ทรงพระเจริญ

ขัตติยาอัด คอป แต่งนิทานโยนความผิดเสธ แดง 18 9 55

สถาบันกษัตริย์อยู่ได้ด้วยความจริง

ธงชัย วินิจจะกูล: Truth on Trial

สถาบันกษัตริย์ถึงเวลาต้องปรับตัว

ตุลาการผิดเลน !


ฟังกันให้ชัด! "นิติราษฎร์" ไขข้อข้องใจ ทุกคำถามกรณีลบล้างผลพวงรัฐประหาร

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

VOICE NEWS

Fish
เพื่อไทย

เพื่อไทย
เพื่อ ประชาธิปไตย ขับไล่ เผด็จการ

Friday, January 13, 2012

จดหมายจากชาญวิทย์: วันหยุดราชการ เพื่อความเสมอภาค สมานฉันท์ ปรองดอง รักสามัคคี ในชาติ

ที่มา ประชาไท

ชาญวิทย์ เกษตรศิริ เขียนจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรีและอดีตนายกรัฐมนตรี แสดงความชื่นชมที่รัฐบาลกำหนด "ตรุษจีน" เป็นวันหยุดในพื้นที่ชายแดนใต้ พร้อมเสนอว่าควรมีวันหยุดสำหรับมุสลิมด้วย พร้อมแนะรัฐบาลกำหนดวันหยุดราชการให้สอดคล้องกับเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมของคนในชาติ และประเทศเพื่อนบ้าน

หมายเหตุ: เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 55 ชาญวิทย์ เกษตรศิริ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เขียนจดหมายเปิดผนึกในเฟซบุคของตนถึงนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร และอดียนายกรัฐมนตรี เรื่อง "วันหยุดราชการ เพื่อความเสมอภาค สมานฉันท์ ปรองดอง รักสามัคคี ในชาติ" โดยมีรายละเอียดดังนี้

000

Public Holidays in Thailand (Indonesia, Malaysia, Singapore)

เรื่อง วันหยุดราชการ เพื่อความเสมอภาค สมานฉันท์ ปรองดอง รักสามัคคี ในชาติ

เรียน ฯพณฯ ปัจจุบันนายกรัฐมนตรี (หญิง) นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร (สำเนา: ฯพณฯ อดีตนายกรัฐมนตรี (ชาย) พลเอกเปรม ติณสูลานนท์, นายอานันท์ ปันยารชุน, พลเอกสุจินดา คราประยูร, นายชวน หลีกภัย, นายบรรหาร ศิลปอาชา, พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ, พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร, พลเอกสุรยุทธ จุลานนท์, นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์, และนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ


สืบเนื่องจากการที่คณะรัฐมนตรีของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีปัจจุบัน (หญิง) นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้มีมติให้ "วันตรุษจีน" เป็นวันหยุดราชการในจังหวัดภาคใต้ชายแดนมาเลเซียนั้น กระผมขอแสดงความชื่นชมและยินดี ที่ท่านจะทำให้ประชากรของประเทศ ทั้งที่มีเชื้อสายและความเชื่อแบบจีน กับที่มีเชื้อสายและความเชื่อแบบมุสลิม ได้มีวันหยุดที่เป็นทางการเสมอภาคกันในจังหวัดชายแดน ดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม กระผมขอเรียนให้ทราบว่า ในประเทศเพื่อนบ้านของเรา ใน "ประชาคมอาเซียน" ที่มีประชากรหลากหลายทางชาติพันธุ์ วัฒนธรรม ศาสนา และความเชื่อ เช่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย และสิงคโปร์ นั้น กำหนดให้มีวันหยุดราชการและรัฐการระดับชาติ สำหรับศาสนา และความเชื่อหลักๆ ดังนี้ คือ
วันวิสาขะ/พุทธศาสนา
วันฮารีรายา/ศาสนาอิสลาม
วันทีปวาลี/ศาสนาฮินดูพราหมณ์
วันคริสตมาส/คริสตศาสนา
และวันตรุษจีน

ดังนั้น เพื่อความเสมอภาค สมานฉันท์ ปรองดอง รักสามัคคี ในชาติของเรา ที่ประกอบด้วยประชากร ที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ศาสนา วัฒนธรรม และความเชื่อ กระผมจึงขอเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาตามที่ ฯพณฯ เห็นสมควร

(นายชาญวิทย์ เกษตรศิริ)
ข้าราชการบำนาญ และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์