ทรงพระเจริญ

ขัตติยาอัด คอป แต่งนิทานโยนความผิดเสธ แดง 18 9 55

สถาบันกษัตริย์อยู่ได้ด้วยความจริง

ธงชัย วินิจจะกูล: Truth on Trial

สถาบันกษัตริย์ถึงเวลาต้องปรับตัว

ตุลาการผิดเลน !


ฟังกันให้ชัด! "นิติราษฎร์" ไขข้อข้องใจ ทุกคำถามกรณีลบล้างผลพวงรัฐประหาร

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

VOICE NEWS

Fish
เพื่อไทย

เพื่อไทย
เพื่อ ประชาธิปไตย ขับไล่ เผด็จการ

Sunday, May 27, 2012

พรบ. ปรองดองฉบับโจร 2549 ทำรัฐประหารอีกรอบในสภา 2555

ที่มา Thai E-News
27 พฤษภาคม 2555
 โดย ทีมข่าวไทยอีนิวส์

ที่มา:มติชนรายวัน ฉบับวันที่ 26 พ.ค.2555

 อ้างต่อ พ.ร.บ.ปรองดอง ฉบับ"บิ๊กบัง" นิรโทษเหตุชุมนุม ปลดล็อก"ยุบพรรค"


หมายเหตุ : เป็น เนื้อหาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยความปรองดองแห่งชาติ พ.ศ.... ซึ่ง พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน หัวหน้าพรรคมาตุภูมิ และ ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลบางส่วนร่วมเสนอ มีทั้งสิ้น 8 มาตรา โดยระบุถึงเหตุผลและความจำเป็นในการเสนอกฎหมายดังกล่าว ซึ่งสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้รับเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม และคาดว่าจะมีการบรรจุเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร วันที่ 30 พฤษภาคมนี้


หลักการและเหตุผล

โดยที่ได้เกิดเหตุการณ์ ความไม่สงบและความรุนแรงในประเทศในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาโดยเฉพาะเหตุการณ์ ความรุนแรงเมื่อเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2553 จนนำไปสู่การสูญเสียชีวิตการบาดเจ็บทางร่างกายและจิตใจ ผู้ต้องหาและจำเลยจึงไม่ใช่เป็นผู้ร้ายหรืออาชญากรดังเช่นคดีอาญาปกติ

ใน การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง โดยการยึดอำนาจการปกครองแผ่นดินเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 ที่ผ่านมา รวมถึงการยุบพรรคการเมืองและการเพิกถอนสิทธิทางการเมืองของกรรมการบริหาร พรรคที่มิได้มีส่วนรู้เห็นกับการกระทำความผิด ทำให้เกิดข้อวิจารณ์เกี่ยวกับความสอดคล้องกับหลักนิติธรรมของกลไกต่างๆ ของรัฐ กฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม ความขัดแย้งที่มีอยู่แล้วจึงทวีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ประกอบกับได้เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ที่สร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงกระทบ กระเทือนต่อขวัญและกำลังใจของคนในชาติตลอดจนความสงบสุขของบ้านเมืองอีกครั้ง หนึ่ง ประชาชนทั่วไปต้องการให้บ้านเมืองเกิดความปรองดองสมานฉันท์ หันหน้าเข้าหากัน แปลงวิกฤตครั้งนี้ให้เป็นโอกาสเพื่อฟื้นความสงบสุขและความเชื่อมั่นของคนใน ชาติรวมทั้งนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศให้กลับคืนมา

จึงสมควรใช้ หลักเมตตาธรรมด้วยการให้อภัยและให้โอกาสกับทุกฝ่ายซึ่งล้วนมีเจตนาดีต่อชาติ บ้านเมือง อันเป็นไปตามประเพณีที่ประเทศไทยเคยปฏิบัติมาแล้วหลายครั้งและเป็นไปตาม มาตรฐานสากลด้วยการนิรโทษกรรมแก่ผู้กระทำความผิดอันมีสาเหตุจากความขัดแย้ง ทางการเมืองที่ได้กระทำระหว่างวันที่ 15 กันยายน 2548 จนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 และเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการ เมืองที่ผ่านมาด้วยการคืนความชอบธรรมให้แก่ผู้ถูกดำเนินคดี โดยกระบวนการต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามประกาศหรือคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอัน มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.) หรือคำสั่งของหัวหน้า คปค.ที่มิได้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมตามปกติหรือขัดต่อหลักนิติธรรม

อัน เป็นการผดุงรักษาไว้ซึ่งระบบนิติธรรมและกระบวนการยุติธรรมของประเทศที่สากล ให้การยอมรับ รวมทั้งการคืนสิทธิทางการเมืองให้กับกรรมการบริหารพรรคการเมืองที่มิได้มี ส่วนรู้เห็นกับการกระทำความผิดอันเป็นเหตุให้มีการยุบพรรคการเมืองนั้น เพื่อให้โอกาสแก่ทุกฝ่ายได้เข้ามาใช้ความรู้ความสามารถของตนร่วมกันแก้ไข ปัญหาและนำพาประเทศให้ก้าวข้ามความขัดแย้งครั้งนี้ไปสู่สันติภาพและความ มั่นคงสืบไป จึงจำเป็นต้องตรา พ.ร.บ.นี้

 สาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยความปรองดองแห่งชาติ พ.ศ....


มาตรา 1 พ.ร.บ.นี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติว่าด้วยความปรองดองแห่งชาติ พ.ศ...."

มาตรา 2 พ.ร.บ.นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา 3 ให้บรรดาการกระทำใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการชุมนุมทางการเมือง หรือการแสดงออกทางการเมืองตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2548 จนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2554 หากมีการกระทำใดเป็นความผิดตามกฎหมาย ให้การกระทำนั้นไม่เป็นความผิดต่อไป และให้ผู้กระทำการนั้นพ้นจากการเป็นผู้กระทำความผิดและความรับผิดโดยสิ้น เชิง

การกระทำตามวรรคหนึ่งให้หมายความถึงการกระทำของบุคคลดังต่อไปนี้

(1) การกระทำทั้งหลายของบุคคลที่เกิดจากการชุมนุมทางการเมือง หรือการแสดงออกทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายที่ห้ามการชุมนุม การกล่าววาจาหรือโฆษณาด้วยวิธีใดเพื่อเรียกร้องหรือให้มีการต่อต้านรัฐ การต่อสู้ขัดขืนการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือการประท้วงด้วยวิธีใดๆ อันเป็นการกระทบต่อร่างกายหรือทรัพย์สินของบุคคลอื่นซึ่งเป็นเหตุการณ์ต่อ เนื่องจากการชุมนุมทางการเมืองหรือการแสดงออกทางการเมือง

(2) การกระทำทั้งหลายของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการป้องกันระงับหรือปราบปรามในเหตุการณ์ชุมนุมทางการ เมือง การแสดงออกทางการเมือง หรือการกระทำใดที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำดังกล่าว

มาตรา 4 เมื่อ พ.ร.บ.นี้มีผลใช้บังคับแล้ว ถ้าผู้กระทำการตามมาตรา 3 อยู่ในระหว่างการสอบสวนให้ผู้มีอำนาจสอบสวนระงับการสอบสวนผู้นั้น ถ้าอยู่ในระหว่างการฟ้องร้องให้พนักงานอัยการหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องระงับ การฟ้องหรือให้ถอนฟ้อง ถ้าผู้นั้นอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีให้ศาลมีคำสั่งจำหน่ายคดี ถ้าได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว ให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิด ถ้าผู้นั้นรับโทษอยู่ให้การลงโทษนั้นสิ้นสุดลงและปล่อยตัวผู้นั้น

มาตรา 5 ให้ถือว่าบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการหรือการปฏิบัติทั้งหลายของ องค์กรหรือคณะบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งโดยประกาศหรือคำสั่งของคณะปฏิรูปการ ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.) หรือคำสั่งของหัวหน้า คปค. ซึ่งได้ยึดอำนาจการปกครองแผ่นดินเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2549 หรือการดำเนินการหรือการปฏิบัติทั้งหลายขององค์กร หรือหน่วยงานอื่นใดอันเป็นผลสืบเนื่องจากการดำเนินการหรือการปฏิบัติของ องค์กรหรือของคณะบุคคลดังกล่าว มิได้เป็นผู้ถูกกล่าวหาหรือเป็นผู้กระทำความผิด โดยให้นำความในมาตรา 4 มาใช้บังคับโดยอนุโลม และให้องค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติต่อบุคคลที่ได้รับผลกระทบนั้น ให้เป็นไปตามหลักนิติธรรมต่อไป

มาตรา 6 เพื่อให้บุคคลได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาประเทศซึ่งเป็นการ สร้างความปรองดองในสังคม ให้การเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งของบุคคลผู้เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง เพราะเหตุมีคำวินิจฉัยให้ยุบพรรคการเมืองเป็นอันสิ้นสุดลง และให้ถือว่าบุคคลผู้นั้นไม่เป็นผู้ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

มาตรา 7 การดำเนินการใดๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ไม่เป็นการตัดสิทธิของบุคคลซึ่งมิใช่องค์กรหรือหน่วยงาน ของรัฐที่จะเรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่งจากการกระทำของบุคคลใดซึ่งพ้นจากความ รับผิดตามพระราชบัญญัตินี้และทำให้ตนต้องได้รับความเสียหาย

มาตรา 8 ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

รายชื่อที่ร่วมสนับสนุนร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการปรองดองแห่งชาติ พ.ศ....

พรรคมาตุภูมิ 

โดย พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรค

พรรค ชาติไทยพัฒนา 19 คน ประกอบด้วย 

นายนิติวัฒน์ จันทร์สว่าง ส.ส.บัญชีรายชื่อ 
นายชาดา ไทยเศรษฐ์ ส.ส.อุทัยธานี 
นายชยุต ภุมมะกาญจนะ ส.ส.ปราจีนบุรี 
นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล 
นายภราดร ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง 
พ.ท.สินธพ แก้วพิจิตร ส.ส.นครปฐม 
นายชาญชัย ประเสริฐสุวรรณ ส.ส.สุพรรณบุรี 
นายตุ่น จินตเวช ส.ส.อุบลราชธานี 
นายยุทธพล อังกินันทน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ
 น.ส.พัชรี โพธสุธน ส.ส.สุพรรณบุรี 
นายเกื้อกูล ด่านชัยวิจิตรร
 ส.ส.พระนครศรีอยุธยา 
พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 
นายธานินทร์ ใจสมุทร ส.ส.สตูล 
นายวินัย ภัทรประสิทธิ์ ส.ส.พิจิตร 
นางปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี 
นายนพดล มาตรศรี ส.ส.สุพรรณบุรี 
นายสรชัด สุจิตต์ ส.ส.สุพรรณบุรี 
นายชุมพล ศิลปอาชา ส.ส.บัญชีรายชื่อ 
นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ ส.ส.พิจิตร

พรรค ชาติพัฒนา 6 คน ประกอบด้วย 

นายวรรณรัตน์ ชาญนุกูล ส.ส.นครราชสีมา 
ร.ต.ประพาส ลิมปะพันธุ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 
นายประเสริฐ บุญชัยสุข ส.ส.นครราชสีมา 
นายประสาท ตันประเสริฐ ส.ส.นครสวรรค์ 
นายวัชรพล โตมรศักดิ์ ส.ส.นครราชสีมา 
นายพลพีร์ สุวรรณฉวี ส.ส.นครราชสีมา

พรรคพลังชล 6 ประกอบด้วย 

นายสันตศักย์ จรูญ งามพิเชษฐ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 
นายพันธุศักดิ์ เกตุวัตถา 
นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์
 นายสุชาติ ชมกลิ่น 
นายอุกฤษณ์ ตั๊นสวัสดิ์ 
นายรณเทพ อนุวัฒน์ ส.ส.ชลบุรี

พรรคเพื่อไทย 

พ.ต.อาณันย์ วัชโรทัย ส.ส.บัญชีรายชื่อ

พรรคประชาธิปไตยใหม่ 

นางพัชรินทร์ มั่นปาน ส.ส.บัญชีรายชื่อ

พรรคมหาชน 

นายอภิรัต ศิรินาวิน ส.ส.บัญชีรายชื่อ