ทรงพระเจริญ

ขัตติยาอัด คอป แต่งนิทานโยนความผิดเสธ แดง 18 9 55

สถาบันกษัตริย์อยู่ได้ด้วยความจริง

ธงชัย วินิจจะกูล: Truth on Trial

สถาบันกษัตริย์ถึงเวลาต้องปรับตัว

ตุลาการผิดเลน !


ฟังกันให้ชัด! "นิติราษฎร์" ไขข้อข้องใจ ทุกคำถามกรณีลบล้างผลพวงรัฐประหาร

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

VOICE NEWS

Fish
เพื่อไทย

เพื่อไทย
เพื่อ ประชาธิปไตย ขับไล่ เผด็จการ

Friday, January 6, 2012

สธ.สปสช.เจียดพันล้าน พัฒนาศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง ตั้งเป้ามีหมอประจำครอบครัว

ที่มา ประชาไท

สธ. และ สปสช.สนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ เพื่อลดแออัดในรพ.ใหญ่ ใช้งบ 1,000 ล้านบาท สนับสนุนรพ.ศูนย์และ รพ.ทั่วไปตั้งศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองในพื้นที่รับผิดชอบให้ได้ 2-3 แห่งต่อ รพ. จะทำให้มีศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 243 แห่งทั่วประเทศ ที่มีแพทย์อยู่ปฏิบัติงานประจำ โดยเน้นความรับผิดชอบด้านการรักษาพยาบาลการเจ็บป่วย การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและ การฟื้นฟูสุขภาพ อย่างต่อเนื่องและผสมผสาน ใกล้บ้าน ใกล้ใจ ซึ่งรับผิดชอบประชากรไม่เกินแห่งละ 30,000 หมื่นคน ตั้งเป้าลดความแออัดรพ.ใหญ่ ประชาชนได้รับบริการสะดวกมีคุณภาพใกล้บ้าน

5 มกราคม 2555 นายแพทย์วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนเรื่องการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ มุ่งเน้นการพัฒนาหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิหรือเบื้องต้นทั้งในเขตเมือง และในชนบท ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการตอบสนองนโยบายด้วยการพัฒนาศูนย์สุขภาพ ชุมชนเมือง (ศสม.) เพื่อบริการสาธารณสุขในเขตเมือง ลดความแออัดของรพ.ใหญ่ และเป็นศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้านใกล้ใจ โดยกำหนดให้รพ.ศูนย์และรพ.ทั่วไปจัดตั้งศสม. 2-3 แห่ง ดังนั้น เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลและการดำเนินการของกระทรวงสาธารณสุข สปสช.ได้สนับสนุนการพัฒนา ศสม 243 แห่ง โดยใช้งบประมาณ 1,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นงบประมาณจากงบค่าเสื่อม งบสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการและบริการปฐมภูมิ และงบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

เลขาธิการ สปสช. กล่าวต่อว่า ซึ่ง ศสม.นี้เป็นการจัดตั้งในเขตเทศบาลในพื้นที่รับผิดชอบของ รพ.ศูนย์และ รพ.ทั่วไป อยู่ในจุดที่ประชาชนเดินทางสะดวก ครอบคลุมประชากรไม่เกิน 30,000 คนต่อ 1 ศูนย์ มีแพทย์เวชปฏิบัติครอบครัวประจำอย่างน้อย 1 คน ทีมสุขภาพ ได้แก่ เภสัชกร ทันตแพทย์ พยาบาล นักกายภาพภาพบำบัดหรือแพทย์แผนไทย เป็นต้น โดยมีเจ้าหน้าที่ 1 คนดูแลประชากรไม่เกิน 1: 1,250 คน ซึ่งรพ.แม่ข่ายจะต้องบริหารจัดการให้มีบุคลากร งบประมาณ เครื่องมือแพทย์และระบบดูแลการรักษาที่มีประสิทธิภาพ

“การสนับสนุนของสปสช.ตามนโยบายของรัฐบาลและการดำเนินการของกระทรวงสาธารณ สุขนั้น ก็เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และเหมาะสมกับภาวะสุขภาพและมั่นใจในการไปรับบริการที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง เป็นที่แรก เพื่อลดความแออัดที่แผนกบริการผู้ป่วยนอกของรพ.ศูนย์และรพ.ทั่วไป และเพื่อให้มีศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองใกล้บ้านใกล้ใจที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ด้วย”นายแพทย์วินัย กล่าว