ทรงพระเจริญ

ขัตติยาอัด คอป แต่งนิทานโยนความผิดเสธ แดง 18 9 55

สถาบันกษัตริย์อยู่ได้ด้วยความจริง

ธงชัย วินิจจะกูล: Truth on Trial

สถาบันกษัตริย์ถึงเวลาต้องปรับตัว

ตุลาการผิดเลน !


ฟังกันให้ชัด! "นิติราษฎร์" ไขข้อข้องใจ ทุกคำถามกรณีลบล้างผลพวงรัฐประหาร

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

VOICE NEWS

Fish
เพื่อไทย

เพื่อไทย
เพื่อ ประชาธิปไตย ขับไล่ เผด็จการ

Tuesday, May 24, 2011

เปิดรายชื่อผู้สมัครส.ส.แบบแบ่งเขต "พรรคประชาธิปัตย์-เพื่อไทย" (ล่าสุด) ตอน 2

ที่มา มติชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พรรคประชาธิปัตย์, พรรคเพื่อไทย

กาฬสินธุ์
เขต 1 นายดุษฎีศักดิ์ โง่นคำ
เขต 2 ร.ต.ต.ทรงศักดิ์ ภูศิลาแทน
เขต 3 นายจำลอง ภูนวนทา
เขต 4 นายชอบเรียน วงษ์ศิริ
เขต 5 นายสุวิทย์ นันอำไพ
เขต 6 ดร.ธวัชวงค์ชัย ไตรทิพย์

ขอนแก่น
เขต 1 นายสุนทร ลีชีทวน
เขต 2 พ.ต.ท.ประวัติ วิเชฏฐพงษ์
เขต 3 นายนิคม ศรีเงิน
เขต 4 นายสงคราม เมืองมนตรี
เขต 5 นายวุฒิพงษ์ ศุภรมย์
เขต 6 นายชยนนท คำเบ้า
เขต 7 นพ.กันณพงศ์ อัครไชยพงศ์
เขต 8 นายบรรพต พงษ์โพธิ์ชัย
เขต 9 นายวรพัชร พิงคารักษ์
เขต 10นายอุดมการณ์ วรกิจ

ชัยภูมิ
เขต 1 นายทศ ตาลชัย
เขต 2 นางศรีประภา ปัญญาหรรษาวงษ์
เขต 3 นายอิสระพงศ์ สงวนวงค์ชัย
เขต 4 นายพุฒิพงศ์ สงวนวงศ์ชัย
เขต 5 นายสากล มาชัยภูมิ
เขต 6 นายเกริกยศ แผ่นทอง
เขต 7 นายเสถียร เที่ยงตรง

นครพนม
เขต 1 นายณรงค์ฤทธิ์ โคจำนงค์
เขต 2 นายฤทธิ์ จัตวัฒนกุล
เขต 3 นายสมัย จันทร์ชนะ
เขต 4 นายปราจิตร ตรีศรี

นครราชสีมา
เขต 1 นายการุณ ชุมรักษ์
เขต 2 น.ส.จุรีพร ประภาพิทยาพงษ์
เขต 3 นายจำนงค์ กันสำโรง
เขต 4 นายจรัญ เสาวกุล
เขต 5 นายสิทธิชัย เจริญใจ
เขต 6 นายบุญเอื้อ ประถมพงษ์
เขต 7 นายธนชาต พรรคเจริญ
เขต 8 น.ส. ธีราภรณ์ กลางพิมาย
เขต 9 นายประดิษฐ์ เวียงสีมา
เขต 10 นายสมใจ มันกระโทก
เขต 11 นางกาญจนา บุญมีศิริพงศ์
เขต 12 นายสายันห์ สำนักโนน
เขต 13 นายฉัตรธบรรจง เพ็ชรจีนพะเนา
เขต 14 นายรังษี จีระมะกร
เขต 15 นางดารา เกตกะโกมล

บุรีรัมย์
เขต 1 นายนภดล อังคสุภณ
เขต 2 นายธีรวุฒิ ทับทิมหิน
เขต 3 นายมนูญ มนูขจร
เขต 4 นายนพรัตน์ ฉิมรัมย์
เขต 5 นายสุประดิษฐ์ แสนทวีสุข
เขต 6 เมทิกา คงพินิจบวร
เขต 7 นายภุชงค์ เลาหศิริวงศ์
เขต 8 นายสันติ โรจน์สุกิจ
เขต 9 นายภูมิสิทธิ์ มาประจง

มหาสารคาม
เขต 1 นายเชวงศักดิ์ พลลาภ
เขต 2 นายอัษฎา วนาทรัพย์ดำรง
เขต 3 นายประสารมิตร เอมราช
เขต 4 นายสุวรรณ ไชยริน
เขต 5 นายกริช กงเพชร

มุกดาหาร
เขต 1 น.ส.นวลอนงค์ เกษร
เขต 2 นายธนรัตน์ จูมแพง

ยโสธร
เขต 1 นางสาวณิรัฐกานต์ ศรีลาภ
เขต 2 นางสาวบุณฑรีย์ ศรีลาภ
เขต 3 นายเศรษฐกิจ ไตรยวงค์

ร้อยเอ็ด
เขต 1 นายสิทธิ์เกียรติ ระดาพัฒน์
เขต 2 นายทินกร อ่อนประทุม
เขต 3 นายนิติกร ขัติยนนท์
เขต 4 นายเอกประดิษฐ์ ประกอบสาย
เขต 5 ดร.อัจฉรา สากระจาย
เขต 6 นายสมบัติ ขันโมลี
เขต 7 ดร.ประมวล เภตรา
เขต 8 นายสืบพงษ์ พนมเขต

เลย
เขต 1 นายฉัตรชัย ลีกระจ่าง
เขต 2 นายพินิจ สิทธิโหร
เขต 3 นายอดุลยเดช ติยะบุตร
เขต 4 ดร.สุวิชญ์ โยทองยศ

ศรีสะเกษ
เขต 1 นายสมเกียรติ ไตรสรณปัญญา
เขต 2 นายวิชาญ นามวิชา
เขต 3 นายกิติศักดิ์ พ้นภัย
เขต 4 นายณรงค์ ระฆังทอง
เขต 5 นายสวัสดิ์ โพธิ์สาร
เขต 6 นายธีรพงศ์ ไตรสรณปัญญา
เขต 7 นายจันทร์ทา เทวา
เขต 8 นายเกรียงศักดิ์ วิริยาพากรณ์

สกลนคร
เขต 1 นายสุชาติ เจริญอินทร์
เขต 2 นายชรวิทย์ ฝีกฝน
เขต 3 นายปริยัติ วงศ์ธิเบศร์
เขต 4 นายสมพงษ์ อาจไพรินทร์
เขต 7 นายไพรัช เชื่อมไธสง
เขต 6 นายจุมพฏ บุญใหญ่
เขต 6 นายสุเมธ สถาผล

สุรินทร์
เขต 1 นายคำสิงห์ ชอบมี
เขต 2 นายคราศรี ลอยทอง
เขต 3 นายชัย บรรลุสุข
เขต 4 นายองอาจ โสรถาวร
เขต 5 นายปกรณ์ วุฒิยา
เขต 6 นายเชาวรัตน์ หล่อกิตติวงศ์
เขต 7 นางรัตนาวลี จันทร์ส่องศรี
เขต 8 นายณรงฤทธิ์ ชัยสุวรรณ์

หนองคาย
เขต 1 น.ส.ชมพูนุท นาครทรรพ
เขต 3 นายสานิตย์ นามบุปผา

หนองบังลำภู
เขต 1 นางไพเราะจิต เจริญยิ่ง
เขต 2 นายสิทธิศักดิ์ บุญเลิศ
เขต 3 น.ส. จันทร์จิรา ภักดี

อำนาจเจริญ
เขต 1 นายไพศาล จันทวารา
เขต 2 นายอภิวัฒน์ เงินหมื่น

อุดรธานี
เขต 1 นางสาวณสุภา กัสนุกาซ์
เขต 2 นายนวมงคล คูสกุล
เขต 3 นายดิเรก หลักคำ
เขต 4 นายไชยยศ จิรเมธากร
เขต 5 นายทรงกิตติ สุวรรณทอง
เขต 6 นายชัยรัตน์ โสดา
เขต 7 นายบัญชา หาผลดี
เขต 8 นายโชคสมาน ลีลาวงษ์
เขต 9 นายพงษ์ศาสตร์ กิจนุกร

อุบลราชธานี
เขต 1 นายวิทวัส พันธ์นิกูล
เขต 2 ดร.ศุภชัย ศรีหล้า
เขต 3 นายวุฒิพงษ์ นามบุตร
เขต 4 นายเพิ่มศักดิ์ สุภโกศล
เขต 5 นายอุทัย ปลาทอง
เขต 6 นายวีระ รูปคม
เขต 7 นายโกมินทร์ พิมพ์จันทร์
เขต 8 น.ส. บุณย์ธิดา สมชัย
เขต 9 นายเรืองศรี ตรีราช
เขต 10 นายศักดา ไชยเสริฐ
เขต 11 นายเอกชัย ทรงอำนาจเจริญ

กาฬสินธุ์
เขต 1 นางบุญรื่น ศรีธเรศ
เขต 2 นายวีระวัฒน์ โอสถานุเคราะห์
เขต 3 นายคมเดช ไชยศิวามงคล
เขต 4 นายพีระเพชร ศิริกุล
เขต 5 นายนิพนธ์ ศรีธเรศ
เขต 6 นายประเสริฐ บุญเรือง


ขอนแก่น
เขต 1 นายจักริน พัฒน์ดำรงจิตร
เขต 2 นายภูมิ สาระผล
เขต 3 นายจตุพร เจริญเชื้อ
เขต 4 นางมุกดา พงษ์สมบัติ
เขต 5 นายสุชาย ศรีสุรพล
เขต 6 นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์
เขต 7 นายนวัธ เตาะเจริญสุข
เขต 8 นางดวงแข อรรณนพพร
เขต 9 ร.ท.ปรีชาพล พงษ์พานิช
เขต 10 นายเรืองเดช สุพรรณฝ่าย


ชัยภูมิ
เขต 1 นพ.ประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ
เขต 2 นายมานะ โลหะวณิชย์
เขต 3 นางสาวปาริชาติ ชาลีเครือ
เขต 4 นายอนันต์ ลิมปคุปตถาวร
เขต 5 นายเจริญ จรรย์โกมล
เขต 6 นางพรเพ็ญ บุญศิริวัฒนกุล
เขต 7 นพ.สุรวิทย์ คนสมบูรณ์


นครพนม
เขต 1 นายยุทธจักร เรืองวรบูรณ์
เขต 2 นางมนพร เจริญศรี
เขต 3 นายไพจิต ศรีวรขาน
เขต 4 นายชูกัน กุลวงษา


นครราชสีมา
เขต 1 นายสมโภชน์ ประสาทไทย
เขต 2 นายสุธรรม พรสันเทียะ
เขต 3 นางลินดา เชิดชัย
เขต 4 นางทัศนียา รัตนเศรษฐ
เขต 5 นายโกศล ปัทมะ
เขต 6 นายสุชาติ ภิญโญ
เขต 7 นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ
เขต 8 นายจรูญพงศ์ พันธุ์ศรีนคร
เขต 9 นายอภิชา เลิศพชรกมล
เขต 10 นายซ้าย ผลกระโทก
เขต 11 นายสัมภาษณ์ อัตถาวงศ์
เขต 12 นายประทิน อภิชาติเสนีย์
เขต 13 นายศิรสิทธิ์ เลิศด้วยลาภ
เขต 14 นายประเสริฐ จันทรรวงทอง
เขต 15 นายรชตะ ด่านกุล

บึงกาฬ
เขต 1 นายเชิดพงศ์ ราชป้องขันธ์
เขต 2 นายไตรรงค์ ติธรรม


บุรีรัมย์
เขต 1 พ.ต.ท.กิตติฤทธิ์ พูนสวัสดิ์
เขต 2 นายกฤช อุปจันแพงวงศ์
เขต 3 นายอาทิตย์ ยุทธเสรี
เขต 4 นายสราวุฒิ แหวนมุกข์
เขต 5 พ.ต.อ.อุดร ชาญนุวงศ์
เขต 6 นายพรชัย ศรีสุริยันโยธิน
เขต 7 นายหนูแดง วรรณกางซ้าย
เขต 8 นายขจรธน จุดโต
เขต 9 นายจำรัส เวียงสงค์


มหาสารคาม
เขต 1 นายสุรจิตร ยนต์ตระกูล
เขต 2 นายไชยวัฒน์ ติณรัตน์
เขต 3 นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร
เขต 4 นายจิรวัฒน์ ศิริพานิชย์
เขต 5 นางกุสุมาลวตี ศิริโกมุท


มุกดาหาร
เขต 1 นายอนุรักษ์ ตั้งปณิธานนท์
เขต 2 นายบุญฐิน ประทุมลี


ยโสธร
เขต 1 นายปิยะวัฒน พันธ์สายเชื้อ
เขต 2 นายบุญแก้ว สมวงศ์
เขต 3 ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข


ร้อยเอ็ด
เขต 1 นายวราวงษ์ พันธุ์ศิลา
เขต 2 นายฉลาด ขามช่วง
เขต 3 นายนิรมิต สุจารี
เขต 4 นายนิรันดร์ นาเมืองรักษ์
เขต 5 นางเอมอร สินธุไพร
เขต 6 นายกิตติ สมทรัพย์
เขต 7 นายศักดา คงเพชร
เขต 8 นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์


เลย
เขต 1 นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข
เขต 2 นางนันทนา ทิมสุวรรณ
เขต 3 นางเปล่งมณี เร่งสมบูรณ์สุข
เขต 4 นายวันชัย บุษบา


ศรีสะเกษ
เขต 1 นายธเนศ เครือรัตน์
เขต 2 นายสุรชาติ ชาญประดิษฐ์
เขต 3 นายณรงค์สิทธิ์ เครือรัตน์
เขต 4 นายวิวัฒน์ชัย โหตระไวศยะ
เขต 5 นายธีระ ไตรสรณกุล
เขต 6 นายวีระพล จิตสัมฤทธิ์
เขต 7 นายมานพ จรัสดำรงนิตย์
เขต 8 นายปวีณ แซ่จึง


สกลนคร
เขต 1 นายอภิชาติ ตีรสวัสดิชัย
เขต 2 นายนิยม เวชกามา
เขต 3 นายนริศร ทองธิราช
เขต 4 นายพัฒนา สัพโส
เขต 5 นางอนุรักษ์ บุญศล
เขต 6 นายเสรี สาระนันท์
เขต 7 นายเกษม อุประ


สุรินทร์
เขต 1 นายกลยุทธ เรืองกาญจนเศรษฐ์
เขต 2 นางปิยะดา มุ่งเจริญพร
เขต 3 นายคุณากร ปรีชาชนะชัย
เขต 4 นายตี๋ใหญ่ พูนศรีธนากูล
เขต 5 นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม
เขต 6 จ.ส.ต.ประสิทธิ์ ไชยศรีษะ
เขต 7 นายสมบัติ ศรีสุรินทร์
เขต 8 นายชูศักดิ์ แอกทอง

หนองคาย
เขต 1 ว่าที่ ร.ต.พงศ์พันธ์ สุนทรชัย
เขต 2 นายสมคิด บาลไธสง
เขต 3 นางชมภู จันทาทอง

หนองบัวลำภู
เขต 1 นายพิษณุ หัตถสงเคราะห์
เขต 2 นายไชยา พรหมา
เขต 3 นายวิชัย สามิตร

อำนาจเจริญ
เขต 1 นางสมหญิง บัวบุตร
เขต 2 นายชัยศรี กีฬา


อุดรธานี
เขต 1 นายศราวุธ เพชรพนมพร
เขต 2 พ.ต.ท.สุรทิน พิมานเมฆินทร์
เขต 3 นายอนันต์ ศรีพันธุ์
เขต 4 นายขจิตร ชัยนิคม
เขต 5 นายทองดี มนิสสาร
เขต 6 นายเกียรติ์อุดม เมนะสวัสดิ์
เขต 7 นายจักรพรรดิ ไชยสาส์น
เขต 8 นายเกรียงศักดิ์ ฝ้ายสีงาม
เขต 9 นางเทียบจุฑา ขาวขำ

อุบลราชธานี
เขต 1 นายวรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์
เขต 2 นายสมบัติ รัตโน
เขต 3 นายณรงค์ชัย วีระกุล
เขต 4 นายสุพล ฟองงาม
เขต 5 นายสุทธิชัย จรูญเนตร
เขต 6 นายพิสิษฐ์ สันตพันธุ์
เขต 7 นายชูวิทย์ พักษ์พรพัลลภ
เขต 8 นายบุญยังมั่น โสภาสาย
เขต 9 นายปัญญา จินตะเวช
เขต 10 นายสมคิด เชื้อคง
เขต 11 นายศราวุธ พิริยะกิจไพบูลย์

ภาคใต้ พรรคประชาธิปัตย์, พรรคเพื่อไทย

กระบี่
เขต1 นายสาคร เกี่ยวข้อง
เขต2 นายสุชิน เอ่งฉ้วน
เขต3 นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล

ชุมพร
เขต1 นายชุมพล จุลใส
เขต2 นายสราวุธ อ่อนละมัย
เขต3 นายธีระชาติ ปางวิรุฬห์รักษ์

ตรัง
เขต1 นายสุกิจ อัถโถปกรณ์
เขต2 นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย
เขต3 นายสมชาย โล่สถาพรพิพิธ
เขต4 นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล

นครศรีธรรมราช
เขต1 นายอภิชาต ศักดิเศรษฐ์
เขต2 นางสาวนริศา อดิเทพวรพันธุ์
เขต3 นายวิทยา แก้วภราดัย
เขต4 นายอภิชาต การิกาญจน์
เขต5 นายประกอบ รัตนพันธ์
เขต6 นายเทพไท เสนพงศ์
เขต7 นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ
เขต8 นายสุรเชษฐ์ มาศดิตถ์
เขต9 นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล

นราธิวาส
เขต 1 นายกูอาเซ็ม กูจินามิง
เขต 2 นายสุรเชษฐ์ แวอาแซ
เขต 3 นายรำรี มามะ
เขต 4 นายเจะอามิง โตะตาหยง

ปัตตานี
เขต 1 นายอันวาร์ สาและ
เขต 2 นายอิสมาแอล เบญอิบรอฮีม
เขต 3 นายนิมุคตาร์ วาบา
เขต 4 นายซาตา อาแวกือจิ

พังงา
เขต 1 นางกันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน์

พัทลุง
เขต 1 นางสาวสุพัชรี ธรรมเพชร
เขต 2 นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ
เขต 3 นายนริศ ขำนุรักษ์

ภูเก็ต
เขต 1 นางอัญชลี วานิช เทพบุตร
เขต 2 นายเรวัต อารีรอบ

ยะลา

เขต 1 นายประเสริฐ พงษ์สุวรรณศิริ
เขต 2 นายอับดุลการิม เด็งระกีนา
เขต 3 นายณรงค์ ดูดิง

ระนอง
เขต 1 นายวิรัช ร่มเย็น

สงขลา
เขต 1 นายเจือ ราชสีห์
เขต 2 นายภิรพล ลาภาโรจน์กิจ
เขต 3 นายวิรัตน์ กัลยาศิริ
เขต 4 ชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว
เขต 5 นายประพร เอกอุรุ
เขต 6 นายถาวร เสนเนียม
เขต 7 นายศิริโชค โสภา
เขต 8 พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่

สตูล
เขต 1 น.พ.อสิ มะหะมัดยังกี
เขต 2 นายฮอชาลี ม่าเหร็ม


สุราษฏ์ธานี
เขต 1 นายธานี เทือกสุบรรณ
เขต 2 นายสุเทพ เทือกสุบรรณ
เขต 3 นางโสภา กาญจนะ
เขต 4 นายเชน เทือกสุบรรณ
เขต 5 นายสินิตย์ เลิศไกร
เขต 6 นายธีรภัทร พริ้งศุลกะ

กระบี่
เขต 1 นายชัยณรงค์ ช่างเรือ
เขต 2 นายอมต ภูมิภมร
เขต 3 นายทศภณ หนักแน่น

ชุมพร
เขต 1 นายชโยดม สระภูริพงศ์
เขต 2 ดร.รุจินาถ ศรีสุวรรณ
เขต 3 นายเฉลิมชัย นิยมไท


ตรัง
เขต 1 นายเจริญ ศรนารายณ์
เขต 2 นายชัยพร ชูเสน
เขต 3 นายรัตนศักดิ์ นันตสินธุ์
เขต 4 นายประโวทย์ ศรีจันทร์ทอง


นครศรีธรรมราช
เขต 1 นายนิภาภูเบศร์ ฝั่งชลจิตต์
เขต 3 นายสมศักดิ์ เลิศไพบูลย์
เขต 4 นายประกอบ แต้มสีทอง
เขต 5 นายอุดมเกียรติ ปานมี
เขต 6 นายนิติ จิตรัตน์
เขต 7 นายภูมิพัฒน์ สรณ์วิโรจน์
เขต 8 นายอดุลย์ อะหลี
เขต 9 นายวริศ ญาณแก้ว


นราธิวาส
เขต 1 นายภูวเดช เจ๊ฮูเซ็ง
เขต 2 นายดาโต๊ะ สุธิพันธ์ -

ศรีริกานนท์ ศรีริกานนท์
เขต 3 นายยูโซ๊ะ แวยูโซ๊ะ
เขต 4 นายเตาฟิก สะมะแอ

ปัตตานี
เขต 1 นายอดิลัน อาลีอิสสาเฮาะ
เขต 2 นายศรัทธา แวอาล
เขต 3 นายสมมารถ เจ๊ะนา
เขต 4 นายสุดิน ภูยุทธานนท์


พังงา
เขต 1 นายอนุพงษ์ อาษาราษฎร์

พัทลุง
เขต 1 นายกู้ชาติ ชายเกตุ
เขต 2 นายอัถวิชย์ โรจจนานนท์
เขต 3 นายส่อดีกิ่น สมุหเสนีโต

ภูเก็ต
เขต 1 นายวิสิษฐ์ ใจอาจ
เขต 2 นายสมาน เก็บทรัพย์


ยะลา
เขต 1 นายอีรฟาน สุหลง
เขต 2 นายซูการ์โน มะทา
เขต 3 นายบูราฮานูดิน อุเซ็ง


ระนอง
เขต 1 นายโชติ ทองแสงแก้ว

สงขลา
เขต 1 นายรณภพ วัตตะสิงห์
เขต 2 นายมนตรี แก้วแพง
เขต 3 นายจำแลง มงคลนิสภกุล
เขต 4 นายอรรถวุฒิ อารยะญาณ
เขต 5 นายสมนิตย์ ประทุมวรรณ
เขต 6 นายวันอับดุลเลาะฮ์ หล๊ะติหมะ
เขต 7 นายอัศวิน สุวิทย์
เขต 8 นายกอลยูบี จะเรเสะ


สตูล
เขต 1 นายมูนีร์สมูฮัมหมัด ใบกาเด็ม
เขต 2 นายฟารูก พีรูซอะล

สุราษฎร์ธานี
เขต 1 นายพีรพงษ์ สังข์ทอง
เขต 2 นายชาญยุทธ นพคุณ
เขต 3 นายมานพ เกษมณี
เขต 4 พ.ต.อ.สมพล รัฐกาญจน์
เขต 5 นายคณิต อินทปัน
เขต 6 นายชุมสาย ศรียาภัย