ทรงพระเจริญ

ขัตติยาอัด คอป แต่งนิทานโยนความผิดเสธ แดง 18 9 55

สถาบันกษัตริย์อยู่ได้ด้วยความจริง

ธงชัย วินิจจะกูล: Truth on Trial

สถาบันกษัตริย์ถึงเวลาต้องปรับตัว

ตุลาการผิดเลน !


ฟังกันให้ชัด! "นิติราษฎร์" ไขข้อข้องใจ ทุกคำถามกรณีลบล้างผลพวงรัฐประหาร

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

VOICE NEWS

Fish
เพื่อไทย

เพื่อไทย
เพื่อ ประชาธิปไตย ขับไล่ เผด็จการ

Sunday, October 7, 2012

วันนี้เมื่อ 6 ตุลาฯ 2519 "ขณะนี้ คณะปฎิรูปการปกครองแผ่นดิน ได้เข้ายึดอำนาจการปกครองประเทศตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา วันที่ ๖ เดือนตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๑๙"

ที่มา Thai E-News

 

เตือนความจำโดย เรดด์ เลิฟ

ฉบับพิเศษ 

แถลงการณ์ของคณะปฎิรูปการปกครองแผ่นดิน

เล่มที่ ๙๓ ตอนที่ ๑๒๐ ราชกิจจานุเบกษา ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙


ขณะนี้ คณะปฎิรูปการปกครองแผ่นดิน ได้เข้ายึดอำนาจการปกครองประเทศตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา วันที่ ๖ เดือนตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๑๙ เป็นต้นไป และสถานการณ์ทั้งหลายตกอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะปฎิรูปการปกครองแผ่นดินโดย ทั่วไปแล้ว

บัดนี้ คณะปฎิรูปการปกครองแผ่นดินได้ประจักษ์ถึงภัยพิบัติที่ได้เกิดขึ้นอยู่ในขณะ นี้ เช่นเดียวกับประชาชนทั่วไป กล่าวคือ ได้มีกลุ่มบุคคลซึ่งประกอบด้วย นิสิต นักศึกษาบางกลุ่มได้กระทำการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ อันเป็นการเหยียบย่ำจิตใจคนไทยทั้งชาติ โดยเจตจำนงค์ทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการของคอมมิวนิสต์ที่จะเข้ายึดครองประเทศไทย เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าจับกุมก็ได้ต่อสู้ด้วยอาวุธร้ายแรงที่ใช้ในราชการ สงคราม โดยร่วมมือกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ชาวเวียดนาม ต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วย ประชาชนและเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก

สถานการณ์โดยทั่วไปก็เริ่มเลวลงเป็นลำดับ จนเกิดความระส่ำระสายขึ้นโดยทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อปรากฎแจ้งชัดว่ารัฐมนตรีบางนาย และนักการเมืองบางกลุ่ม ตลอดจนสื่อสารมวลชนหลายแห่ง มีส่วนสนับสนุนอยู่อย่างแข็งขัน และออกนอกหน้า เหตุการณ์เลวร้ายดังกล่าวมานี้ ย่อมจะทำให้รัฐบาลไม่สามารถรักษาสถานการณ์บ้านเมืองตามวิถีทางรัฐธรรมนูญไว้ ได้ หากปล่อยไว้เช่นนี้ก็นับวันที่ประเทศชาติแลประชาชนจะต้องประสบกับความวิบัติ ยิ่งขึ้นเป็นลำดับ จนยากที่จะแก้ไข คณะปฎิรูปการปกครองแผ่นดินจึงมีความจำเป็นต้องเข้ายึดอำนาจการปกครอง เพื่อให้สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้โดยเฉียบขาดและฉับพลัน ทั้งนี้เพื่อความอยู่รอดของชาติและมิให้ประเทศไทยต้องตกไปเป็นเหยื่อของ จักรวรรดิ์นิยมคอมมิวนิสต์

อนึ่งถึงแม้ว่าในขณะนี้จะยังมีรัฐสภาอยู่ แต่ก็เป็นที่แจ้งประจักษ์กับประชาชนแล้วว่า นักการเมืองที่อยู่ในพรรคเดียวกันก็แตกแยกกัน ไม่ยึดถืออุดมคติของพรรค และไม่ได้ปฎิบัติตามอาณัติที่ประชาชนได้มอบไว้ให้ ซึ่งเป็นการพ้นวิสัยที่ระบอบประชาธิปไตยจะดำเนินไปตามวิถีทางรัฐธรรมนูญได้

คณะปฎิรูปการปกครองแผ่นดินเทอดทูนพระมหากษัตริย์เป็นที่เคารพสักการะอย่าง สูงสุด ผู้ใดจะละเมิดมิได้ การยึดอำนาจครั้งนี้ก็เพื่อรักษาสถาบันที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแห่ง รัฐ ให้ดำรงอยู่ตลอดไป องค์พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ได้รับการอารักขาจากคณะปฎิรูปการปกครองแผ่นดินอย่าง ปลอดภัยแล้วทุกประการ

คณะปฎิรูปการปกครองแผ่นดินจะไม่เปลี่ยนแปลงสถาบันใดๆเกินกว่าความจำเป็น เพื่อความปลิดภัยของประเทศชาติ ชนชาวต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คณะทูตานุทูต กงสุล สถานทูต สถานกงสุล และองค์การระหว่างประเทศ คณะปฎิรูปการปกครองแผ่นดิน ได้ให้ความคุ้มครองอย่างเข้มแข็ง

คณะปฎิรูปการปกครองแผ่นดินขอยืนยันว่าจะยึดมั่นในความปรารถนาของปวงชนชาวไทย ในอันที่จะดำรงไว้ซึ่งระบอบการปกครองประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็น ประมุข จึงจะบากบั่นจนสุดความสามารถที่จะให้ระบอบการปกครองดังกล่าว มีขึ้นด้วยรากฐานอันมั่นคง เป็นขั้นเป็นตอนให้จงได้ และจะดำเนินการปฎิรูปการปกครองแผ่นดินให้ไปสู่ระบอบการปกครองประชาธิปไตยที่ มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข อันเหมาะสมแก่สถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อบรรลุผลสำเร็จในที่สุด

พลเรือเอก สงัด ชลออยู่
หัวหน้าคณะปฎิรูปการปกครองแผ่นดิน


กลุ่มธรรมศาสตร์เสรีเพื่อประชาธิปไตย (LLTD)