ทรงพระเจริญ

ขัตติยาอัด คอป แต่งนิทานโยนความผิดเสธ แดง 18 9 55

สถาบันกษัตริย์อยู่ได้ด้วยความจริง

ธงชัย วินิจจะกูล: Truth on Trial

สถาบันกษัตริย์ถึงเวลาต้องปรับตัว

ตุลาการผิดเลน !


ฟังกันให้ชัด! "นิติราษฎร์" ไขข้อข้องใจ ทุกคำถามกรณีลบล้างผลพวงรัฐประหาร

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

VOICE NEWS

Fish
เพื่อไทย

เพื่อไทย
เพื่อ ประชาธิปไตย ขับไล่ เผด็จการ

Wednesday, September 12, 2012

คปก.ออกหลักเกณฑ์สนับสนุนร่างกฎหมายประชาชน

ที่มา ประชาไท

 

ครอบคลุมตั้งแต่วิธีการจัดทำร่างกฎหมาย การเข้าร่วมในการจัดทำร่างกฎหมาย การสนับสนุนการศึกษาวิจัย  การประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย การสนับสนุนการเผยแพร่ร่างกฎหมาย
11 กันยายน 2555 – คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.)ได้ออกระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการให้คำ ปรึกษาและสนับสนุนในการร่างกฎหมายของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง พ.ศ.2555เพื่อการให้คำปรึกษาและสนับสนุนการดำเนินการในการร่างกฎหมายของ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
ในการดำเนินการสนับสนุนการร่างกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย จะประกอบด้วย 1.ให้ข้อเสนอแนะวิธีการจัดทำร่างกฎหมาย บันทึกหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ และเหตุผลในการเสนอร่างพระราชบัญญัติ บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ 2.เข้าร่วมในการจัดทำร่างกฎหมาย 3.สนับสนุนการศึกษาวิจัย ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นว่า การร่างกฎหมายดังกล่าวมีความจำเป็นที่จะต้องแสวงหาข้อมูล หรือองค์ความรู้เพิ่มเติม 4.ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของผู้ขอรับการสนับสนุน 5.สนับสนุนการเผยแพร่ร่างกฎหมายของประชาชนต่อสื่อสารสาธารณะ และ 6.เรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ทั้งนี้หลักเกณฑ์ในการให้การสนับสนุนการร่างกฎหมายจะกระทำเมื่อปรากฏว่า เป็นกฎหมายที่มีหลักการเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยหรือแนวนโยบาย พื้นฐานแห่งรัฐหรือที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ซึ่งในการขอรับการสนับสนุนในการร่างกฎหมายนั้น ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่าห้าคนหรือผู้แทนองค์กรเอกชน ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ขอรับการปรึกษาและการสนับ สนุนในการร่างกฎหมายเป็นที่ประจักษ์ ประสงค์จะขอให้คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายสนับสนุนการร่างกฎหมาย ต้องแต่งตั้งตัวแทนผู้ยื่นคำขอ จำนวนไม่น้อยกว่าสองคน โดยอาจแสดงให้เห็นถึงการประสานงานกับเครือข่ายในการดำเนินการเสนอกฎหมายด้วย และต้องยื่นคำขอนั้นตามแบบ คปก.ขช.๒ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง อาทิ สภาพปัญหาและความจำเป็นในการปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย  สรุปสาระสำคัญและหลักการของกฎหมายที่ต้องการเสนอปรับปรุงและแก้ไขประชาชนผู้ มีสิทธิเลือกตั้งหรือผู้แทนองค์กรเอกชนราย สามารถยื่นคำขอนั้นตามแบบ คปก.ขช. ๑ ต่อสำนักงานฯหรือยื่นคำขอด้วยตนเอง ทางจดหมาย ทางโทรศัพท์ ทางโทรสาร  สื่ออิเล็กทรอนิกส์  โดยดาวน์โหลดแบบคำขอรับคำปรึกษาในการร่างกฎหมายของประชาชนผู้มีสิทธิเลือก ตั้งได้ทางเว็บไซต์คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย www.lrct.go.th หรือติดต่อขอรับแบบคำขอรับคำปรึกษาในการร่างกฎหมายได้โดยตรงที่สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายในวันและเวลาราชการ


AttachmentSize
ระเบียบ_คปก._ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการให้คำปรึกษาและสนับสนุนการดำเนินการร่างกฎหมายของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง พ.ศ....pdf231.55 KB