ทรงพระเจริญ

ขัตติยาอัด คอป แต่งนิทานโยนความผิดเสธ แดง 18 9 55

สถาบันกษัตริย์อยู่ได้ด้วยความจริง

ธงชัย วินิจจะกูล: Truth on Trial

สถาบันกษัตริย์ถึงเวลาต้องปรับตัว

ตุลาการผิดเลน !


ฟังกันให้ชัด! "นิติราษฎร์" ไขข้อข้องใจ ทุกคำถามกรณีลบล้างผลพวงรัฐประหาร

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

VOICE NEWS

Fish
เพื่อไทย

เพื่อไทย
เพื่อ ประชาธิปไตย ขับไล่ เผด็จการ

Wednesday, February 15, 2012

ทีมงานเยียวยา 4 ศพ นัดถกประเด็นช่วยเหลือ

ที่มา ประชาไท

รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเผย 15 ก.พ. คณะทำงานพัฒนาคุณภาพ ชีวิตครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ยิงชาวบ้าน 4 ศพ ที่หนองจิก จะประชุมเพื่อกำหนดประเด็นการช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับกระทบและระยะเวลาในการทำ งาน ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดหลังเก่า

นายเสรี ศรีหะไตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เปิดเผยว่า ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 คณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ จังหวัดปัตตานี กรณีเหตุการณ์บ้านกาหยี ตำบลปุโละปุโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี หรือเหตุการณ์ยิงชาวบ้าน 4 ศพ จะประชุมเพื่อกำหนดประเด็นการช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับกระทบและระยะเวลาในการทำ งาน ที่ห้องประชุม 4 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

สำหรับคณะทำงานชุดดังกล่าว นายธีระ มินทราศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี มีคำสั่งแต่งตั้งเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นคำสั่งจังหวัดปัตตานีที่ 222 / 2555 เพื่อให้กระบวนการเฝ้าระวัง ป้องกันการแก้ปัญหาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ได้รับผลกระทบ ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ลดความหวาดระแวงและการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของทุกภาคส่วนตามยุทธศาสตร์ จังหวัดปัตตานี

สำหรับรายชื่อคณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจาก เหตุการณ์ความไม่สงบจังหวัดปัตตานี กรณีเหตุการณ์บ้านกาหยี ตำบลปุโละปุโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ประกอบด้วย นายธีระ มินทราศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นที่ปรึกษา นายเสรี ศรีหะไตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานคณะทำงาน

ส่วนคณะทำงาน มีทั้งหมด 22 คน ประกอบด้วย นายแวดือราแม มะมิงจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี วัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี แรงงานจังหวัดปัตตานี นายเศรษฐ อัลยูฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี พัฒนาการจังหวัดปัตตานี ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปัตตานี ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี

นายโมทฐดล หนูเชื้อ ปลัดอำเภอหนองจิก (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) อิหม่ามประจำมัสยิดปุโละปุโย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปุโละปุโย กำนันตำบลปุโละปุโย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลปุโละปุโย นายอำเภอหนองจิก

ส่วนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เป็นเลขานุการ นายปรีดี มะนีวัน นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี นายมุกตา จิใจ ปลัดอำเภอหนองจิก (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) หัวหน้าทีมเยียวยาวิถีธรรมฯ อำเภอหนองจิก สำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี อาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ (อพม.) ตำบลปุโละปุโย บัณฑิตแรงงานประจำตำบลปุโละปุโย เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่ของคณะทำงาน ได้แก่ ให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบทางด้านสังคม และจิตใจ ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาทางด้านการศึกษาและการฝึกอาชีพ กำกับดูแลและประสานงานการปฏิบัติงานกับส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กร ที่มีโครงการ/ กิจกรรมสนับสนุนช่วยเหลือในพื้นที่แบบบูรณาการ เป็นต้น