ทรงพระเจริญ

ขัตติยาอัด คอป แต่งนิทานโยนความผิดเสธ แดง 18 9 55

สถาบันกษัตริย์อยู่ได้ด้วยความจริง

ธงชัย วินิจจะกูล: Truth on Trial

สถาบันกษัตริย์ถึงเวลาต้องปรับตัว

ตุลาการผิดเลน !


ฟังกันให้ชัด! "นิติราษฎร์" ไขข้อข้องใจ ทุกคำถามกรณีลบล้างผลพวงรัฐประหาร

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

VOICE NEWS

Fish
เพื่อไทย

เพื่อไทย
เพื่อ ประชาธิปไตย ขับไล่ เผด็จการ

Thursday, January 19, 2012

3 ปี ผู้ว่าฯ กทม. คนกรุงเทพฯ 60.8% ยังไม่ประทับใจ

ที่มา ประชาไท

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา เป็นวันครบรอบ 3 ปี ของการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ของ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) จึงได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นเรื่อง “ประเมินผลงาน 3 ปี ผู้ว่าฯ กทม.” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,117 คน เมื่อวันที่ 12 -16 มกราคม ที่ผ่านมา พบว่า

คนกรุงเทพฯ ให้คะแนนความพึงพอใจผลงาน ของ กทม. ในยุคผู้ว่าฯ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ 5.78 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากผลสำรวจเมื่อตอนที่ ผู้ว่าฯ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ ทำงานครบ 2 ปี 6 เดือน 0.11 คะแนน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9 โดยพึงพอใจผลงานด้านสุขภาพและการป้องกันโรคระบาดมากที่สุด (6.25 คะแนน) แต่พึงพอใจผลงานด้านการจราจรและระบบขนส่งมวลชนน้อยที่สุด (5.43 คะแนน)

สำหรับคะแนนการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ว่าฯ กทม. ของ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ได้คะแนน 6.15 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ซึ่งลดลงจากผลสำรวจในช่วงที่ทำงานครบ 2 ปี 6 เดือน 0.13 คะแนน หรือลดลงร้อยละ 2.1 โดยได้คะแนนด้านความขยันทุ่มเทในการทำงานมากที่สุด (6.60 คะแนน) แต่ได้คะแนนด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่น้อยที่สุด (5.78 คะแนน) ซึ่งเมื่อพิจารณาในแต่ละด้านเปรียบเทียบกับช่วงที่ทำงานครบ 2 ปี 6 เดือนพบว่า มีเพียงด้านความขยันทุ่มเทในการทำงานเพียงด้านเดียวที่ได้คะแนนเพิ่มขึ้น โดยเพิ่มขึ้นจาก 6.56 คะแนนเป็น 6.60 คะแนน

เมื่อสอบถามเกี่ยวกับผลงานที่เด่นชัดน่าประทับใจในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา ของผู้ว่าฯ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ พบว่า คนกรุงเทพฯ ร้อยละ 39.2 เห็นว่า มีผลงานเด่นชัดน่าประทับใจ (เพิ่มขึ้นจากผลสำรวจในช่วงครบ 2 ปี ร้อยละ 8.6) โดยในจำนวนนี้ระบุว่าผลงานที่เด่นชัดมากที่สุดอันดับแรกคือ การแก้ปัญหาน้ำท่วม และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากน้ำท่วม (ร้อยละ 17.3) รองลงมา คือ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น โครงการอุโมงค์ยักษ์ การขยายเส้นทางรถไฟฟ้า (ร้อยละ 6.6) และความสะอาดของกรุงเทพฯ ทั้ง ทางเท้า ถนน และแม่น้ำลำคลอง (ร้อยละ 4.9) อย่างไรก็ตามคนกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 60.8 ยังเห็นว่าผู้ว่าฯ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ ไม่มีผลงานที่เด่นชัดน่าประทับใจ

เมื่อสอบถามถึงความคาดหวังต่อตัว ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร เมื่อตอนได้รับเลือกเป็นผู้ว่าฯ กทม. กับผลงานที่ปรากฏในขณะนี้พบว่า คนกรุงเทพฯ ร้อยละ 44.1 เห็นว่ามีผลงานพอๆ กับที่คาดหวังไว้ (ลดลงจากผลสำรวจเมื่อครบ 2 ปี 6 เดือน ร้อยละ 2.1) ร้อยละ 15.5 เห็นว่าแย่กว่าที่คาดหวังไว้ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.8) และร้อยละ 13.2 เห็นว่าดีกว่าที่คาดหวังไว้ (ลดลงร้อยละ 1.6) ขณะที่ร้อยละ 27.2 ระบุว่าไม่ได้คาดหวังไว้

สุดท้ายเมื่อถามว่า “ถ้าวันนี้มีการเลือกตั้ง ท่านจะสนับสนุน ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร เป็นผู้ว่าฯ กทม. หรือไม่” กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 37.9 ระบุว่าจะสนับสนุน (ลดลงจากผลสำรวจเดือน พ.ย. 54 ร้อยละ 1.4) ขณะที่ร้อยละ 18.3 ระบุว่าจะไม่สนับสนุน (ลดลงร้อยละ 11.3) และร้อยละ 43.8 ระบุว่ายังไม่แน่ใจ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.7)