิทธิผู้ป่วยแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
15.กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อุดรธานี
16.กลุ่มผู้เดือดร้อนจากโครงการสวนป่าพิบูล จังหวัดอุบลราชธานี
17.ชมรมพิทักษ์สิทธิผู้ประกัน
18.เครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทยภาคเหนือ( คปท.เหนือ)
19. สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.)
20. เครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน (คปอ.)
21.ศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาชน
22.ศูนย์ปฏิบัติการร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาประชาชนบนพื้นที่สูง (ศปส.)
23.เครือข่ายประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโรงไฟฟ้าชีวมวล
24.เครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก
25.กลุ่มรักษ์ท้องถิ่นบ่อนอก-หินกรูด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
26. เครือข่ายคนไทพลัดถิ่น
27.สภาองค์กรชุมชน
28.เครือข่ายลุ่มน้ำภาคเหนือ
29.สภาผู้พิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
30.กลุ่มเพื่อนประชาชน (FOP.)
31.กลุ่มปฏิบัติงานท้องถิ่น (Local Act)
32.กลุ่มปฏิบัติงานคนจนเมือง
33.มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ
34.มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค 35.สหพันธ์องค์กรผู้บริโภค
36.มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย (มพศ.)
37.คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.)
38.ฝ่ายพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต
39.มูลนิธิชุมชนไท
40. คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.)
กิจกรรมของภาคประชาชนในตอนเช้า ณ หมุนประชาธิปไตย 2475 เพื่อรำลึกถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่ 24 มิ.ย.2475
ตัวแทนภาคประชาชนขึ้นเวทีพบตัวแทนพรรคการเมือง
นางศุภาธินันท์ (สะอิ้ง) ไถวสินธุ์ ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทยพูดคุยกับชาวบ้านปากมูน


บรรยากาศด้านล่างเวที


นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตชูป้ายร่วมแสดงความคิดเห็น


ตัวแทนพรรคการเมืองร่วมลงชื่อสัญญาประชาคม
อ่านคำประกาศเจตนารมณ์เครือข่ายประชาชน 40 องค์กรต่อการเลือกตั้ง 2554
สัญญาประชาคม ลงนามโดยตัวแทนพรรคการเมือง 6 พรรค

นักศึกษา-ญาติวีรชน จัดรำลึก 79 ปี “คณะราษฎร” เปลี่ยนแปลงการปกครอง Sat, 2011-06-25 03:40

ที่มา ประชาไท

24 มิ.ย.54 เวลาประมาณ 5.00 น. กลุ่ม 24 มิถุนาฯประชาธิปไตย, สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนนท.), กลุ่มประกายไฟ นิสิต-นักศึกษาและประชาชนประมาณ 50 คน ร่วมระลึกวันครบรอบ 79 ปีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง โดยวางดอกกุหลาบแดงเป็นตัวอักษรคำว่า “79 ปี 2475” ล้อมรอบหมุดคณะราษฎร พร้อมทั้งอ่านคำประกาศของคณะราษฎร และร้องเพลง “วันชาติ 24 มิถุนา” (24 มิถุนามหาศรีสวัสดิ์)

หมุดคณะราษฎรคือหมุด ทองเหลือง ฝังอยู่กับพื้นถนนบริเวณลานพระบรมรูปทรงม้า ณ ตำแหน่งที่พระยาพหลพลพระยุหเสนายืนอ่านประกาศคณะราษฎร มีข้อความจารึกบนหมุดว่า “๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ เวลาย่ำรุ่ง คณะราษฎรได้ก่อกำเนิดรัฐธรรมนูญเพื่อคความเจริญของชาติ” คณะราษฎรได้สร้างหมุดแห่งการปฎิวัติขึ้นเพื่อเป็นสักขีพยานต่อการทำการปฎิ วัติครั้งนี้

ในช่วงสาย บรรดาลูกหลาน ญาติมิตร ของเหล่าคณะราษฎรผู้เปลี่ยนแปลงการปกครองได้มารวมตัวกันเพื่อระลึกถึงเหล่า คณะราษฎรผู้ล่วงลับ ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เหล่าลูกหลาน ญาติสนิทมิตรสหาย ได้นำดอกไม้ปักหน้าป้ายชื่อ และระลึกถึงผู้ที่จากไป และร่วมกับทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศล

วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นวัดที่สร้างในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม เดิมชื่อว่าวัดประชาธิปไตย และเป็นที่เก็บอัฐิของคณะราษฎรผู้เปลี่ยนแปลงการปกครอง

รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยปฏิเสธเรื่องคลิป-ยันบุรีรัมย์ไม่มีซื้อเสียง

ที่มา ประชาไท

"โสภณ ซารัมย์" ยันบุรีรัมย์ไม่ต้องซื้อเสียงงบประมาณลงพื้นที่มากอยู่แล้ว ชาวบ้านออกเงินคนละหมื่นยังสร้างถนนไม่ได้ ยันคลิปที่ลงเว็บ สอบถามผู้สมัคร ส.ส.พื้นที่แล้วเป็นการแจกเงินให้อาสาสมัครที่มาช่วยหาเสียง ซึ่งจะได้ทำบัญชีค่าใช้จ่ายชี้แจง กกต. ต่อไป25 มิ.ย. - ตามที่มีผู้โพสต์คลิปใน YouTube ความยาวประมาณ 2.51 นาที ระบุว่าเป็นการซื้อเสียงของพรรคการเมืองหนึ่งในพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ เขตการเลือกตั้งที่ 5 นั้น

ล่าสุดผู้สื่อข่าวคมชัดลึก สัมภาษณ์นายโสภณ ซารัมย์ รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ซึ่งปฏิเสธเรื่องดังกล่าวและว่า จ.บุรีรัมย์ไม่จำเป็นต้องมีการซื้อเสียง เพราะผลงานที่ทำมาโดยเฉพาะงบประมาณที่ลงพื้นที่มีมากกว่า ชาวบ้านออกเงินคนละ 1 หมื่นบาทก็ยังสร้างถนนไม่ได้ จึงขอท้าให้พรรคอื่นหากนำเงินมาซื้อเสียงก็ยังไม่สามารถซื้อได้ ส่วนจะเป็นการใส่ร้ายหรือไม่ ยังต้องดูหลักฐานก่อน แต่จากการสอบถามผู้สมัคร ส.ส.ในพื้นที่ พบว่า เป็นการให้เงินแก่อาสาสมัครของพรรคที่มาช่วยหาเสียง ซึ่งตนก็ทำเช่นนั้น และได้ทำบัญชีค่าใช้จ่ายเลิอกตั้งแจ้งไปยังกกต.ต่อไป

นาย โสภณ กล่าวด้วยว่า อยากขอความเป็นธรรม แม้ภาพการแข่งขันในจังหวัดจะดูรุนแรง แต่คน จ.บุรีรัมย์รักสงบ ไม่มีอิทธิพล และหากมีการแสดงอานาจจริงประชาชนก็จะไม่ยอมให้ใครมาทำอำนาจบาดใหญ่ และจะลงโทษบุคคลนั้นเอง

เพื่อไทยแถลงไม่มีนโยบาย "นิรโทษกรรม-คืนเงิน" ให้ทักษิณ

ที่มา ประชาไท

พรรคเพื่อไทยออกแถลงการณ์ชี้แจง ยันไม่มีนโยบายที่จะนิรโทษกรรมและเอาเงิน 46,000 ล้านบาทคืนให้ทักษิณ

24 มิ.ย. 54 - เว็บไซต์พรรคเพื่อไทย (www.ptp.or.th) ได้เผยแพร่แถลงการณ์ "กรณีการปราศรัยของพรรคประชาธิปัตย์ที่บริเวณสี่แยกราชประสงค์" โดยมีรายละเอียดดังนี้

แถลงการณ์พรรคเพื่อไทย กรณีการปราศรัยของพรรคประชาธิปัตย์ที่บริเวณสี่แยกราชประสงค์

แถลงการณ์พรรคเพื่อไทย

กรณีการปราศรัยของพรรคประชาธิปัตย์

ที่บริเวณสี่แยกราชประสงค์ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2554

ตามที่พรรคประชาธิปัตย์ได้เปิดปราศรัยที่สี่แยกราชประสงค์ ในวันที่ 23 มิถุนายน 2554 โดยผู้ปราศรัยได้กล่าวหาพรรคเพื่อไทย ด้วยความเท็จ ซึ่งการใส่ร้ายพรรคเพื่อไทยอาจทำให้สาธารณชนเข้าใจผิด พรรคเพื่อไทยจึงขอแถลง ดังนี้

1. พรรคประชาธิปัตย์ใส่ร้ายว่า พรรคเพื่อไทยมีนโยบายที่จะนิรโทษกรรม พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรและเอาเงิน 46,000 ล้านบาท คืนให้พ.ต.ท.ทักษิณ ซึ่งนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะและพรรคประชาธิปัตย์ จงใจใส่ร้ายด้วยความเท็จ พรรคเพื่อไทยขอเรียนว่าพรรคไม่เคยมีนโยบายเช่นนั้นเลย

2. พรรคเพื่อไทยเป็นสถาบันทางการเมืองที่มีหน้าที่ที่ทำงานรับใช้พี่น้อง ประชาชนทุกคนทั่วประเทศ จะไม่ทำงานให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ถ้าได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชน รัฐบาลพรรคเพื่อไทยจะทำงานโดยยึดมั่นในกฎหมาย หลักนิติธรรมและความเสมอภาค

3. พรรคเพื่อไทยมุ่งมั่นที่จะรณรงค์หาเสียงอย่างสร้างสรรค์ โดยการนำเสนอนโยบายและ ทางออกให้กับคนไทยและประเทศไทยต่อไป

พรรคเพื่อไทย

24 มิถุนายน 2554

ไพร่อินเตอร์กาเบอร์1เตรียมเปิดแชมเปญฉลองชัย ร้องนานาชาติสังเกตโกงเลือกตั้ง-ฝ่าฝืนมติมหาชน

ที่มา Thai E-News

อาจารย์ จรัล ดิษฐาอภิชัย แกนนำนปช.ที่อยู่ระหว่างลี้ภัยในฝรั่งเศสพร้อมกับคนเสื้อแดงจำนวนหนึ่ง เข้าพบมองซิเออร์ฟรองซัว ซิมเมอเรย์ เอกอรรครัฐทูตด้านสิทธิมนุษยชนของรัฐบาลฝรั่งเศส เรียกร้องนานาชาติจับตาการโกงเลือกตั้ง และการฝืนเจตนารมณ์มติมหาชนของพลังพิเศษ กับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในไทย

โดยทีมข่าวไทยอีนิวส์
25 มิถุนายน 2554


ความ เคลื่อนไหวของคนเสื้อแดงในต่างประเทศต่อการเลือกตั้ง 3 กรกฎาคม เป็นไปอย่างคึกคัก ทั้งการยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการกกต.ที่เดินทางไปดูงานในอเมริกา การสังเกตการณ์การเลือกตั้งในออสเตรเลีย และกิจกรรมรณรงค์ไพร่อินเตอร์กาเบอร์ 1 ในสหภาพยุโรป และแกนนำจากญี่ปุ่นบุกถิ่นปชป.ที่ตรัง
แดง4ทวีปคึกรับเลือกตั้ง-คน เสื้อแดงใน4ทวีปออกมาเคลื่อนไหวอย่างคึกคัก เสื้อแดงสหภาพยุโรปชูคำขวัญ"ไพร่อินเตอร์กาเบอร์1ทั้งคนทั้งพรรคให้ยิ่ง ลักษณ์เป็นนายกฯ" และขอให้รัฐสภายุโรปสังเกตโกงเลือกตั้งสำเร็จ(บนสุด) ขณะที่เสื้อแดงอเมริกายื่นหนังสือต่อประพันธ์ นัยโกวิท ที่แว้บไปดูงานLAขอให้นับคะแนนเสียงที่เมืองนอกป้องกันโกง และเตรียมจัดฉลองชัยหลายรัฐทั่วUSA(ภาพที่2) แดงออสเตรเลียไปสังเกตการณ์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่ซิดนีย์(ภาพที่3) ส่วนแกนนำแดงญี่ปุ่นบุกบ้านนายชวนให้กำลังใจแดงตรังสู้ในถิ่นปชป.

จรัลพบทูตสิทธิมนุษยชนฝรั่งเศสหนุนขบวนประชาธิปไตยไทย-ยุติละเมิดสิทธิมนุษยชน
เมื่อ วันที่ 23 มิถุนายนที่ผ่านมา อาจารย์จรัล ดิษฐาอภิชัย แกนนำนปช.ที่อยู่ระหว่างลี้ภัยในฝรั่งเศสพร้อมกับคนเสื้อแดงจำนวนหนึ่ง ได้เข้าพบM.Francois Zimeray l'Ambassadeur pour les droits de l'homme (มองซิเออร์ฟรองซัว ซิมเมอเรย์ เอกอรรครัฐทูตด้านสิทธิมนุษยชนของรัฐบาลฝรั่งเศส) เพื่อให้ข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์การเลือกตั้งทั่วไปใน 3 กรกฎาคม ว่าประชาชนไทยมีตวามตื่นตัวทางการเมือง และสิทธิเลือกตั้งอย่างมาก มีพรรคการเมือง 40 พรรคส่งผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง ส่วนใหญ่จะชูนโยบายเศรษฐกิจ การปรองดองชาติ และความสงบสุขของสังคม

อาจารย์ จรัลได้ให้ข้อมูลว่า พรรคเพื่อไทยกับพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นคู่แข่งขันหลักเพิ่มประเด็นการปราบ ปราม การสังหารหมู่เมื่อเดินเมษายนและพฤษภาคม ปีที่แล้ว แนวโน้มผลการเลือกตั้ง พรรคเพื่อไทยจะชนะอย่างแน่นอน น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร จะเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทย แต่อย่างไรก็ตาม กลุ่มปกครองที่มีอำนาจแท้จริงๆ คงจะพยายามขัดขวางการตั้งรัฐบาล อันเป็นการละเมิดสิทธิกำหนดใจตนเองของประชาชน และหลักการประชาธิปไตย ขอให้เอกอรรคทูตสนใจติดตามและมีท่าทีสนับสนุนการตัดสินใจของประชาชนไทยในั วันที่๓ กรกฎาคม ด้วย

ประเด็นที่ 2 และ 3 เกี่ยวกับการสังหารหมู่ 2553 เรื่องแรก จนถึงวันนี้ การสอบสวนและดำกเนินคดีกับผู้สั่งและผู้กระทำการเข่นฆ่าประชาชนยังไม่คืบ หน้า แม้ทางแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ(นปช.)จะฟ้องศาลอาญา ระหว่างประเทศมากว่า 3 เดือนแล้ว

"เราของเรียกร้องให้ฝรั่งเศส ซึ่งเป็นประเทศเคารพสิทธิมนุษยชนสนใจคดีประเทศ ไทยด้วย มิใช่แต่ลิเบีย ซีเรีย และเยเมน"อาจารย์จรัลกล่าวกับเอกอรรครัฐทูตด้านสิทธิมนุษยชนของรัฐบาล ฝรั่งเศส ทั้งนี้จากการเปิดเผยของแหล่งข่าวในปารีสที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ในคราวนี้

ประเด็น สุดท้าย การใช้กฎหมายดูหมิ่นพระมหากษัตริย์ ราชินี รัชทายาท ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 มาจำกัดเสรีภาพทางความคิด จับกุมคุมขังนักประชาธิปไตย และทำลายฝ่ายตรงกันข้ามทางการเมือง ซึ่งหนักขึ้นทุกวัน

แม้ทั้ง 3 ประเด็นนี้จะเป็นเรื่องภายในประเทศไทย แต่เนื่องจากเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ขัดต่อปฏิญญาสากล กติกา และอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ของสหประชาติ ซึ่งบรรดารัฐสมาชิกรับรอง ให้สัตยาบัณว่าจะร่วมกันส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของพลเมืองทุกคนบน พื้นภิภพ จึงหวังว่า ประเทศฝรั่งเศสจะสนับสนุนความพยายามของนปช. หรือของบุคคลและองค์การสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย

สุดท้าย คณะคนไทยได้มอบขนมชั้นและขนมเม็ดขนุนเป็นขอที่ระลึก สร้างความประทับใจแก่คณะเอกอรรคทูตด้านสิทธิมนุษยชนอย่างยิ่ง

แดงอเมริกายื่นหนังสือกกต.ที่แว้บไปดูงานLAให้นับคะแนนที่เมืองนอกป้องกันโกง-จัดงานเตรียมฉลองชัยเพื่อไทยล่วงหน้าเสื้อ แดงอเมริกาได้ยื่นหนังสือต่อกรรมการการเลือกตั้ง นายประพันธ์ นัยโกวิท เพื่อขอให้นับคะแนนเสียงเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ณ สถานที่เลือกตั้ง เพื่อป้องกันการโกงเลือกตั้ง หรือเปลี่ยนหีบบัตร ซึ่งนายประพันธ์ยืนยันว่าจะดำเนินการให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส
เมื่อ วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายนที่ผ่านมา คนเสื้อแดงในนครลอส แองเจลีส สหรัฐอเมริกา ได้ยื่นหนังสือต่อนายประพันธ์ นัยโกวิท กรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ฝ่ายบริหารการเลือกตั้ง ระหว่างเดินทางไปดูงานที่แอลเอ และผ่านสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอส แองเจลีส เรื่อง ขอเรียกร้องให้มีการนับคะแนนเสียงเลือกตั้ง ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอส แองเจลีส โดยมีรายยละเอียดดังต่อไปนี้

ตาม ที่มีพระราชกฤษฎีกายุบสภา และเข้าสู่การเตรียมการให้มีการเลือกตั้งทั่วไปขึ้น ในวันที่ ๓ กรกฎาคม ที่จะถึงนี้นั้น โดยช่วงระยะเวลาการส่งบัตรเลือกตั้งสำหรับคนไทยที่อาศัยในเขตอาณาสถานกงสุล แอล.เอ. คือระหว่างวันที่ ๑๗-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๔

เราในนามของประชาชนคน เสื้อแดงที่พำนักอาศัยอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียและรัฐ ต่างๆในเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอส แองเจลีส ประเทศสหรัฐอเมริกาทั้งหมด ขอใช้สิทธิร้องเรียน ในฐานะผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกประเทศเพื่อให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปโดย บริสุทธิ์ยุติธรรมตามเจตนาแห่งรัฐธรรมนูญ และนำไปสู่การเริ่มต้นใหม่ ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง หลีกเลี่ยงความไม่สงบสันติอันอาจจะเกิดจากการประท้วงและชุมนุมเรียกร้องของ ฝ่ายประชาชนที่ถูกคดโกงและบิดเบือนผลแห่งการลงคะแนนเสียง โดยการกระทำอันเห็นแก่ได้ของกลุ่มการเมือง และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลและจัดการเลือกตั้ง

จาก ผลของการประชุมสมัชชาคนเสื้อแดงแห่งสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๔ ในนครลอส แองเจลีส ที่ประชุมได้มีมติเป็นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ๕ ประการ เกี่ยวพันถึงการเลือกตั้งที่จะมีขึ้น ซึ่งในมติข้อที่ ๔. ความว่า “๔. ให้มีการเลือกตั้งอย่าง บริสุทธิ์ยุติธรรมเพื่อให้ได้ตัวแทนที่แท้จริงของประชาชนมาบริหารประเทศ”

จึงขอเรียกร้องให้ ทำการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง หลังจากสิ้นสุดระยะเวลารับบัตรเลือกตั้ง ณ สถานกงสุลใหญ่แอล.เอ. อย่างเปิดเผย ต่อหน้าพยานซึ่งเป็นผู้อาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดย ไม่ต้องส่งบัตรเลือกตั้งกลับประเทศไทย ส่งเพียงตัวเลขผลการนับคะแนนไปยังกกต. เมืองไทยเท่านั้น อีกทั้ง ขอให้ทางสถานกงสุลฯ ประกาศผลการนับคะแนนให้คนไทยที่พำนักอยู่ในสหรัฐอเมริกา ได้รับรู้โดยทั่วกัน

พวกเรา ในนามของประชาชนคนเสื้อแดง ที่พร้อมเพรียงกันเตรียมใช้สิทธิลงคะแนนเสียง เลือกตั้งนอกประเทศ ไม่ต้องการที่จะให้การบิดเบือนและคดโกงผลการลงคะแนนเกิดขึ้นอีก ดังเช่น ที่เคยเกิดในการเลือกตั้งที่ผ่านมา ซึ่งพบว่ามีการเปลี่ยนหีบคะแนนระหว่างการนำส่งจากต่างจังหวัดสู่ศูนย์กลาง มีการเผาบัตรเลือกตั้ง มีบัตรเลือกตั้งจากต่างประเทศยังไม่ผ่านการนับตกค้างอยู่ที่ที่ทำการ ไปรษณีย์แห่งประเทศไทย และมีการนำบัตรคะแนนมาเพิ่มก่อนปิดกล่องที่หน่วยเลือกตั้งบางขุนเทียน เป็นต้น

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การเรียกร้องนี้จะได้รับการตอบสนอง เพื่อให้ผลการเลือกตั้งนอกประเทศ ในท้องที่สหรัฐอเมริกา เป็นผลสะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชนอย่างแท้จริง อย่างน้อย เป็นเครื่องแสดงว่าเราได้มาอาศัยอยู่ในสังคมที่มีจิตสำนึกแห่งประชาธิปไตย อย่างสูงส่งแล้ว เราได้ เรียนรู้ที่จะปฏิบัติตามวัฒนธรรมทางการปกครองอันดีงามนั้นด้วย มิได้พกพาเอาความประพฤติอย่าง ไร้ยางอายที่เรียกว่าวิชามารทางการเมืองมาใช้ ให้เป็นที่อับอายแก่ชาวโลก ด้วยความต้องการเปี่ยมล้น ให้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยสมบูรณ์แบบ

ขอแสดงความนับถือ

คนเสื้อแดงในเขตอาณาสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอส แองเจลีส

นอก จากนั้นเสื้อแดงอเมริกาได้เตรียมงานฉลองไทยของฝ่ายประชาธิปไตยไว้ล่วง หน้า โดยขอเชิญพี่น้องเสื้อแดงทุกท่านร่วมรับประทานอาหาร ในวันอาทิตย์ที่ 3 ก.ค 2554 เวลา 5.00 น.(5 โมงเย็น) เพื่อร่วมฉลองชัยชนะประชาธิปไตย ฟังโฟนอินจากเมืองไทยโดย คุณยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และ สส จากพรรคเพื่อไทยอีกหลายท่าน สถานที่ร้านอาหารไทยดามาการ์เด้นท์ 3109 West Irving Park Road Chicago, IL 60618-3405
(773) 588-9140

นอกจาก นั้นที่แอลเอได้เตรียมการเปิดร้านอาหารไทยเปิดแชมเปญฉลองชัย เลี้ยงฉลองยาวในวันที่ 3-4 กรกฎาคม คือนอกจากฉลองชัยชนะของฝ่ายประชาธิปไตยแล้วก็จะถือโอกาสฉลองวันชาติอเมริกา ไปพร้อมกัน โดยเจ๊หน่อยสั่งลุย เจ้าของร้านอาหารไทยในแอลเอ

ส่วนวัน อาทิตย์ ที่ 26 มิ.ย ตั้งแต่เวลา 18.00 น.ถึง เที่ยงคืน จะมีกิจกรรมหารายได้เป็นทุนสนับสนุนกิจกรรมคนเสื้อแดงผ่านทางสไกป์ ผู้สนใจโปรดสละเวลาอันมีค่าของท่านมาร่วมสแดงความคิดเห็น ติดต่อสอบถามได้ที่คุณ สนั่น เมลโรส โทร 323-286-8722

นอกจากนั้นก็มีการเตรียมการร่วมเฉลิมฉลองชัยชนะของประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยอีกหลายเมือง หลายรัฐทั่วอเมริกา
*******

ตัวแทนภาคประชาชนส่งตัวแทนเข้าสังเกตการณ์ การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่ซิดนีย์ ออสเตรเลีย


กลุ่ม พลังประชาธิปไตยไทยออสเตรเลีย รายงานว่า เมื่อวันที่18-19 มิถุนายน 2554 ทางกงศุลใหญ่นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ได้จัดให้มีการเลือกตั้งตามกฤษฎีกาการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร โดยมี ตัวแทนผู้สังเกตุการณ์ได้มีส่วนเข้าไปสังเกตการณ์การเลือกตั้งครั้งนี้ โดยเป็นไปตามกฏหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 หมวด 5 (อ้างอิงตามเว็บไซด์สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง(http://www.ect.go.th/newweb/th/cooperate/) วันที่ 18 มิถุนายน 2554 ณ Metro Sydney Hotel เวลา 10:00น. ถึง 22:00น. และวันที่19 มิถุนายน ณ. วัดพุทธรังสี Anandale เวลา 9:30น. ถึงเวลา 15:30น.

โดยมีตัวแทนเข้าสังเกตการณ์ทั้งสองวันตั้งแต่ต้นจนจบ จำนวน5คน รวมถึงวันคัดแยกบัตรเพื่อจะส่งกลับไปที่เมืองไทยในวันที่22 มิถุนายน 2554 นี้ด้วย

โดยครั้งนี้นับเป็นการเลือกตั้งที่มีผู้มา ใช้สิทธิมากที่สุดในประวัติศาสตร์ การเลือกตั้งนอกราชฯ ประจำนครซิดนีย์ เฉพาะวันแรกก็มากกว่าทุกๆครั้งที่เคยมีมาแล้ว

ผู้มาใช้สิทธิส่วนมา เป็นวัยรุ่นจนถึงวัยกลางคน โดยบางส่วนมีปัญหาเรื่องของการลงทะเบียนและการตรวจสอบไม่พบรายชื่อ บางส่วนลงทะเบียนไ้ว้แต่ชือกลับไปปรากฏที่ประเทศอื่น ทำให้ไม่สามารถใช้สิทธิได้

จากการเข้าขอสังเกตุการณ์ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง จากกงศุลใหญ่นครซิดนีย์(พีรวิช สุวรรณประเทศ‏) และจากเจ้าหน้าที่กงศุลทุกท่าน

หมายเหตุ: ภาพถ่ายทั้งหมด ถ่ายจากนอกเขตเลือกตั้ง หรือ ก่อน หรือหลังจากกำหนดเวลาเลือกตั้ง จึงไม่ได้ผิดกฏหมายเลือกตั้งแต่อย่างใด
******

นปช.ยุโรปปลื้มEUร่วมสังเกตการเลือกตั้งตามที่ยื่นหนังสือขอ

คณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยพร้อมให้ สหภาพยุโรป(อียู) เข้ามาสังเกตการณ์เลือกตั้ง

นาย อภิชาต สุขัคคานนท์ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงกรณีที่ทางสหภาพยุโรป(อียู)จะขอเข้ามาสังเกตการณ์การเลือกตั้งว่า เท่าที่ทราบยังไม่ได้ขอมาโดยตรง แต่ได้ส่งผู้เชี่ยวชาญมาดูกฎหมายการเลือกตั้งที่เกี่ยวข้องของเราในการเลือก ตั้งครั้งนี้ ซึ่งก็ให้ความร่วมมมือกับอียู ในเรื่องดังกล่าว

นอก จากนั้นยังสามารถสอบถามอะไรกกต.ก็ได้ ซึ่งทุกคนมีสิทธิ์ในเรื่องนี้อยู่แล้ว อีกทั้งประเทศที่ขอเข้ามาก็ได้จัดให้ไปแล้ว ซึ่งก็มีบางประเทศที่อยู่ในเอเชีย ก็จัดให้ลงไปเป็นคณะหรือชุดลงไปดูกันเลยในรอบรัศมีรอบ ๆ 100 กิโลเมตร ของ กรุงเทพฯ

ก่อนหน้านี้นปช.สหภาพยุโรป ได้ยืนหนังสือถึง ประธานสภายุโรปคือ Monsieur le President Herman Van Rompuy เรียกร้องให้ทางสภายุโรปเข้ามามีส่วนร่วมสังเกตการณ์ การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น ในวันที่ 3 กรกฎาคมนี้ เนื่องจากพี่น้องคนไทยส่วนใหญ่ เกิดความวิตกกังวลเรื่องการโกงคะแนนเลือกตั้ง และใช้วิชามารทุกวิถีทาง รวมทั้งข่มขู่ สร้างความหวาดกลัวให้กับพี่น้องประชนผู้รักประชาธิปไตยที่สนับสนุนพรรคเพื่อ ไทย ที่จะไม่ให้พรรคเพื่อไทยที่ได้รับเสียงข้างมาก ที่มีฝ่ายประชาธิปไตยสนับสนุนเข้ามาจัดตั้งรัฐบาล

สหภาพยุโรป:ไพร่อินเตอร์กาเบอร์1ทั้งคนทั้งพรรคได้ยิ่งลักษณ์เป็นนายกฯ


ฝ่ายประชาสัมพันธ์ุ UDD THAI OF EUROPE (นปช.อียู)รายงานว่า UDD THAI OF EUROPE ร่วมรณรงค์เลือกทั้งคนทั้งพรรค ได้ยิ่งลักษณ์เป็นนายกฯไพร่อินเตอร์ กาเบอร์1. ที่ประเทศเดนมาร์ก
โดย เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา มีงานผ้าป่าประชาธิปไตยไทย ครั้งที่ 4 ที่ประเทศเดนมาร์ก เพื่อสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องที่ได้ผลกระทบจากการสลายการชุมนุม ที่ราชประสงค์ มีพี่น้องจากเดนมาร์ก เยอรมัน ฝรั่งเศส นอร์เวย์ สวีเดน เข้าร่วมงานกันอย่างคึกคัก และเมื่อ เวลา 20.00 น.นายกฯทักษิณ ชินวัตร ได้โฟนอินมาให้กำลังใจและร่วมทำบุญผ้าป่าด้วยเป็นเงิน 2,000 ยูโร

ช่วง นี้เป็นวาระการเลือกตั้งในประเทศไทย ทางคณะกรรมการ นปช.อียู จึงได้เน้นให้ความรู้ และวิธีการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรของพี่น้องคนไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ ซึ่งบางคนไม่เคยใช้สิทธิ์มาก่อนจึงต้องมีการลงทะเบียนล่วงหน้า และได้มีการรณรงค์ให้พี่น้อง อย่านอนหลับทับสิทธิ์ร่วมออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

ซึ่ง พี่น้องที่มาร่วมงานในวันนั้น ทุกคนต่างต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงในประเทศไทย ให้เป็นประชาธิปไตยเต็มใบเหมือนประเทศในยุโรปที่พวกเราอาศัยอยู่ โดยเฉพาะกระแสนายกฯหญิงคนแรกของประเทศไทย กำลังเป็นที่จับตามองของชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมาก

มีการแนะนำและ วิธีการลงคะแนน จากนั้นได้รับประทานอาหารร่วมกัน พร้อมสนุกสนานกับการแสดงมินิคอนเสิร์ต ของศิลปินเสื้อแดง คุณแป๊ะ บางสนาน

รุ่ง เช้าวันอาทิตย์ได้ร่วมกันทอดผ้าป่าประชาธิปไตย ถวายวัดเป็นจำนวนเงิน 16,663โครน (เดนมาร์ก) เข้ากองทุนเยียวยาพี่น้องที่ได้รับผลกระทบเป็นจำนวนเงิน 10,810 โครน ซึ่งเงินจำนวนนี้จะนำไปรวมกับยอดที่ได้รับจากผ้าป่าครั้งที่ 2 , 3 ที่ผ่านมา และอีกครั้งหนึ่งในวันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม ที่ประเทศสวีเดน จากนั้น ทางคณะกรรมการจะเดินทางลงไปมอบให้กับพี่น้องที่เมืองไทยด้วยตนเอง

ทาง เจ้าภาพ UDD THAI OF EU (เดนมาร์ก) ขอกราบขอบพระคุณพี่น้องร่วมอุดมการณ์ทุกกลุ่ม ทุกเขต ทุกประเทศที่ให้เกียรติมาร่วมงาน ถ้ามีอะไรที่ทางเจ้าภาพให้การดูแลไม่ทั่วถึง และขาดตกบกพร่องไป กราบขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย ขอให้ผลบุญทั้งหมดที่ทำส่งผลให้ประเทศไทยได้เป็นประชาธิปไตยเต็มใบ โดยอำนาจอยู่ในมือประชาชนอย่างแท้จริง

และจบลงด้วย ไพร่อินเตอร์กาเบอร์ 1 และประโยคฮิต ( เลือกทั้งคนทั้งพรรค ได้ยิ่งลักษณ์ เป็นนายกฯ) ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ www.thairedeu.com

ไพร่อินเตอร์กาเบอร์1ที่ฟินแลนด์
ก่อน หน้านี้นปช.อียูสัญจรพบปะพี่น้องที่ประเทศฟินแลนด์ เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรณรงค์ให้พี่น้องที่อยู่ในประเทศฟินแลนด์ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกราช อาณาจักร
จาก การสัญจรครั้งนี้พบว่า มีพี่น้องคนไทยในประเทศฟินแลนด์จำนวนมากที่ยืนอยู่ฝ่ายประชาธิปไตย คือ คนเสื้อแดง ที่ลุกขึ้นมาเรียกร้องขอคืนอำนาจให้ประชาชนโดยแท้จริง ไม่ใช่เผด็จการซ่อนรูปเหมือนที่ผ่านมา ต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงประเทศให้เป็นประชาธิปไตย โดยมีประชาชนเป็นเจ้าของประเทศ และร่วมกันเชิญชวนพี่น้องคนไทยในทั่วโลกให้ออกมาแสดงพลังครั้งสำคัญใน ประวัติศาสตร์ชาติไทย เลือกพรรคที่อยู่ฝ่ายประชาชน ไม่ใช่พรรคที่ออกมาฆ่าประชาชน

ตอนนี้กระแสผู้หญิงทั่วโลกมาแรง การที่ประเทศไทยจะมีนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกในประวัติศาสตร์ชาติไทยจึงเป็น เรื่องที่ทั่วโลกกำลังจับตามองว่าการเลือกตั้งในวันที่3 ก.ค.ที่จะถึงนี้ ฝ่ายประชาธิปไตยจะฝ่าฟันกระบวนการจ้องทำลาย กลโกงต่างๆของฝ่ายเผด็จการอำนาจมืดไปได้หรือไม่

ถึงแม้ว่าคะแนนจะมา เป็นอันดับหนึ่งก็ต้องลุ้นกันอีกยกหนึ่งว่าจะสามารถจัด ตั้งรัฐบาล และมีนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของไทยได้หรือไม่ ดังนั้นคนไทยในทุกมุมโลกจึงจะร่วมกันจับตามองและเคลื่อนไหวกดดันให้ชนชั้นนำ คายอำนาจ และยอมรับมติเสียงส่วนใหญ่ของประชาชน หากมีการขัดขวางโดยมิชอบ เราก็จะออกมารณรงค์ทั่วโลกต่อไป

ก่อนจบงานแยกย้ายกันกลับที่พัก ก็ไม่ลืมที่จะบอกว่า เข้าคูหากาเบอร์ 1 และไพร่อินเตอร์กาเบอร์ 1 ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ www.thairedeu.com

แกนนำแดงญี่ปุ่นบุกบ้านชวนที่ตรังหวั่นโกงเลือกตั้ง

นาย รัตน์ ภู่กลาง แกนนําคนเสื้อดงจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า คุณฌมารินทร์ ฮะตะ หรือ “เจี๊ยบ เจเปน” แกนนำThai Red Japan กลุ่มเสื้อแดงไทยในญี่ปุ่น ซึ่งมีอาชีพเป็นล่ามอาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น ได้เดินทางมาเยี่ยมกลุ่มคนเสื้อแดงจังหวัดตรัง โดยมีการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองของ คนเสื้อแดงในประเทศญี่ปุ่น และจังหวัดตรัง ด้วยการสนับสนุนให้พรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้ง และให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้เป็นนายกรัฐมนตรี

นางฌมารินทร์กล่าวว่า อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นมานานกว่า 27ปี มีอาชีพเป็นล่าม เดิมเป็นคนจังหวัดราชบุรี รักและศรัทธา พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร มานานมาในระยะหลังมีการเคลื่อนไหวจะจัดตั้งกลุ่มคนเสื้อแดงขึ้น โดยตนได้รับเกียรติให้ดำรงตำแหน่งประธาน “กลุ่มไทยเรดเจเปน”ขณะนี้มีสมาชิกแบ่งไปตามจังหวัดต่างๆรวม 5 จังหวัด กว่า 400คน มีการจัดกิจกรรมพบปะประสานให้ความรู้ด้านกิจกรรมทางการเมืองแก่สมาชิกด้วย การพบปะและโพนอินแก่กัน

“ที่ผ่านมาคนไทยในประเทศญี่ปุ่นเมือจากบ้าน เกิดเมืองนอนมา การมาอยู่ต่างแดนไกลบ้าน จึงอยากฝากพ่อแม่พ่อแม่พี่น้องรวมถึงญาติมิตรให้แผ่นดินกับรัฐบาลนั้นๆ และควรเป็นรัฐลบาลที่ดี โดยเฉพาะคนญี่ปุ่นเอาคนที่ทำงานได้จริง คนทำงานไม่จริงจะไม่เอา ซึ่ง พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นักธุรกิจญี่ปุ่นรู้จักกันเป็นอย่างดี มีการพัฒนาประเทศสู่ระดับอินเตอร์ คนไทยในญี่ปุ่นส่วนหนึ่งจีงรวมตัวกันจัดตั้งเป็นกลุ่มคนเสื้อแดงเพื่อสนับ สนุนใหก้พรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้”

เจี๊ยบ เจเปน กล่าวว่า สิ่งที่กลุ่มเรดเจเปน เป็นห่วงต่อการเลือกตั้งในครั้งนี้ก็คือ วิธีการเลือกตั้งทางไปรษณีย์ ตนเชื่อมั่นในสถานทูต แต่ไม่เชื่อมั่นในรัฐบาลว่าใบเลือกตั้งที่ส่งทางไปรษณีย์มายังประเทศไทย จะเป็นบัตรเดียวกันหรือไม่ จึงรณรงค์ให้กลุ่มคนเสื้อแดงในญี่ปุ่นอย่าใช้สิทธิ แต่ก็ถือเป็นสิทธิของแต่ละบุคคลว่าจะเลือกตั้งหรือไม่

นายรัตน์กล่าว ว่า ได้เปิดซอยโรสอินเป็นที่รวมกลุ่มคนเสื้อแดงจังหวัดตรัง ต่อไปจะเป็นสัญญลักษณ์ของคนเสื้อแดง ตนจะทำทุกอย่างเพื่อพรรคเพื่อไทย เนื่องจากมีความศรัทธาในตัวของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อย่างมาก จะทำงานเคลื่อนไหวทางการเมืองในนามคนเสื้อแดงจังหวัดตรังอย่าต่อเนื่อง ทั้งก่อน ขณะและหลังเลือกตั้ง คนกลุ่มเสื้อแดงในซอยโรสอิน มีทั้งนักธุรกิจ มอเตอร์ไซค์รับจ้างรวมไปถึงหมอนวด ขณะนี้มาสมาชิกกว่า 1,000 คนแล้ว