ทรงพระเจริญ

ขัตติยาอัด คอป แต่งนิทานโยนความผิดเสธ แดง 18 9 55

สถาบันกษัตริย์อยู่ได้ด้วยความจริง

ธงชัย วินิจจะกูล: Truth on Trial

สถาบันกษัตริย์ถึงเวลาต้องปรับตัว

ตุลาการผิดเลน !


ฟังกันให้ชัด! "นิติราษฎร์" ไขข้อข้องใจ ทุกคำถามกรณีลบล้างผลพวงรัฐประหาร

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

VOICE NEWS

Fish
เพื่อไทย

เพื่อไทย
เพื่อ ประชาธิปไตย ขับไล่ เผด็จการ

Tuesday, January 17, 2012

จดหมายถึงนายกฯ "ขอให้สนับสนุนเชียงใหม่เป็นจังหวัดนำร่องในการจัดการตนเอง"

ที่มา Thai E-News

เครือข่ายขับเคลื่อนเชียงใหม่จัดการตนเอง

225/112 หมู่บ้านสินธนา ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210 โทรศัพท์/โทรสาร 053-380566 www. จังหวัดจัดการตนเอง.net หรือ www.p-power.com Email : cmcitizen@gmail.com


ที่ ชม.จต. 001/ 2555

9 มกราคม 2555


เรื่อง ขอให้สนับสนุนเชียงใหม่เป็นจังหวัดนำร่องในการจัดการตนเอง

กราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. เอกสาร สื่อรณรงค์ จำนวน 6 ชิ้น

2. ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการเชียงใหม่มหานคร พ.ศ.... จำนวน 1 ฉบับ


จาก การที่รัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา และได้ประกาศให้นโยบายการปฏิรูปประเทศไทยโดยการกระจายอำนาจ เป็นนโยบายสำคัญที่จะนำประเทศไทยออกจากวิกฤตินั้น ทางเครือข่ายประชาชนจังหวัดเชียงใหม่หลายกลุ่มหลายเครือข่าย ทั้งเครือข่ายพลังทางสังคม เครือข่ายองค์กรท้องถิ่น เครือข่ายธุรกิจ เครือข่ายวิชาการ เครือข่ายประชาสังคมร่วมทั้งกลุ่มวิชาชีพต่างๆ ได้เห็นความสำคัญของนโยบายนี้ จึงได้ร่วมกันจัดตั้งเป็น “ภาคีขับเคลื่อน เชียงใหม่จัดการตนเอง” โดยเห็นพ้องร่วมกันว่าจังหวัดเชียงใหม่มีความพร้อมที่จะจัดการตนเอง และได้ศึกษาความเป็นไปได้ ร่วมทั้งจัดเวทีแลกเปลี่ยนกับประชาชนกลุ่มต่างๆ ทุกอำเภอ เพื่อค้นหาแนวทาง รูปแบบการกระจายอำนาจอย่างเป็นรูปธรรม ร่วมทั้งได้ยกร่าง และเตรียมเสนอ “(ร่าง) พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการเชียงใหม่มหานคร พ.ศ......” ซึ่งมีหลักการให้จังหวัดเชียงใหม่สามารถบริหารจัดการตนเองได้ โดยยกเลิกการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ให้คงเหลือเฉพาะการบริหารราชการส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นเต็มพื้นที่

เพื่อ ให้เกิดรูปธรรมการแก้ไขวิกฤติของประเทศที่สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปประเทศ ไทยและการกระจายอำนาจของรัฐบาลได้อย่างแท้จริง ทางเครือข่ายฯ จึงใคร่ขอให้รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดนำร่อง “จังหวัดจัดการตนเอง” เพื่อเป็นรูปธรรม การปฏิรูปประเทศไทยและการกระจายอำนาจ ดังที่รัฐบาลได้ประกาศไว้

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป


ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง


(นายชำนาญ จันทร์เรือง)
ประธานเครือข่ายบ้านชุ่มเมืองเย็น


ติดต่อประสานงาน

นายชำนาญ จันทร์เรือง โทร. 081- 5957999

นายพรหมศักดิ์ แสงโพธิ์ โทร. 081- 6817986

นายสวิง ตันอุด โทร. 089 -7597779