ทรงพระเจริญ

ขัตติยาอัด คอป แต่งนิทานโยนความผิดเสธ แดง 18 9 55

สถาบันกษัตริย์อยู่ได้ด้วยความจริง

ธงชัย วินิจจะกูล: Truth on Trial

สถาบันกษัตริย์ถึงเวลาต้องปรับตัว

ตุลาการผิดเลน !


ฟังกันให้ชัด! "นิติราษฎร์" ไขข้อข้องใจ ทุกคำถามกรณีลบล้างผลพวงรัฐประหาร

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

VOICE NEWS

Fish
เพื่อไทย

เพื่อไทย
เพื่อ ประชาธิปไตย ขับไล่ เผด็จการ

Tuesday, July 31, 2012

โพล เผย ผู้หญิงชู “ยิ่งลักษณ์” เป็นนักการเมืองในดวงใจ เก่ง บุคลิกดี เรียบร้อย

ที่มา uddred

 มติชน 31 กรกฎาคม 2555 >>>
วันที่ 1 สิงหาคม เป็นวันสตรีไทย ที่มุ่งเน้นเชิดชูบทบาทหน้าที่ที่มีความสำคัญต่อสังคมไทยในหลากหลายมิติ โดยเฉพาะมิติทางการเมืองที่มีความสำคัญอย่างยิ่งของประเทศ เหตุการณ์ต่างๆที่วุ่นวาย สับสนทางการเมืองล้วนมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการสร้างความน่าเชื่อถือและการ พัฒนาประเทศ ผู้หญิงในปัจจุบันต่างมีบทบาททางการเมืองทั้งทางตรงที่เข้ามาเป็นนักการ เมืองและทางอ้อมในการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  เพื่อสะท้อนความคิดเห็นและความคาดหวังของสตรีที่มีต่อการเมืองไทย ณ วันนี้  “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จึงได้สำรวจความคิดเห็นเฉพาะผู้หญิงจากทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 1,463 คน  ระหว่างวันที่ 27-31 กรกฎาคม 2555  สรุปผลดังนี้
            
1.  ความสนใจเรื่องการเมืองไทย ของ “ผู้หญิง” ณ วันนี้

อันดับ 1 ค่อนข้างสนใจ 43.06%เพราะ  สื่อต่างๆมีการติดตามและนำเสนอข่าวสารการเมืองตลอดเวลา ,ประชาชนมีส่วนร่วมและพูดคุยเรื่องการเมืองมากขึ้น  ฯลฯ
อันดับ 2 ไม่ค่อยสนใจ 36.84%เพราะ   ไม่มีเวลา ต้องทำงาน , ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลชุดไหนที่เข้ามาบริหารบ้านเมือง ประชาชนก็ยังต้องพึ่งตัวเองเหมือนเดิม ฯลฯ
อันดับ 3 ไม่สนใจ 11.01%เพราะ   ไม่ชอบ ,เบื่อการเมืองไทย ,การเมืองไทยมีแต่การทะเลาะเบาะแว้ง มุ่งหวังแต่ผลประโยชน์ ไม่พัฒนา ฯลฯ
อันดับ 4 สนใจมาก   9.09%เพราะ  การเมืองเป็นเรื่องสำคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศและในทุกๆด้านโดยเฉพาะ เรื่องปากท้อง ความเป็นอยู่ของประชาชน ฯลฯ

2.  การเมืองไทย วันนี้มีอะไร ? “ดี”  ที่ “ผู้หญิง” พึงพอใจ
อันดับ 1 มีนโยบายที่ช่วยเหลือประชาชนมากขึ้น เช่น ขึ้นเงินเดือน ค่าจ้าง รถคันแรก เรียนฟรี รถเมล์ฟรี ฯลฯ 55.10%
อันดับ 2 ผู้หญิงมีบทบาททางการเมืองมากขึ้น /มีนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของไทยเป็นการสร้างความสัมพันธ์ ที่ดีระหว่างประเทศ 26.53%
อันดับ 3 ประชาชนมีความสนใจและติดตามข่าวสารบ้านเมืองกันมากขึ้น/ทุกภาคส่วนมีการตรวจสอบมากขึ้น 18.37%

3.  การเมืองไทยวันนี้มี “ปัญหาเร่งด่วน”อะไรบ้างที่ต้องเร่งแก้ไข
อันดับ 1 ปัญหาเรื่องปากท้องความเป็นอยู่ของประชาชน /ค่าครองชีพสูง รายได้ไม่พอใช้ 38.37%
อันดับ 2 การสร้างความปรองดองในบ้านเมือง /ทั้งประชาชนและนักการเมืองมีความสมัครสมานสามัคคี 31.43%
อันดับ 3 เรื่องสำคัญๆ เช่น การทุจริต คอร์รัปชั่น ยาเสพติด การศึกษา และการแก้ปัญหาน้ำท่วม ฯลฯ 30.20%


4.  “นักการเมือง” ที่เป็นขวัญใจ ของ “ผู้หญิง” ณ วันนี้ คือ
อันดับ 1 นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร 60.53%เพราะ   เป็นผู้หญิงเก่ง มีบุคลิกดี กริยามารยาทเรียบร้อย ,มีความเสียสละต้องแบกรับภาระอย่างหนักในการดูแลประเทศชาติและประชาชน ,บทบาทของแม่และผู้นำประเทศ ฯลฯ

อันดับ 2 คุณปวีณา หงสกุล 19.74%เพราะ   เป็นคนดี จิตใจดี ช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก ,เป็นที่รู้จักและเป็นที่พึ่งของประชาชน ฯลฯ
อันดับ 3 คุณสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ 17.11%เพราะ   มีความเชื่อมั่นในตัวเอง บุคลิกคล่องแคล่ว พูดจาชัดถ้อยชัดคำ ,เป็นผู้หญิงแกร่ง ทำงานได้เท่าเทียมกับผู้ชาย ฯลฯ
อื่นๆ เช่น รังสิมา รอดรัศมี ,จิตติมา ฉายแสง ,ลีลาวดี วัชโรบล ,คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ,
ศันสนีย์ นาคพงศ์  เป็นต้น   2.62%

   5.  “การเมืองไทย” ณ วันนี้ “ผู้หญิง” ควรมีส่วนร่วมอย่างไร? จึงจะทำให้การเมืองไทยดีขึ้น
อันดับ 1 การมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย เช่น การใช้สิทธิเลือกตั้ง การสมัครเป็นผู้แทนในระดับต่างๆ        การแสดงความคิดเห็นในที่สาธารณะหรือเวทีต่างๆ 55.45%
อันดับ 2 ให้ความสนใจการเมืองและติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด /มีความรู้ที่ถูกต้องและสามารถอธิบาย
ให้ผู้อื่นเข้าใจได้  30.49%
อันดับ 3 ให้การสนับสนุน ให้กำลังใจสตรีที่มีบทบาททางการเมืองด้วยกัน 14.06%

 6.  สิ่งที่ “คาดหวัง” อยากให้การเมืองไทยพัฒนาไปได้เทียบเท่าประเทศต่างๆที่เจริญแล้ว คือ
อันดับ 1 ให้ความสำคัญกับการพัฒนาประเทศชาติ เศรษฐกิจ สังคม ให้เจริญก้าวหน้าเป็นสากลเหมือนต่างชาติ 38.27%
อันดับ 2 นักการเมืองมีคุณธรรม จริยธรรม /การทำงานโปร่งใส ตรวจสอบได้ 32.14%
อันดับ 3 การเมืองมีเสถียรภาพ เป็นประชาธิปไตย ให้ความสำคัญและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 29.59%

 7.  “อนาคตการเมืองไทย” ควรฝากไว้กับใครบ้าง?
อันดับ 1 ประชาชนคนไทยทุกคน 53.49%
อันดับ 2 ฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายค้าน /นักการเมือง /ส.ส. ส.ว.  21.71%
อันดับ 3 เด็กและเยาวชนไทย 13.18%
อันดับ 4 หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น ครู อาจารย์ ทหาร ตำรวจ  อัยการ ตุลาการ ศาลรัฐธรรมนูญ เป็นต้น 11.62%