ทรงพระเจริญ

ขัตติยาอัด คอป แต่งนิทานโยนความผิดเสธ แดง 18 9 55

สถาบันกษัตริย์อยู่ได้ด้วยความจริง

ธงชัย วินิจจะกูล: Truth on Trial

สถาบันกษัตริย์ถึงเวลาต้องปรับตัว

ตุลาการผิดเลน !


ฟังกันให้ชัด! "นิติราษฎร์" ไขข้อข้องใจ ทุกคำถามกรณีลบล้างผลพวงรัฐประหาร

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

VOICE NEWS

Fish
เพื่อไทย

เพื่อไทย
เพื่อ ประชาธิปไตย ขับไล่ เผด็จการ

Monday, December 5, 2011

Hitlerjugend หรือ ยุวชนฮิตเลอร์

ที่มา thaifreenews

โดย rungsira


Hitlerjugend หรือ ยุวชนฮิตเลอร์
ในรูปแบบคล้ายคลึงกับ Boy&Girl Scouts ที่มีกิจกรรมการการทัศนศึกษา, ออกค่ายพักแรม,
กิจกรรมรอบกองไฟ เพื่อการสร้างสรรค์บูรณาการและสันทนาการ แต่ ยุวชนฮิตเลอร์ เป็นกลุ่ม
เด็กหนุ่มสาว ที่ได้รับการปลูกฝังอุดมการณ์ชาตินิยมโดยลัทธิทางทหาร เป็นหลักสูตรภาคบังคับ
สำหรับเยาวชนทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กชาย

อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ กล่าวว่าจะต้องขจัดสายเลือดที่อ่อนแอออกไปให้เหลือชายหนุ่มและหญิงสาว
ที่สมบูรณ์พร้อม ชาติพันธุ์เยอรมันจะต้องเป็นชนชาติที่ก้าวหน้าและเข้มแข็ง
ฮิตเลอร์ยังกล่าวว่าปลายยุคของเขาจะสร้างรัฐอารยัน และสถาปนาอาณาจักรไรซ์ที่3 อันเกรียงไกร

พรรคนาซีทำการหล่อหลอมทั้งร่างกายจิตใจ และแนวความคิดของความเป็นเลิศของชนชาติ ให้
กับเยาวชนเยอรมันในสมัยนั้น

เด็กชายเยอรมัน อายุ 10-14 ปี ต้องเป็น Deutsches Jungvolk (ยุวชนเยอรมัน)
จุงโฟล์ค (Jungvolk) จะอบรมปลูกฝังอุดมการณ์ต่างๆ จนอายุ14ปี จะโอนไปยัง ฮิตเลอร์จูเกน
(Hitlerjugend-Hitler youth)การหล่อหลอมอบรมอย่างเป็นขั้นตอนปลูกฝังให้เกิดความรักชาติ
(patriotism)จนอาจเลยเถิดไปเป็นความคลั่งชาติ(chauvinism)และหลงตนเอง(narcissism)
ในเรื่องของการผูกขาดความภักดี (monopoly of loyalty)

เด็กชาย อายุ 10-14 ปี เป็น Deutsches Jungvolk (ยุวชนเยอรมัน)
เมื่ออายุครบ 14 ปี จะโอนไปยัง Hitler Jugend (Hitler Youth) ยุวชนฮิตเลอร์
เด็กหญิง อายุ 10-14 ปี เป็น ยุงมาเดิล Jungmädelbund (League of Young Girls)
(เยอรมัน:Jungmädel, หมายถึง "เด็กหญิง")
เมื่ออายุครบ 14 ปี จะโอนไปยัง บุนด์ ดอยท์เชอร์ เมเดล Bund Deutscher Mädel
(German Girl's League) สำหรับเด็กสาวอายุระหว่าง 14-18 ปี

พรรคนาซีได้มีการจัดตั้งองค์กรขึ้นมาหลายองค์กรเพื่อสั่ง สอนแนวคิดนาซีให้แก่สตรีชาวเยอรมัน

ในปี 1943 เยอรมันสูญเสียกำลังทหารไปเป็นจำนวนมาก ทำให้มีความต้องการกำลังพลเข้าประจำ
การทดแทนที่สูญเสียไป จึงมีการเปิดรับ ยุวชนฮิตเลอร์ ที่มีอายุ 17 ปีขึ้นไปเข้าประจำการใน
กองพล เอส.เอส.ฮิตเลอร์จูเกน กำลังพลของกองพลนี้ มีความเชื่อมั่นอย่างลึกซึ้ง ถึงความเป็น
ผู้ที่มีอำนาจเหนือกว่าชาติอื่น ของ ชนชาติอารยัน และเป็นความภาคภูมิใจของ พรรคนาซี
(they are the flower of the Nazi Party) เป็นกำลังทหารที่เข้าร่วมโดยความสมัครใจ ประสาน
งานกับ หน่วยตำรวจลับ SS ซึ่งดูแลข่าวกรองและควบคุมทุกอย่างที่เป็นความลับของประเทศ

ภาพนี้ถ่ายเมื่อวันที่ 20 เมษายน 1945 ซึ่งเป็นวันเกิดของ อดอล์ฟ ฮิตเลอร์
(ขณะที่มีผู้โต้แย้งว่า ภาพนี้ถ่ายเมื่อ 20 มีนาคม 1945 - เนื่องจากภาพได้ถูกเผยแพร่
ทางภาพยนตร์ข่าว(Die Deutsche Wochenschau)เป็นครั้งแรกในวันที่ 22มีนาคม1945
ข้อสรุปเกี่ยวกับวันที่ถูกต้องยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่)

อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ กำลังมอบเหรียญกล้าหาญกางเขนเหล็กให้กับยุวชนฮิตเลอร์ ซึ่งเชื่อว่า
คือ Alfred Czech ภายนอกบังเกอร์ของเขาในกรุงเบอร์ลิน

Panzerfaust

Panzerschreck
ยุวชนฮิตเลอร์เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของกองกำลัง Volkssturm อันเป็นกองกำลังรักษา
กรุงเบอร์ลิน ที่เกณฑ์มาจากคนชราและเด็ก Volksturm ได้รับการ ติดอาวุธที่ดีเยี่ยม
โดยเฉพาะอาวุธต่อสู้รถถัง Panzerfaust และ Panzerschreck ที่สร้างความเสียหาย
ให้กับรถถังของรัสเซียเป็นอย่างมาก

เชลยศึกที่เป็นยุวชนฮิตเลอร์ (Hitler youth - Hitlerjugend) สังกัดกองกำลัง Volkssturm
ที่รักษากรุงเบอร์ลิน ในห้วงสุดท้ายของสงคราม ยุวชนฮิตเลอร์ใช้เยาวชนอายุตั้งแต่ 12 ปี
เข้าร่วมในการรบที่กรุงเบอร์ลินด้วย

เชลยศึกเยอรมันจากหน่วย Volkssturm ซึ่งเป็นหน่วยป้องกันกรุงเบอร์ลินหน่วยนี้จัดกำลัง
จาก คนชรา ทหารผ่านศึก และยุวชนฮิตเลอร์ (Hitler youth-Hitlerjugend) กำลังพลเหล่านี้
ติดอาวุธต่อสู้รถถังอันทรงประสิทธิภาพอย่างเช่น Panzerfaust สามารถทำลายรถถังของ
รัสเซียได้เป็นจำนวนมากถึงกว่า 2,000 คัน

ภาพร่างยุวชน หน่วย Hitlerjugend ที่เสียชีวิตจากการรบป้องกันกรุงเบอร์ลิน

http://www.hlitgroup.org/extras/HitlerYouth
http://www.shoaheducation.com/Hitlerjugend
http://en.wikipedia.org/wiki/Hitler Youth